Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościWiadomości

Obywatelstwo polskie. Nowe zasady nadawania przez prezydenta

2012-08-15 07:25

Obywatelstwo polskie. Nowe zasady nadawania przez prezydenta

Obywatelstwo polskie. Nowe zasady nadawania przez prezydenta
[fot: Bartosz Wawryszuk]

Od dzisiaj prezydent będzie mógł nadawać polskie obywatelstwo wszystkim cudzoziemcom, bez względu na to, czy i jak długo przebywają w Polsce. To skutek wejścia w życie ustawy o obywatelstwie polskim.

Dotychczas prezydent, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyznawał obywatelstwo tym obcokrajowcom, którzy mieszkali w Polsce krócej niż 5 lat lub w ogóle tu nie mieszkali. Nowa ustawa odchodzi od uzależnienia nadania obywatelstwa polskiego od uprzedniej utraty posiadanego do tej pory obywatelstwa obcego.

Zmieniły się również zasady, na jakich wojewoda uznaje cudzoziemców za obywateli polskich. Do takiego uznania są uprawnieni wszyscy obcokrajowcy którzy: przebywają w Polsce co najmniej trzy lata na podstawie zezwolenia na pobyt stały, mają regularny dochód oraz tytuł prawny do mieszkania, a także znają język polski. Dotychczas wojewoda uznawał za obywateli polskich tylko cudzoziemców o nieokreślonym obywatelstwie oraz bezpaństwowców przebywających w Polsce co najmniej od pięciu lat, na podstawie zezwolenia na pobyt stały.

Nowa ustawa podtrzymuje obowiązujące dotychczas zasady ciągłości obywatelstwa polskiego oraz wyłączności obywatelstwa polskiego. Pierwsza zasada oznacza, że osoby, które nabyły obywatelstwo polskie na podstawie wcześniejszych przepisów, zachowują je. Osoby, którym zostało przyznane polskie obywatelstwo, na podstawie wcześniejszych przepisów, zachowują je pod warunkiem, że w międzyczasie go nie utraciły.

W ustawie potwierdzona została także zasada wyłączności obywatelstwa polskiego. Oznacza ona, że obywatel polski może mieć równocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo innego państwa. Nowa przepisy odstępują od tego, aby ubiegający się o przyznanie polskiego obywatelstwa zrzekał się swojego obywatelstwa.

Ustawa określa także sposoby nabycia obywatelstwa polskiego: z mocy prawa tj. przez urodzenie, znalezienie na terytorium RP, przysposobienie i repatriację, przez nadanie obywatelstwa, przez uznanie za obywatela polskiego oraz przez przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej Przywrócenie obywatelstwa - od dziś znowu możliwe Mogą starać się o to ci, którzy w okresie od sierpnia 1962 roku a grudnia 1998 roku stracili polski paszport. Nowa ustawa inaczej niż dotychczas reguluje tryb uznania za obywatela polskiego. Od dzisiaj mogą ubiegać się o to cudzoziemcy, którzy w ramach długoletniego pobytu w naszym kraju zintegrowali się ze społeczeństwem, znają język polski, mają zapewnione mieszkanie i źródła utrzymania, respektują polski porządek prawny oraz nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. Obywatelstwo polskie będą mogli nabyć również zamieszkujący w Polsce na podstawie określonych zezwoleń, uchodźcy, osoby bez obywatelstwa, dzieci oraz małżonkowie obywateli polskich i osoby polskiego pochodzenia.

Nowością jest również wprowadzenie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego, który został określony w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych. Decyzję w sprawie uznania cudzoziemca za obywatela polskiego wydaje wojewoda, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby aplikującej. Natomiast cudzoziemcy niezadowoleni z decyzji wojewody mogą się odwołać do ministra spraw wewnętrznych.

Ustawa reguluje także kwestie utraty obywatelstwa polskiego. Teraz utrata obywatelstwa nastąpi po upływie 30 dni od daty wydania postanowienia prezydenta lub w terminie krótszym, jeżeli prezydent tak zadecyduje. Wnioski o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, można składać w urzędach wojewódzkich lub polskich urzędach konsularnych, w zależności od miejsca zamieszkania. Wzór nowego formularza wniosku określa rozporządzenie Prezydenta RP, wydane na podstawie ustawy o obywatelstwie polskim. Następnie wnioski przekazywane będą ministrowi spraw wewnętrznych, który po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, przekaże je do Kancelarii Prezydenta RP z własną opinią.

Ustawa reguluje również kwestie związane z postępowaniem w sprawie potwierdzania posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego. Nowością, ujętą w ustawie, jest wzór wniosku o potwierdzenie posiadania/utraty obywatelstwa. Określone zostały także wymagane dokumenty, które powinny być dołączone do wniosku. Resort spraw wewnętrznych liczy, że zmiany te powinny wpłynąć na przyspieszenie czasu załatwiania spraw przez urzędy.

Czytaj więcej w Money.pl
Trudniej będzie zostać Belgiem. Nowe warunki
Belgijski parlament zgodził się na reformę przepisów o obywatelstwie.
Oni marzą o życiu w Polsce. 9,3 tys. osób
Pobyt mogli zalegalizować cudzoziemcy przebywający w Polsce od grudnia 2007 r., a także ci, którzy w przeszłości nieskutecznie ubiegali się o nadanie statusu uchodźcy.
To pierwsza taka decyzja MSW w historii
Od dwóch tygodni cudzoziemcy, którzy posiadali obywatelstwo polskie, ale utracili je przed 1 stycznia 1999 r., mogą starać się o przywrócenie go.
(BW)

tagi

prezydent, cudzoziemcy, pobyt stały, obywatel

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2013-01-23 11:21:44 79.184.241.* | spatryfikowana
Re: Obywatelstwo polskie. Nowe zasady nadawania przez prezydenta [1]
mam pytanie = mój mąż jest Anglikiem , mieszkamy oddzielnie - on tam j a tu - na wszystko wplywają pieniądze. chcemy uzyskć dlań obywatelswo polskie - i co teraz? według nowych zasad?
Proszę o odpowiedź.
2013-02-22 16:25:04 46.113.159.* | Gość999
Jestem obywatelką polską. Mój mąż jest Rosjaninem. Otrzymał rok temu kartę pobytu na okrs oznaczony. I nie może jej przedłużyć ani wystąpić o kartę stałą ponieważ przez ostatni rok nie przebywał minimum 3 miesiące w Polsce. Nadmieniam, że mąż jest marynarzem i ostatni rok prawie cały spędził na statku. 3 miesiące siedział w Polsce i nie miał pracy więc musiał podjąć decyzję powrotu na statek. Pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oznajmił: Takie sa przepisy a jeśli ma taką ma pracę to nie potrzebuje karty stałego pobytu. Wynika z tego, że człowiek, który chce otrzymać czy kartę czsowego pobytu czy stałego nie ma prawa pracować czy wykonywać swojego zawodu. Powinien siedzieć w domu i patrzyć w sufit i czekać na kartę pobytu. Rachunki zapłaci oczywiście Urząd Wojewódzki i nakarmi rodzinę, Wyglada na to, że meliniarz szybciej dostanie taką kartę bo jest na miejscu , mimo, że nie pracuje niż mój mąż inżynier, oficer, który wykonuje swój zawód i nie ma takiego prawa i jak powiedział pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie „niech sobie robi wizy”. Biorąc pod uwagę fakt, że oczekiwanie na wize trwa minimum miesiąc to jakoś nie widzę możliwości spotkania się z mężem w ogóle jeśli jego rejsy są 8 czy 9 miesięczne w tym 2-3 tygodnie wolnego. No chyba, że wizę dadzą w ciągu 2 dni (Tak jest w Niemczech). Natomiast w Polsce trwa to do 6 tygodni. Polska nie zapewnia też pracy cudzoziemcom o cztym zostałam również poinformowana. Więc mąż mój powinien otrzymać karte pobytu i umierać w Polsce z głodu. A jak chce iść iść na statek to karty nie dostanie. Niemcy, Hilandia, Dania, Anglia rzyjmuje Polaków, daje im pracę, wysyła na darmowe szkolenia, naukę języka i daje zasiłki. Natomiast Polacy dla obcokrajowców nie robią nic. Weszli do Unii chyba tylko po to aby wziąć pieniądze natomiast przepisy unijne lecą sobie między muzą a prawdą.
Dyrektywa Unijna mówi:

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/38/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG oraz 93/96/EWG.
Członkowie rodziny obywateli Unii niebędący obywatelami państwa członkowskiego muszą ubiegać się o kartę pobytową członka rodziny obywatela Unii. Karta pobytowa jest ważna przez pięć lat od dnia wydania. (Muszą le nie mogą co wynika z przepisów polskich).
Przepisy wspólne dla prawa pobytu i prawa stałego pobytu

Obywatele Unii kwalifikujący się do prawa pobytu lub prawa do stałego pobytu oraz członkowie ich rodzin są traktowani na równi z obywatelami tego państwa członkowskiego w zakresie ustanowionym w Traktacie.

Są to dyrektywy , które nie sa uznawane przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Prawadopodobnie gdy wejdzie to w życie (z dnia na dzień jak to bywa w naszym kraju), okaże się, że Polska nie jest w ogóle przygotowana do tego. (tak było z licencjami transportowymi , które do dziś dnia nie są uregulowane i masą osób poszła na bruk).
Karta stałego czy też czasowego pobytu daje takie same obowiązki i prawa jak Polakowi. Ale z powyższej sytuacji tak nie wynika. Cudzoziemiec na karcie czasowego pobytu nie ma prawa pracować w swoim zawodzie, gdyż narusza warunki otrzymania karty. (To jest szantaż i naruszenie prawa człowieka). Gdyby mój mąż nie podjąłby pracy na statku umarlibyśmy z głodu w tym mieście bezrobocia i co nam po tym kawałku plastikowej kary skoro warunki życia w Polsce są tragiczne. Pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oczywiście tego nie rozumie bo jak powiedział „ jest bardzo duża kolejka do otrzymania polskiego obywatelstwa”. No cóż nie wiem kto się o to obywatelstwo stara chyba jedynie kraje 3 świata. I tak sobie myślę , moje własne państwo zmusza mnie do wyjazdu tego kraju. Ponieważ nie gwarantuje mi niczego prócz nienormalnych rachunków za gaz (a raczej mieszankę azotowo-węglową) naliczanych chorych ryczałtów , takich samych za energię, bezrobocie i zero możliwości, żadnego zabezpieczenia. Całe szczęście, że w ciążę nie zaszłam bo przecież mąż pracować by nie mógł. Ciąży usunąć nie można , pracy nie dają, pomocy dla matek z dziećmi zero, zasiłąki głodowe, nawet na mleko dla dziecka nie starczy i a maż siedzieć i czekać na kawałek plastikowej karty, która mu nic nie da. To chyba zbyt wielkie wyrzeczenie jak dla tej karty !!!!! I kto w kolejce po obywatelstwo polskie stoi i po co ????
Stwierdziliśmy, że sprzątając ulice w Niemczech będziemy meili więcej szacunki i godności osobistej niż w Polsce przede wszystkim dlatego że szanuje się tam człowieka a przepisy unijne są wprowadzane z rozsądkiem i dla ludzi a nie po to aby nakraść pieniędzy i o ludzi nie dbać. Zrozumiałe jest, że wszelkie unijne przepisy nie są wprowadzane szybko, gdyż uderza to w Rząd, który nie jest zainteresowany przyszłością ludzi w Polsce. N
-2 spadek
2012-08-28 15:34:55 odszkodowania@
Re: Obywatelstwo polskie. Nowe zasady nadawania przez prezydenta [0]
Do takiego uznania są uprawnieni wszyscy obcokrajowcy którzy: przebywają w Polsce co najmniej trzy lata na podstawie zezwolenia na pobyt stały, mają regularny dochód oraz tytuł prawny do mieszkania, a także znają język polski.
POWINNO BYĆ " BIEGLE W MOWIE I PIŚMIE ZNAJĄ JĘZYK POLSKI ORAZ HISTORIĘ POLSKI".
Obawiam się że nasza władza kupuje sobie elektorat za nasze pieniądze.
-2 spadek
2012-08-28 15:32:53 79.184.81.* | JAREKPHUAVAE
Re: Obywatelstwo polskie. Nowe zasady nadawania przez prezydenta [0]
Do takiego uznania są uprawnieni wszyscy obcokrajowcy którzy: przebywają w Polsce co najmniej trzy lata na podstawie zezwolenia na pobyt stały, mają regularny dochód oraz tytuł prawny do mieszkania, a także znają język polski.
POWINNO BYĆ " BIEGLE W MOWIE I PIŚMIE ZNAJĄ JĘZYK POLSKI ORAZ HISTORIĘ POLSKI".
Obawiam się że nasza władza kupuje sobie elektorat za nasze pieniądze.
2012-08-15 08:17:38 213.195.183.* | poprawni do bulu
Re: Obywatelstwo polskie. Nowe zasady nadawania przez prezydenta [0]
Izrael wolał dać tysiaka i odesłać kłopotliwych.