Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościWiadomości

Fałszywe zwolnienie? Szef lub ZUS to sprawdzi!

2008-09-22 12:58

Fałszywe zwolnienie? Szef lub ZUS to sprawdzi!

Fałszywe zwolnienie? Szef lub ZUS to sprawdzi!

Pracownicy powinni pamiętać o tym, że zarówno ZUS jak i ich pracodawcy mogą ich kontrolować podczas korzystania przez nich ze zwolnienia lekarskiego od pracy.

Postawą prawną do przeprowadzania tych kontroli jest ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.

Kontrola może dotyczyć zarówno samego zaświadczenia lekarskiego, prawidłowości wykorzystania zwolnienia przez pracownika jak i prawidłowości orzeczenia o chorobie i wystawienia zaświadczenia. Każda z tych kontroli przeprowadzana jest w innym trybie i na różnych zasadach

Kontrola formalna zaświadczenia lekarskiego



Kontrolę formalną zaświadczenia lekarskiego może przeprowadzać ZUS oraz pracodawcy, zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Pracodawcy zgłaszający mniej ubezpieczonych mogą jednak zwrócić się do ZUS-u o przeprowadzenie takiej kontroli.

Kontrola formalna zaświadczenia przebiega dwutorowo. Po pierwsze, polega na sprawdzeniu czy zaświadczenie lekarskie nie zostało sfałszowane. Po drugie, powinno objąć sprawdzenie czy zostało ono wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Jeżeli pracodawca ma podejrzenie, że zaświadczenie zostało sfałszowane może on wystąpić do lekarza, który je podpisał o wyjaśnienie tej sprawy. Jeżeli podejrzenie okaże się prawdziwe i zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane (np. podrobiono podpis lekarza) zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu (art. 17 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego).

Dodatkowo, osoba, która sfałszowała zaświadczenie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. W niektórych okolicznościach przedstawienie pracodawcy sfałszowanego zaświadczenia lekarskiego przez pracownika może stanowić przyczynę wypowiedzenia lub nawet rozwiązania umowy o pracę.

Jeżeli pracodawca w trakcie kontroli uzna, że zachodzi podejrzenie, że zaświadczenie lekarskie wydane zostało niezgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich (np. nie wpisano na nim wszystkich wymaganych danych bądź brak jest pieczątki lekarza) zwraca się on do ZUS-u o wyjaśnienie tej sprawy.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich


Drugą formą kontroli, której podlegać może pracownik podczas zwolnienia chorobowego jest kontrola prawidłowości wykorzystania takiego zwolnienia. Polegać ona powinna na sprawdzeniu czy pracownik nie wykonuje w tym czasie pracy zarobkowej oraz czy nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem, czyli powrotem do zdrowia i odzyskaniem zdolności do pracy (patrz wyrok SN z 26 września 2001r., I PKN 638/00).

Podobna kontrola spotkać może pracownika korzystającego ze zwolnienia z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. W czasie kontroli można sprawdzić czy nie ma innych wspólnie zamieszkujących członków rodziny, którzy mogliby sprawować opiekę nad chorym. Nie dotyczy to jednak przypadków sprawowania przez pracownika opieki nad dzieckiem do 2 lat.

Kontroli może dokonywać ZUS oraz pracodawcy zgłaszający do ubezpieczenia powyżej 20 ubezpieczonych. Pozostali pracodawcy mogą jednak zwrócić się do ZUS o przeprowadzenie kontroli ich pracownika.

Pracodawca może upoważnić do przeprowadzenia takiej kontroli np. swojego pracownika. Powinien w tym celu wystawić specjalne upoważnienie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do wyżej powołanego rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli.

ZOBACZ TAKŻE:

Kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich można przeprowadzać w miejscu zamieszkania, czasowego pobytu lub w miejscu zatrudnienia osoby kontrolowanej. Jej terminów nie powinno ustalać się z góry, ponieważ celem takiej kontroli jest sprawdzenie jak w rzeczywistości wykorzystywane jest zwolnienie. Rozporządzenie ponadto nakazuje nasilać przeprowadzanie kontroli w tych okresach, w których pracownicy chorują najczęściej.

Jeżeli w trakcie kontroli osoba kontrolująca uzna, że pracownik w sposób nieprawidłowy wykorzystuje zwolnienie, powinna ona sporządzić protokół. Należy w nim opisać, na czym polega stwierdzona nieprawidłowość.

Pracownik ma prawo wpisać w nim swoje uwagi i zastrzeżenia. Następnie, protokół należy przekazać właściwej jednostce ZUS w celu wydania decyzji administracyjnej. ZUS może zwrócić się do lekarza prowadzącego o opinię w tej sprawie. Od wydanej decyzji pracownikowi przysługują środki odwoławcze.
Konsekwencją ustalenia, że pracownik wykonuje w trakcie zwolnienia pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie w sposób niezgodny z jego celem jest utrata prawa do zasiłku za cały okres zwolnienia (art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego).

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracą zarobkową jest każda aktywność ludzka zmierzająca do osiągnięcia zarobku, w tym pozarolnicza działalność gospodarcza, choćby nawet polegająca na czynnościach nieobciążających w istotny sposób organizmu (...) pracownika pozostającego na zwolnieniu lekarskim (wyrok SN z 5 kwietnia 2005 r., I UK 370/04). Nieco mniej rygorystyczne podejście zaprezentował SN w wyroku z 9 października 2006 r. (II UK 44/06), którym dopuścił możliwość zachowania prawa do zasiłku w sytuacji aktywności zawodowej sporadycznej i wymuszonej okolicznościami.

Oprócz utraty zasiłku wobec pracownika mogą zostać wyciągnięte konsekwencje wynikające ze stosunku pracy. Pracodawcy muszą jednak pamiętać, że nie każda aktywność zawodowa pracownika podczas zwolnienia lekarskiego, powodująca utratę zasiłku automatycznie uzasadnia np. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W wyroku z 21 stycznia 1999 r. (I PKN 553/98), SN podkreślił, że konieczne jest do tego aby pracownik w sposób zawiniony naruszył jego podstawowe obowiązki pracownicze. Sąd podkreślił, że należy odróżnić sytuację, w której pracownik korzysta ze zwolnienia w celu pracy u innego pracodawcy od sytuacji, gdy będąc zmuszony przez warunki życiowe podejmuje on niedozwoloną podczas zwolnienia aktywność. Pracownik utraci w takiej sytuacji zasiłek chorobowy, lecz jego zachowanie nie daje automatycznie podstawy do zastosowania wobec niego art. 52 k.p.

Podobne stanowisko zajął SN w wyroku z 2 kwietnia 1998 r. (I PKN, 14/98) w którym uznał, że nie uzasadnia zwolnienia dyscyplinarnego udział pracownika we własnym ślubie, jeżeli zwolnienie lekarskie zawierało adnotację, że chory może chodzić.

Kontrola prawidłowości orzeczenia o chorobie i wystawienia zaświadczenia

Kontrola ta przeprowadzana jest przez lekarzy orzeczników ZUS. Pracodawcy mogą zwrócić się do ZUS o przeprowadzanie takiej kontroli również w okresie z pierwszych 33 dni choroby w każdym roku kalendarzowym, za które zgodnie z art. 92 k.p. wypłacane jest przez nich wynagrodzenie za czas choroby (art. 59 ust. 12 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego).

W ramach przeprowadzania tej kontroli lekarze orzecznicy mogą np. przeprowadzić badanie ubezpieczonego w jego miejscu pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, skierować go na badania specjalistyczne oraz zażądać od lekarza wystawiającego zaświadczenie udostępnienia dokumentacji medycznej będącej podstawą wystawienia zwolnienia.

Ubezpieczony ma obowiązek stawić się na badania w wyznaczonym terminie oraz udostępnić posiadane wyniki badań. Jeżeli tego nie zrobi zaświadczenie lekarskie będące podstawą do wypłaty zasiłku bądź wynagrodzenia za czas choroby traci swoją ważność od dnia następującego po tym terminie.

Zaświadczenie lekarskie może również stracić ważność, jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika uzna on, że data ustania niezdolności do pracy powinna być wcześniejsza niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim. W obu przypadkach (tj. niestawienia się na badanie, bądź uznania przez lekarza, że choroba ustała wcześniej) ZUS wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku za stosowne okresy.

Autorka jest prawnikiem z Kancelarii Bartłomiej Raczkowski Kancelaria Prawa Pracy


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2010-06-05 22:30:12 83.230.8.* | PEPE1234
Re: Fałszywe zwolnienie? Szef lub ZUS to sprawdzi! [0]
Piotr Słupski z Zabrza zamieszkały na ulicy baczynskiego 7d/9 zatrudniony w MOSTOSTAL ZABRZE notorycznie od ponad dwoch lat symuluje zwolnienia lekarskie okradajac tym sposobem państwo. Potrafi nawet doprowadzać do wypadkow w pracy w celu wyludzenia wyplat, ja sie pytam gdzie jest p********* ZUS by takie cos wytepic??!!!!
2008-09-23 12:12:43 83.7.35.* | zdradziecki pies
Re: Fałszywe zwolnienie? Szef lub ZUS to sprawdzi! [4]
Kto teraz chodzi na zwolnienia? ten artyk.to BZDURY!!!
2008-09-26 15:09:40 79.187.111.* | Sucz
Mogę podać wiele przykładów osób które biorą lewe zwolnienia bo akurat robic im sie nie chciało
2008-09-24 10:41:21 83.28.124.* | le
To nie są bzdury,zdarza się bowiem unikanie przyjęcia wypowiedzenia umowy o pracę zasłaniając się zwolnieniem.Taki stan rzeczy może być długotrwały.Znam osobiście "chorego" pracującego normalnie w firmie brata z kilkuletnim już zwolnieniem lekarskim.
2008-09-25 17:51:00 89.78.19.* | :-P
a jakim że to cudem, skoro z kodeksu pracy można zwolnić po 6 miesiącach zwolnienia, niezależnie czy delikwent przyniesie kolejne zwolnienie czy nie.
2008-09-26 15:08:13 79.187.111.* | Sucz
Ale 6 miesięcy się bujasz
2008-09-22 19:38:24 83.11.87.* | brbr
Re: Fałszywe zwolnienie? Szef lub ZUS to sprawdzi! [3]
To jakaś bzdura !!! Informowaliśmy ZUS, że pracownik ma "lewe" zwolnienie sugerując sprawdzenie delikwenta, który był w czasie zwolnienia na wakacjach w ciepłych krajach, a pani z ZUS-u oburzonym tonem poinformowała, że nie mamy prawa sugerować ZUS-owi czegokolwiek i dopiero po 6 miesiącach ZUS ewentualnie zbada tę sprawę, jeśli oczywiście uzna to za konieczne. W rezultacie koleś-oszust na koszt podatników od kilku miesięcy spędza dłuuugie wakacje....
2009-03-15 21:38:03 89.230.24.* | bc
trafiłaś/eś na babajagę w ZUS
ja średnio raz w tygodniu "zlecam" w ZUS przeprowadzenie kontroli zwolnień lekarskich wybranych osób (bardzo duuuuża firma) i nie mam z tym problemu - ZUS zawsze reaguje i oficjalnie odpisuje
Kilku "oszustów" oduczyliśmy chodzenia na lewe zwolnienia lekarskie
2008-09-22 20:08:34 85.221.185.* | wojtek456456
Zazdrościsz ? A i tak zapieprzasz na emerytury młodych policjantów, nauczycieli, UBekow, górników itp którzy po 15 latach pracy idą na dłuuugie wakacje za 2500-3500
2008-09-26 16:36:06 77.222.225.* | warszawiak
to dobrze napisałes.masz racje
2008-09-22 19:35:08 85.221.185.* | waldek34534
Wyborcy PO to jednak mściwe i prymitywne typki :) [0]
Niech Pitera powoła urząd do zwalczania zwolnień z budżetem co najmniej 290mln na rok. Może znajdzie za te pieniądze coś więcej niż dorsza kopionego na służbowa kartę :)
2008-09-22 19:19:01 77.254.150.* | kkkkkkkkkk
Re: Fałszywe zwolnienie? Szef lub ZUS to sprawdzi! [0]
tak jeszcze dac uprawnienia proboszczowi, organiscie i listonoszowi i bedzie git!!! k.........wa mac w tym naszym kraju to nic normalnego nima i nie bedzie bo zamiast zajac sie tym co jest wazne i potrzebne to ino wymyslaja kontrole i nakazy i kontrole i nakazy a to sie jak widac i slychac wogole nie sprawdza haha
2008-09-22 19:02:30 84.10.239.* | JAW
Re: Fałszywe zwolnienie? Szef lub ZUS to sprawdzi! [5]
Taka kontrola kosztuje więcej niż samo zwolnienie, więc nikt nikogo kontrolować nie będzie zwłąszcza, żer zasadność zwolnienia jednego lekarza sprawdzać będzie inny lekarz. To sitwa, więc krzywdy sobie i zwolnionemu robić nie będą
2008-09-25 19:25:38 213.92.195.* | lala74
A jeśli szef korzysta z lewego zwolnienia? To nie blef, tak jest w mojej firmie, szef z szefową na zmianę od lat korzystają z lewych zwolnień....i .....?Nie muszą płacić składek i jeszcze otrzymują pieniądze!!
2008-09-25 21:52:31 79.188.78.* | puchol
tak naprawdę to ZUS ma to w tyłku czy pracownicy korzystają
ze zwolnień,to nie jest z ich prywatnej kasy.Wystarczy popatrzeć jak sami w Zusie pracują,wielokrotne wyjścia na papierosa,zakupy w czasie pracy,do fryzjera,darmowe obiady dla pracowników i dopłaty dla rodzin,postkomunistyczne bezzwrotne pozyczki dla pracowników,a kogo to obchodzi kto korzysta z L 4.
Gdyby wprowadzić specjalną premię za wyłapanie pracowników naduzywających L4 to może coś by się zmieniło.Jak płacą firmy 33dni i dalej po miesiącu pracodawca dostaje zwrot wypłaconego zasiłku,gdzie pracownik nie pracuje a firma musi mieć kasę dla niego na czas,mimo że firma traci pieniądze,to pracowników ZUS to nie interesuje.To nie ich prywatna kasa.Na zachodzie po 2 tygodniach kasa chorych przejmuje zobowiązania i lepiej pilnują pieniędzy.Dlatego ZUs jest bankrutem i musi upaśc
razem z systemem emerytalnym,bo to jedna banda oszustów
2008-09-25 23:12:25 83.4.21.* | Bernard+
Wszystkie opisane powyżej przypadki są prawdziwe i pokazują, że przyczyna tego zjawiska leży w wadzie sytemowej. Należy zmienić system ubezpieczeń chrobowych a negatywne zjawisko zniknie. A jak trzeba zmienić sytem wypłacania zasiłków chorobowych? Ano wystarczy wykorzystać fakt, że teraz każdy ubezpieczony w ZUS i nawet w KRUS ma indywidualne konto, na którym zapisuje się wpłacone składki. Wystarczy składki na ubezpieczenie chorobowe połączyć ze składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jako jedna kwota i jedno ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy i wypłaty zasiłków chorobowych potrącać z sumy zaksięgowanych składek emerytalnych i rentowych oraz kapitału początkowego. Tym sposobem każdy chorowałby na własne konto ubezpieczeniowe i im więcej naciąganych chorobowych by wykorzystał tym mniejszą będzie miał w przyszłości emeryturę lub rentę. Oczywiście aktuariusze powinni przeliczyć wg ryzyka wysokość odpisów dokonywanych z wspólnego konta składek emerytalnych, rentowych i chorobowych za każde 100 zł wypłaconego zasiłku chorobowego np mogło by to być początkowo 20 złotych. Tym sposobem kto bardziej dba o zdrowie miałby wyższą emeryturę a pije i pali lub kto wyłudza zwolnienia lekarskie traciłby część kapitału na późniejszą emeryturę czyli wyłudzanie zwolnień przestało by się opłacać. Oczywiście jest to tylko pewna ogólna zasada a szczegóły powinny zostać dopracowane zgodnie z wiedzą o rocznych kosztach wypłat zasiłków chorobowych i wysokości wpływających składek na ubezpieczenie chorobowe. A każdy kto więcej choruje powinien mieć w tym systemie możliwość dobrowolnego uzupełnienia sobie składki na koncie aby nie tracić kapitału emerytalnego.
2008-12-02 08:48:04 213.199.225.* | goil
Mam zwierzchnika służbowego( kobietę),która pracuje 3 lata a nie wiem czy rok pracowała. Korzystała z macierzyńskich, przed wybierała lewe zwolnienie a nawet rehabilitacyjny. Mam odczucie ,że tej kobiecie po prostu nie chce się pracować, ona ma wiecej nieobecności w pracy przez ten króki czas, niż ja przez 34 lata pracy. Pytam się gdzie jest zus? Przecież ja płace składki za jej chorobowe! Czy to sprawiedliwe?
2010-06-05 22:29:51 83.230.8.* | PEPE1234
Piotr Słupski z Zabrza zamieszkały na ulicy baczynskiego 7d/9 zatrudniony w MOSTOSTAL ZABRZE notorycznie od ponad dwoch lat symuluje zwolnienia lekarskie okradajac tym sposobem państwo. Potrafi nawet doprowadzać do wypadkow w pracy w celu wyludzenia wyplat, ja sie pytam gdzie jest p********* ZUS by takie cos wytepic??!!!!
Najnowsze wiadomości
Podobne artykuły