Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościWiadomości

Wypadek przy pracy - jakie świadczenia przysługują pracownikowi?

2009-12-28 06:34

Wypadek przy pracy - jakie świadczenia przysługują pracownikowi?

Wypadek przy pracy - jakie świadczenia przysługują pracownikowi?

Pracownikowi w razie wypadku przy pracy przysługuje szereg świadczeń.

Jego definicję można znaleźć w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2009, Nr 167, Poz. 1322) (,"ustawa"). Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt. 1.

Ustawy, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Ustawa wyróżnia trzy rodzaje wypadków przy pracy: śmiertelny, ciężki i zbiorowy. I tak zgodnie z art. 3 pkt 4 Ustawy, śmiertelny wypadek przy pracy to wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Zgodnie z art. 3 pkt. 5 Ustawy, za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. Natomiast definicja zbiorowego wypadku przy pracy zawarta jest w art. 3. pkt. 6 Ustawy, i zgodnie z nim jest to wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.


Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:
 • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.
Ustawa wylicza również szereg zdarzeń, które uznawane są za wypadek przy pracy. Zgodnie z art. 3 pkt. 3, są to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas:

 • uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe;
 • wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie
 • odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący;
 • wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni;
 • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
 • współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
 • wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi;
 • odbywania służby zastępczej;
 • nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium;
 • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
 • pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych.
Zgodnie z art. Art. 234. § 1. Kodeksu pracy (Dz. U. 1998, Nr 21, Poz. 94), w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Ponadto, w przypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku przy pracy, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora. Niezawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, uznane jest za wykroczenie przeciwko prawom pracownika podlegające ukaraniu grzywną przez sąd karny albo przez inspektora pracy w drodze mandatu karnego Pracodawca jest również obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy oraz przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat. Co istotne, koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

Ustawa reguluje również świadczeń, jakie przysługują pracownikowi w razie wystąpienia wypadku przy pracy. Zgodnie z art. 6. pkt 1 ustawy są to:
 • zasiłek chorobowy - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
 • świadczenie rehabilitacyjne - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku
 • chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;
 • zasiłek wyrównawczy - dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • jednorazowe odszkodowanie - dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • jednorazowe odszkodowanie - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 • renta z tytułu niezdolności do pracy - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 • renta szkoleniowa - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
 • renta rodzinna - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
 • uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 • dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej;
 • dodatek pielęgnacyjny;
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Autor jest prawnikiem Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2013-04-12 17:50:21 88.199.89.* | Joanna 680
Re: Wypadek przy pracy [1]
Miałam wypadek w pracy.pracuję w sklepie, uderzyłam się w oko kartonem. mam uszkodzoną gałkę tak jak czasem przetnie się kartonem rękę. bardzo bolesne. czy za coś takiego jeżeli jest zgłoszone do bhp przysługuje mi odszkodowanie??? nie będzie trwałego uszczerbku na zdrowiu,po wyleczeniu.
2013-04-13 10:20:33 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No właśnie kwestia prawa do jednorazowego odszkodowania zależy od tego, czy uszczerbek na zdrowiu na skutek wypadku przy pracy będzie trwały lub długotrwały:

"Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.

Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie"

Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Oczywiście mówimy o okoliczności prawidłowego sporządzenia Protokołu Powypadkowego- więc od tego trzeba zacząć, tj. nie dopuścić do sytuacji, że takowego nie sporządzono, albo że treść jest niezgodna z rzeczywistością.
Co do zasady jest 14 dni na jego sporządzenie, podlega on okazaniu (kopia) pracownikowi w celu podpisu akceptującego. Nieprawdziwy należy zakwestionować.
2013-01-14 13:44:39 89.68.116.* | anna305
Re: Wypadek w drodze do pracy [1]
Witam w luty 2012r szłam do pracy i poślizgnęłam się na chodniku,było ślisko z ulicy zabrało mnie pogotowie ratunkowe do szpitala, Miałam złamanie trójkostkowe /mam pytanie czy należy mi się oddszkodowanie.
2013-01-14 14:35:36 Barttomek  [ Bywalec forum ]
Najbardziej rpzykrą sprawą dla mnie jest to jak często firmy ubezpieczeniowe bronią się przed tym zeby wypłacić ubezpieczenie...
2012-08-27 13:30:54 164.127.176.* | roman ś
Re: Wypadek przy pracy [1]
W 2005 roku podczas gonitwy przeszkodowej na Służewcu uległem bardzo poważnemu wypadkowi . Jestem na ręcie powypadkowej uszczerbku na zdrowiu ma 75 procent , niepełnsprawny na sałe jakie z tego tytułu mogę brać śwadczenia?
2012-08-28 11:21:16 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Sprostujmy- niezdolny do pracy trwale- taka jest terminologia orzecznictwa ZUS-owego- czyli dla celów rentowych.

Podstawowe świadczenie, czyli rentę powypadkową już Pan pobiera. Jest ona wyższa niż zwykła renta z tyt. niezdolności do pracy. Wraz z osiągnieciem wieku emerytalnego- można złożyć wniosek o emeryturę zamiast renty, ale na 95% będzie to świadczenie niższe.

W wieku 75 lat może Pan liczyć z automatu na dodatek pielęgnacyjny (obecnie 195,67 zł) lub wcześniej jeśli uzyska Pan dodatkowe orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Inne dodatki związane są z kombatanctwem, tajnym nauczaniem, represjami wojennymi.

Tyle w zakresie systemu ubezpieczeniowego.

Poza tym szereg "bonusów" ja ulgi komunikacyjne, abonamentowe RTV, bilety wstępu do placówek kulturalnych, ulga rehabilitacyjna PIT.
-3 spadek
2011-06-03 06:19:02 95.40.45.* | dobrzynka
Re: Wypadek przy pracy [0]
JA MIALAM WYPADEK PRZY PRACY NIE CIĘŻKI ALE BOLESNY W SKUTKACH - SILNE STŁUCZENIE V PALCA STOPY -DOSTALAM L-4 I PO OTRZYMANIU WYPŁATY OKAZAŁO SIĘ ŻE NIE OTRZYMAŁAM PREMI. CZY TO PRAWIDŁOWO CZY MOŻE W TAKIM PRZYPADKU PREMIĘ POWINNAM DOSTAĆ ?
2011-06-03 06:18:37 95.40.45.* | dobrzynka
Re: Wypadek przy pracy [0]
JA MIALAM WYPADEK PRZY PRACY NIE CIĘŻKI ALE BOLESNY W SKUTKACH - SILNE STŁUCZENIE V PALCA STOPY -DOSTALAM L-4 I PO OTRZYMANIU WYPŁATY OKAZAŁO SIĘ ŻE NIE OTRZYMAŁAM PREMI. CZY TO PRAWIDŁOWO CZY MOŻE W TAKIM PRZYPADKU PREMIĘ POWINNAM DOSTAĆ ?
2011-04-28 16:12:22 213.17.128.* | ravelloo
Zatrucie CO a kwestia odszkodowania [0]
Witam wszystkich forumowiczów!
W kilku zdaniach przybliżę wam swoją historię. Mam nadzieję, że po jej przeczytaniu będziecie w stanie odpowiednio odnieść się do kwestii, którą chcę poruszyć.
Jakiś czas temu w trakcie pracy poszedłem do łazienki. Nieszczelny piecyk gazowy spowodował u mnie zatrucie, CO. Straciłem przytomność, efektem, czego złamałem ząb. Leżałem w toalecie 1h nieprzytomny. Ta jedna godzina to był największy dramat w moim życiu, ponieważ w przebłyskach świadomości toczyłem walkę ze swoim osłabionym ciałem, walkę o doczołganie się do drzwi, walkę o własne życie. Jakimś cudem wyszedłem z łazienki. Koledzy na zmianie wezwali pogotowie. Karetka zawiozła mnie na toksykologię, gdzie spędziłem 5dni dochodząc do siebie (w badaniu toksykologicznym krwi miałem HbCO 30,8% gdzie norma to HbCO 4%-8%). Szczęście w nieszczęściu polegało na ty, że poza złamanym zębem, nie doznałem uszczerbku na zdrowiu.
Póki, co wypadku nigdzie nie zgłaszałem (np. Inspekcja Pracy), natomiast napisałem dwa pisma formalne do prezesa:
- o odszkodowanie.
- o zwrot kosztów leczenia (korona na ząb + leki to około 1200zł).
Na dniach prezes ma się ze mną kontaktować w sprawie wysokości odszkodowania.
Mój problem polega na tym, że nie wiem jakiej kwoty mogę się domagać…Z jednej strony nie chcę wyjść na jelenia żądając groszy a z drugiej strony nie chcę podać zaporowej kwoty. Na google wyczytałem, że pewna kobieta miała podobny wypadek i dostała 10% w ZUS-ie. W moim przypadku wypadek nigdzie nie zostanie zgłoszony pod warunkiem, że prezes zamknie mi usta odpowiednią kwotą.
Waszym zdaniem, ile powinna wynieść ta suma?
Proszę o racjonalne wypowiedzi oraz z góry za nie dziękuję
2010-01-14 14:18:08 www legeo pl
Re: Wypadek przy pracy [0]
treść ustawy o ubezpieczeniu z tytułu wypadków jest dostępny tu http://www.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2009/167/1322/