Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 2003, nr 11, poz. 118
Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 11, poz. 118 z dnia 2003-01-29
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną
Organ wydający:Minister Finansów
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-29
Data wydania:2003-01-23
Data wejscia w życie:2003-02-14
Data obowiązywania:2003-01-01
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu
Treść ujednolicona: Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 11, poz. 118 z dnia 2003-01-29

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

118
ROZPORZNDZENIE MINISTRA FINANSÓW
1)
z dnia 23 stycznia 2003 r.
w sprawie zasad prowadzenia rachunkowoEci przez parti´ polityczna
Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 857 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 127,
poz. 1089) zarzadza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzadzenie okreEla zasady prowadzenia
rachunkowoEci przez parti´ polityczna, a w szczególno-
Eci:
1) dokumentowania i ewidencji przychodów, wydat-
ków, rozrachunków i sk?adników majatkowych,
2) sporzadzania sprawozda? finansowych
-- w tym zasady ewidencji i rozliczania otrzymanych
Erodków publicznych.
§ 2. Partia polityczna prowadzi rachunkowoEç sto-
sujac odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 wrze-
Enia 1994 r. o rachunkowoEci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694), zwanej dalej ,,ustawa o rachunkowoEci",
oraz przepisy niniejszego rozporzadzenia.
§ 3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
§ 4. 1. Podstawa zapisów w ksi´gach rachunko-
wych sa dowody ksi´gowe w rozumieniu przepisów
ustawy o rachunkowoEci, z uwzgl´dnieniem ust. 2.
2. Dowody ksi´gowe dokumentujace wp?aty osób
fizycznych na rzecz partii politycznej powinny zawieraç
okreElenie osoby dokonujacej wp?aty (imi´ i nazwisko
oraz adres), z zastrze˝eniem ust. 3.
3. Wp?aty sk?adek cz?onkowskich moga byç doku-
mentowane w sposób uproszczony w formie bezpo-
Eredniego wpisu w rejestrach wp?aconych sk?adek
cz?onkowskich, prowadzonych przez parti´ polityczna,
zawierajacych imienne wykazy cz?onków z ich adresa-
mi. Rejestry wp?aconych sk?adek cz?onkowskich stano-
wia ewidencj´ pomocnicza do konta syntetycznego
s?u˝acego do ewidencji przychodów ze sk?adek, a spo-
rzadzone na ich podstawie zbiorcze dowody wp?at
Erodków pieni´˝nych sa podstawa zapisów ksi´go-
wych na tym koncie.
§ 5. 1. Ewidencja przychodów, kosztów, wydatków,
rozrachunków i sk?adników majatkowych powinna byç
prowadzona rzetelnie, bezb?´dnie, sprawdzalnie i bie-
˝aco w sposób czytelny i trwa?y, na podstawie prawi-
d?owych i rzetelnych dowodów ksi´gowych.
2. Do przychodów partii politycznej zalicza si´ przy-
chody pochodzace ze eróde? okreElonych odr´bnymi
przepisami prawa i statutem, w tym w szczególnoEci:
1) otrzymane sk?adki cz?onkowskie;
2) darowizny, spadki, zapisy;
3) okreElone ustawami dotacje i subwencje;
4) odsetki od Erodków zgromadzonych na rachunkach
bankowych i lokatach;
--------------
1)
Minister Finansów kieruje dzia?em administracji rzadowej
-- finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?ania Ministra Fi-
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).


Dziennik Ustaw Nr 11
-- 780 --
Poz. 118
5) przychody z obrotu obligacjami Skarbu Pa?stwa
i bonami skarbowymi Skarbu Pa?stwa;
6) przychody ze zbycia nale˝acych do partii politycz-
nej sk?adników majatkowych;
7) przychody z dzia?alnoEci, o której mowa w art. 27
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach poli-
tycznych, zwanej dalej ,,ustawa o partiach politycz-
nych".
Partia polityczna, biorac pod uwag´ treEç ekonomicz-
na zachodzacych operacji oraz postanowienia statu-
tu, dokonuje klasyfikacji przychodów wyodr´bniajac
przychody z dzia?alnoEci statutowej, przychody finan-
sowe oraz pozosta?e przychody.
3. Do kosztów partii politycznej zalicza si´ koszty
zwiazane z realizacja zada? statutowych, koszty finan-
sowe oraz pozosta?e koszty, w tym koszty przekazania
majatku na cele charytatywne.
§ 6. Ustalona w rachunku wyników ró˝nica mi´dzy
przychodami, o których mowa w § 5 ust. 2, a koszta-
mi, o których mowa w § 5 ust. 3, skorygowana o zyski
i straty nadzwyczajne w rozumieniu przepisów usta-
wy o rachunkowoEci, zwi´ksza -- po zatwierdzeniu
rocznego sprawozdania finansowego -- odpowied-
nio przychody z dzia?alnoEci statutowej lub koszty re-
alizacji zada? statutowych nast´pnego roku obroto-
wego.
§ 7. Partia polityczna prowadzi ewidencj´ rozra-
chunków, zapewniajaca w szczególnoEci ustalenie sta-
nu nale˝noEci i zobowiaza? wobec kontrahentów, pra-
cowników oraz cz?onków partii.
§ 8. Sk?adniki majatkowe klasyfikuje si´ do poszcze-
gólnych pozycji aktywów i wycenia zgodnie z przepisa-
mi ustawy o rachunkowoEci.
§ 9. 1. Rozliczenie subwencji z bud˝etu pa?stwa,
o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o partiach poli-
tycznych, nast´puje po zako?czeniu roku kalendarzo-
wego na podstawie kasowego wykonania wp?ywów
z tytu?u subwencji oraz wydatków dokonanych ze Erod-
ków subwencji.
2. Partia polityczna prowadzi wyodr´bnione kon-
ta syntetyczne dla ewidencji Erodków gromadzonych
na rachunkach bankowych, o których mowa w art. 24
ust. 8 i art. 36 ust. 3 ustawy o partiach politycznych,
oraz na subkontach rachunku bankowego partii poli-
tycznej, o których mowa w art. 29 ust. 4 i art. 30 ust. 5
tej ustawy.
3. Ewidencja pomocnicza do kont syntetycznych,
o których mowa w ust. 2, powinna zapewniç:
1) grupowanie wydatków poniesionych z otrzymanej
subwencji, co najmniej wed?ug nast´pujacych ro-
dzajów:
a) Erodki subwencji przekazane na Fundusz Eks-
percki,
b) Erodki subwencji przekazane na Fundusz Wybor-
czy,
c) wydatki ze Erodków subwencji dokonane na ce-
le statutowe,
d) Erodki subwencji przekazane na sp?at´ kredytów
bankowych wraz z odsetkami;
2) grupowanie wp?ywów Funduszu Eksperckiego, co
najmniej wed?ug nast´pujacych rodzajów:
a) Erodki subwencji przekazane na Fundusz Eks-
percki,
b) pozosta?e wp?ywy z tytu?u wp?at w?asnych partii
politycznej;
3) grupowanie wydatków Funduszu Eksperckiego, co
najmniej wed?ug nast´pujacych rodzajów:
a) wydatki z cz´Eci subwencji przekazanej na Fun-
dusz Ekspercki, w tym na:
-- ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne
i spo?eczno-ekonomiczne,
-- dzia?alnoEç wydawniczo-edukacyjna,
b) pozosta?e wydatki z Funduszu Eksperckiego.
§ 10. 1. Partia polityczna sporzadza roczne sprawoz-
danie finansowe na dzie? ko?czacy rok obrotowy oraz
na ka˝dy inny dzie? bilansowy.
2. Roczne sprawozdanie finansowe sk?ada si´ z:
1) bilansu;
2) rachunku wyników;
3) informacji dodatkowej.
3. W bilansie wykazuje si´ stany aktywów i pasy-
wów na dzie? zamkni´cia ksiag rachunkowych po-
przedniego i bie˝acego roku obrotowego, podane
w kolejnoEci i w sposób okreElony w za?aczniku nr 1 do
rozporzadzenia.
4. W rachunku wyników wykazuje si´ oddzielnie
przychody i koszty oraz zyski i straty za poprzedni i bie-
˝acy rok obrotowy, podane w kolejnoEci i w sposób
okreElony w za?aczniku nr 2 do rozporzadzenia.
5. Pozycje bilansu oraz rachunku wyników moga
byç wykazywane ze szczegó?owoEcia wi´ksza ni˝ okre-
Elona w za?acznikach nr 1 i 2 do rozporzadzenia, sto-
sownie do potrzeb partii politycznej.
6. Informacja dodatkowa powinna zawieraç nie-
obj´te bilansem oraz rachunkiem wyników wyjaEnie-
nia niezb´dne do oceny gospodarki finansowej partii
politycznej, w tym w szczególnoEci nast´pujace infor-
macje:
Dziennik Ustaw Nr 11
-- 781 --
Poz. 118
1) w zakresie rozliczenia subwencji z bud˝etu pa?stwa:
a) stan Erodków subwencji na poczatek okresu
sprawozdawczego,
b) kwot´ subwencji otrzymanej z bud˝etu pa?stwa
w okresie sprawozdawczym,
c) Erodki subwencji przekazane na Fundusz Eks-
percki,
d) Erodki subwencji przekazane na Fundusz Wybor-
czy,
e) wydatki ze Erodków subwencji dokonane na ce-
le statutowe,
f) Erodki subwencji wykorzystane na sp?at´ po˝y-
czek i kredytów bankowych zaciagni´tych na fi-
nansowanie dzia?alnoEci statutowej,
g) pozosta?e wydatki poniesione ze Erodków sub-
wencji,
h) stan Erodków subwencji na koniec okresu spra-
wozdawczego;
2) w zakresie rozliczenia Erodków subwencji z bud˝e-
tu pa?stwa przekazanych na Fundusz Ekspercki:
a) stan Erodków Funduszu Eksperckiego pochodza-
cych z subwencji na poczatek okresu sprawoz-
dawczego,
b) Erodki przekazane w okresie sprawozdawczym
na Fundusz Ekspercki z subkonta rachunku ban-
kowego subwencji,
c) wydatki w okresie sprawozdawczym z Funduszu
Eksperckiego Erodków pochodzacych z subwen-
cji,
d) stan Erodków Funduszu Eksperckiego pochodza-
cych z subwencji na koniec okresu sprawozdaw-
czego.
§ 11. Rozporzadzenie ma zastosowanie po raz
pierwszy do sprawozda? finansowych sporzadzanych
za rok obrotowy 2003.
§ 12. Rozporzadzenie wchodzi w ˝ycie po up?ywie
14 dni od dnia og?oszenia.
Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
Za?aczniki do rozporzadzenia Ministra Finansów
z dnia 23 stycznia 2003 r. (poz. 118)
Za?acznik nr 1
BILANS
Aktywa
A. Aktywa trwa?e
I. WartoEci niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwa?e
III. Nale˝noEci d?ugoterminowe
IV. Inwestycje d?ugoterminowe
V. D?ugoterminowe rozliczenia mi´dzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
II. Nale˝noEci krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Ârodki pieni´˝ne
a) Funduszu Wyborczego
b) Funduszu Eksperckiego
c) pochodzace z subwencji
d) pozosta?e Erodki pieni´˝ne
2. Pozosta?e aktywa finansowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi´dzyokresowe
Suma aktywów
Pasywa
A. Fundusze w?asne
I. Fundusz podstawowy
II. Fundusz z aktualizacji wyceny
III. Wynik finansowy
1. Nadwy˝ka przychodów nad kosztami (wiel-
koEç dodatnia)
-- w tym z lat ubieg?ych
2. Nadwy˝ka kosztów nad przychodami (wiel-
koEç ujemna)
-- w tym z lat ubieg?ych
B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania
I. Zobowiazania d?ugoterminowe z tytu?u kredy-
tów i po˝yczek
II. Zobowiazania krótkoterminowe i fundusze spe-
cjalne
1. Kredyty i po˝yczki
2. Inne zobowiazania
3. Fundusze specjalne
III. Rezerwy na zobowiazania
IV. Rozliczenia mi´dzyokresowe
1. Rozliczenia mi´dzyokresowe przychodów
2. Inne rozliczenia mi´dzyokresowe
Suma pasywów


Dziennik Ustaw Nr 11
-- 782 --
Poz. 118
Za?acznik nr 2
RACHUNEK WYNIKÓW
A. Przychody z dzia?alnoEci statutowej
I. Otrzymane sk?adki cz?onkowskie okreElone statutem
II. Subwencja z bud˝etu pa?stwa na dzia?alnoEç statutowa
III. Dotacja podmiotowa okreElona odr´bnymi przepisami
IV. Inne przychody okreElone statutem
B. Koszty realizacji zada? statutowych
I. Amortyzacja
II. Zu˝ycie materia?ów i energii
III. Us?ugi obce
IV. Podatki i op?aty
V. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spo?eczne i inne Ewiadczenia
VI. Pozosta?e
C. Wynik finansowy na dzia?alnoEci statutowej (wielkoEç dodatnia lub ujemna) (A-B)
D. Pozosta?e przychody (niewymienione w poz. A i F)
E. Pozosta?e koszty (niewymienione w poz. B i G)
-- w tym koszty przekazania majatku na cele charytatywne
F. Przychody finansowe
G. Koszty finansowe
H. Wynik finansowy na ca?okszta?cie dzia?alnoEci (wielkoEç dodatnia lub ujemna) (C+D-E+F-G)
I. Wynik zdarze? nadzwyczajnych (I.I.-I.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
J. Wynik finansowy (H+I)
I. Ró˝nica zwi´kszajaca przychody roku nast´pnego (wielkoEç dodatnia)
II. Ró˝nica zwi´kszajaca koszty roku nast´pnego (wielkoEç ujemna)
Dziennik Ustaw nr 11 z 2003 roku - pozostałe dokumenty:
Najnowsze wiadomości
  • Adres publikacyjny:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Przydatne linki