Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się!

2008-07-21 13:33

Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się!

Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się!

Rozwiązanie umowy z winy pracownika jest nadzwyczajnym trybem rozwiązania umowy o pracę. Pracodawcy powinni go stosować tylko w szczególnych okolicznościach i z dużą ostrożnością.

Przyczyny rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika

Umowa o pracę może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracownika w trzech sytuacjach. Są nimi: ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go oraz zawiniona utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym przez pracownika stanowisku.

Aby móc zakwalifikować zachowania pracownika, jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych konieczne jest, aby naruszenie było zawinione a przynajmniej, aby zachowanie pracownika cechowało rażące niedbalstwo.

Przykładami ciężkiego naruszenia obowiązków, które zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego uzasadniają zastosowanie wobec pracownika zwolnienia dyscyplinarnego są m.in. spożywanie alkoholu w miejscu pracy, stawienie się w stanie nietrzeźwości w pracy, nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika, zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy, lekceważące i aroganckie wypowiedzi wobec pełnomocnika pracodawcy, bezpodstawna odmowa wykonania polecenia pracodawcy dotyczącego pracy, samowolne zabranie dokumentów należących do pracodawcy czy naruszanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika odpowiedzialnego za ich przestrzeganie.

Podana lista jest jedynie przykładowa i nie wyczerpuje ona wszystkich sytuacji, w których tryb zwolnienia dyscyplinarnego jest uzasadniony. Ponadto pracodawcy powinni pamiętać, że każdy przypadek muszą analizować w sposób indywidualny.

Na przykład, nie każda nieusprawiedliwiona nieobecność musi w rezultacie uzasadniać zwolnienie dyscyplinarne. Jeżeli bowiem pracownik był nieobecny w pracy i nie dostarczył na czas zwolnienia lekarskiego, naruszając zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy to zazwyczaj nie stanowi to podstawy do zwolnienia dyscyplinarnego.

ZOBACZ TAKŻE:

Pracodawca podejmując decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym, nie musi brać pod uwagę przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Decyzje o zasadności zastosowania tego trybu będzie uzasadniać jednostkowy czyn pracownika. Oznacza to, że jeżeli pracownik ciężko naruszy swoje obowiązki ze swojej winy, pracodawca może go zwolnić dyscyplinarnie nawet, jeżeli wcześniejsze zachowanie pracownika było prawidłowe.

Kolejną sytuacją, w której można zastosować tryb zwolnienia dyscyplinarnego jest popełnienie przez pracownika przestępstwa w trakcie trwania umowy o pracę. Przestępstwo musi być oczywiste lub osądzone prawomocnym wyrokiem sądowym oraz uniemożliwiać dalsze zatrudnianie pracownika. Ponieważ ocena oczywistości przestępstwa jest pozostawiona pracodawcy, należy stosować tę przesłankę z wyjątkową ostrożnością. Sąd Najwyższy uznał bowiem, że nawet zastosowanie wobec pracownika aresztu tymczasowego nie przesądza o tym, że popełnienie przestępstwa jest oczywiste.

Ostatnią przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego jest zawiniona utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy. Oczywiście najczęstszym przykładem będzie tu zawiniona utrata prawo jazdy przez kierowcę zawodowego.

Pracodawcy podejmując decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym powinni pamiętać, że w razie wątpliwości mogą zamiast natychmiastowego rozwiązania umowy zastosować tryb wypowiedzenia. Nie muszą wtedy wykazywać winy pracownika oraz udowadniać, że naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych było ciężkie.

Wskazanie przyczyny

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie natychmiastowym powinno dokładnie wskazywać przyczynę rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli pracownik odwoła się od rozwiązania umowy o pracę, sąd badać będzie jedynie podstawę wskazaną w oświadczeniu pracodawcy. W trakcie procesu nie będą badane inne, niewskazane wcześniej przyczyny chociażby uzasadniały zwolnienie dyscyplinarne.

Termin

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym może nastąpić w terminie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę informacji o okolicznościach je uzasadniających. Wręczenie rozwiązania po tym terminie stanowi naruszenie przepisów o rozwiązywaniu umowy i może być podstawą do przywrócenia pracownika do pracy albo zasądzenia na jego rzecz odszkodowania.

Pracodawca może przesłać pracownikowi rozwiązanie umowy pocztą. Jeżeli pracownik nie odbierze listu, to zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego dwukrotne awizowania listu poleconego oznacza, że pracownik mógł się zapoznać z treścią listu, a tym samym zwolnienie zostanie uznane za doręczone.

 

Pracownik w takim wypadku będzie musiał udowodnić, że nie miał faktycznej możliwości zapoznania się z treścią listu. Należy jednak mieć na uwadze, że termin drugiego awiza może nastąpić po upływie terminu miesięcznego, w którym pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy. W takim przypadku istnieje ryzyko, że pomimo, iż rozwiązanie zostanie uznane za doręczone to przekroczenie miesięcznego terminu będzie uznane za naruszenie przepisów.

ZOBACZ TAKŻE:

Konsultacja ze związkami

Chcąc rozwiązać umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji z organizacją związkową, do której należy pracownik albo, która wyraziła zgodę na obronę jego praw. Zakładowa organizacja związkowa powinna wyrazić swoją opinię w terminie 3 dni.

Pracownicy chronieni


Zwolnienie dyscyplinarne działaczy związkowych podlegających ochronie na podstawie ustawy o związkach zawodowych wymaga uzyskania zgody związku zawodowego. Jeżeli zgoda nie zostanie wyrażona, pracodawca nie może zwolnić dyscyplinarnie chronionego pracownika. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika jednak, że niewyrażenie zgody na zwolnienie dyscyplinarne może w szczególnych okolicznościach być zakwestionowane na podstawie art. 8 kodeksu pracy, jako nadużycie prawa.

Chcąc rozwiązać umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji z organizacją związkową, do której należy pracownik albo, która wyraziła zgodę na obronę jego praw.

Podobnej ochronie podlegają również społeczny inspektor pracy oraz kobiety w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego. W odniesieniu do tych ostatnich, zgodnie z niedawną uchwałą Sądu Najwyższego z 18 marca 2008 r. (II PZP, 2/08) jeżeli w zakładzie nie istnieją związki zawodowe albo, jeżeli pracownica nie jest przez żadne związki reprezentowana, pracodawca może podjąć decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym samodzielnie.

Odszkodowanie

Pracownik, z którym rozwiązano umowę z jego winy może w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy żądać przywrócenia go do pracy lub odszkodowania.

Zgodnie z brzmieniem art. 58 kodeksu pracy odszkodowanie to przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia a jeżeli rozwiązano umowę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, lecz nie więcej niż 3 miesiące. W praktyce sądy interpretowały ten przepis, jako ograniczenie roszczeń pracowniczych do tej wysokości. Konstytucyjność takiego ograniczenia została jednak zakwestionowana w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r. (SK 18/05).

Trybunał uznał, iż pracownik powinien mieć możliwość dochodzenia odszkodowania za całość poniesionej przez niego szkody w wyniku bezprawnego zwolnienia go z pracy. Przykładowo taką szkodę mogą stanowić np. utracone zarobki czy nieuzyskane nagrody jubileuszowe.

Autorka jest prawniczką z Kancelarii Prawa Pracy Raczkowski

tagi

pracownik, kodeks pracy, pracodwaca, dyscyplinarka, rozwiązanie umwoy o pracę, zwolnienie dysycplinarne

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2015-09-11 22:53:50 37.47.41.* | otmkekk
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
Witam. Pracuję w firmie już od kilku lat, ostatnio z powodu konfliktów z wspólpracownikiem i problemów zdrowotnych często miałem nieregularne l4, dostałem upomnienie i grożą, że jak znowu będę chorował to będę miał większe konsekwencje. Gdybym teraz poszedł na długotrwałe chorobowe, mają prawo zwolnić mnie dyscyplinarnie w trakcie zwolnienia?
2015-09-14 12:48:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zwolnienia lekarskie- niezależnie od tego, czy liczne czy długotrwałe NIE mogą być powodem kar porządkowych ani zw. dyscyplinarnego. Oczywiście pomijam przypadki, gdy zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem czy w ogóle fałszywe- bo jest wynikiem symulacji czy fałszerstwa.

Owszem- można w czasie zw. lekarskiego być zwolnionym dyscyplinarnie ale nie z powodu tego zwolnienia właśnie. Przykład- pracownik ukradł coś z zakładu, jest na chorobowym dochodzi do stwierdzenia kradzieży (np. na podstawie monitoringu). Można jak najbardziej go zwolnić dyscyplinarnie, mimo że jest nieobecny ze względu na złamanie nogi.

ALE długotrwałe zwolnienie może być przyczyną rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia w trybie art. 53 KP. Czyli w Pana przypadku po wyczerpaniu okresu zasiłkowego (zasadniczo 182 dni) gdy nie uzyska Pan prawa do świadczenia rehabilitacyjnego albo po okresie dłuższym o 3 miesiące- jeśli uzyskałby Pan świadczenie rehabilitacyjne.

Zwracam uwagę na zasadniczą różnicę w stosunku do zw. dyscyplinarnego ( art. 52). Mianowicie to z art. 53 nie oznacza 'winy' pracownika.
2015-09-11 10:58:18 5.172.233.* | Lenka35
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [2]
Witam. Mąż pracuje na umowę na czas nieokreślony w firmie produkcyjnej od 10 lat i dostał wczoraj niespodziewanie zwolnienie dyscyplinarne. W uzasadnieniu miał napisane: nie wypełnia poleceń służbowych, odnosi sie wulgarnie do przełożony, łamie zasady bhp. Przy czym szef nie wyjaśnił czym zawinił, mówił mu tylko o tym że to jego wina że w firmie się nie układa i on może się jeszcze zastanowi-kazał się zjawić w przyszłym tygodniu. zaznaczam że mąż dostawał najwyższą pensje w pracy i co miesiąc najwyższą premie uznaniową, ani razu nie dostał nagany do akt oraz nie dostał pouczenia. Czy takie powody są wystarczające? czytałam że powody muszą być konkretne i jawne pracownikowi.
Dziękuje za odpowiedź.
2015-09-11 11:37:21 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie są. Powinny być wskazane konkretniej- kiedy do kogo wulgarnie, kiedy i w jaki sposób złamał zasady BHP itd. A wszystko to tylko w horyzoncie 1 miesiąca wstecz od momentu, gdy się pracodawca o tym dowiedział

Jak najbardziej do odwołania do sądu pracy (14 dni na to) I to sąd się powinien zastanawiać, a nie pracodawca. Zresztą skoro dokonał zwolnienia- to nie ma podstaw prawnych do dysponowani czasem pracownika (wezwanie) po ustaniu stosunku pracy.
I konsekwentnie- mąż powinien mieć już wydane św. pracy i wypłacony ekwiwalent za urlop, jeśli jakiś nie został wykorzystany.
2015-08-02 15:33:30 83.29.163.* | Grażyna19
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [4]
Mój mąż został zwolniony dyscyplinarnie z pracy za przekroczenie uprawnień służbowych i rzekome przywłaszczenie mienia . Prokuratura umorzyła postępowanie w tej sprawie, z powodu braku znamion przestępstwa. Sąd I instancji przywrócił męża do pracy i nakazał wypłacić mu odszkodowanie za czas pozostawania bez pracy Mąż podlegał szczególnej ochronie ze względu na pełnienie funkcji związkowej. Związki zawodowe nie wyraziły zgody na zwolnienie męża. Niestety pracodawca męża oraz reprezentujący go prawnik robią wszystko.żeby przedłużać sprawę Kłamią w sądzie .podkreślając ,że zakład nie ma legitymacji biernej i kwestionują ochronę związkową Nie ulega żadnej wątpliwości,że zakład posiada legitymację bierną a ochrona związkowa jest bezsporna W swoje matactwa wciągnęli rownież sędziow orzekających w tej sprawie w Sądzie Apelacyjnym, który przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd I instancji, Uprzejmie proszę o odpowiedż,czy w sytuacji ,w której podnoszą argument o braku legitymacji biernej zwolnienie męża jest zgodne z prawem? Na zwolnieniu widnieją podpisy dwóch dyrektorów męża z zakładu a nie prezesów Kompanii Węglowej.
2015-08-03 10:28:51 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
A kto jest pracodawcą wg. jego umowy o pracę, kto tę umowę ze strony pracodawcy podpisał ?
2015-08-03 12:55:22 83.29.110.* | Grażyna19
Bardzo przepraszam,ale po tych trzech latach życia w ciągłym stresie nie potrafię już chyba zrozumieć prostego pytania. Umowę o pracę podpisali ówcześni dyrektorzy zakładu męża.Obecnie funkcje te pełnią inne osoby. Właśnie ich podpisy widnieją na zwolnieniu.
2015-08-03 12:17:02 83.29.110.* | Grażyna19
Dziękuję bardzo ! Zwolnienie podpisali dwaj dyrektorzy zakładu, w którym mąż pracował a nie prezesi Kompanii Węglowej. Zresztą z pelnomocnictw udzielonych tym dyrektorom przez prezeów Kompanii Węglowej wynika,że mają pełne kompetencje do podejmowania wszystkich ruchów slużbowych w tym zakladzie. Raz jeszcze dziękuję za zainteresowanie naszą sprawą. W tym kraju to niestety bardzo rzadka zaleta. Pozdrawiam serdecznie ! Grażyna .
2015-06-08 18:22:11 89.69.214.* | jatol
Zwolniłam się sama. Poinformowałam o tym pracodawcę. A ze nie mogłam juz tam dłużej wytrzymać. Z dnia na dzień się Zwolniłam. Bez podpisywania dokumentu. A pracodawca mi napisał ze tej racji. Jestem zwolniona dyscyplinarnie bez prawa do wypłaty. Co mam robić? Jak odzyskać pieniądze ? Miałam umowę zlecenie. Ale ostatnia podpisywałam w styczniu. A do maja nie widziałam rzadnej umowy zlecenie..
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-06-08 19:37:21 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Skoro zlecenie- to nie ma mowy o zw. dyscyplinarnym i pracodawcy.
Sprawa dla sądu cywilnego, chyba że jednak zdecyduje się Pani dochodzić ustalenia, że to jednak był etat- jeśli miało owo 'zlecenie' wszystkie znamiona stosunku pracy.
2015-05-24 18:16:04 85.221.159.* | rivaene
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
Witam. W trakcie zwolnienia lekarskiego pracodawca napisał mi wiadomość mailową na służbowe konto mailowe, abym po zakończeniu zwolnienia wykorzystała zaległy urlop przysługujący mi za poprzedni rok. Rzecz w tym, iż wiadomość odczytałam w weekend (nie pracujemy w weekendy), a urlop miał rozpoczynać się od poniedziałku - żaden wniosek o urlop wysłany pocztą nie dotrze na czas. Czy pracodawca ma wtedy prawo by zwolnić mnie dyscyplinarnie za nieobecność w pracy?
2015-05-25 12:38:12 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Po co wniosek, skoro urlop został udzielony bez wniosku pracownika* w sposób u Was przyjęty tj. drogą mailową.
Dla ewentualnych celów dowodowych należy ten mail utrwalić.

* urlop zaległy może być przymusowy.
2015-03-21 11:23:50 89.65.224.* | Patrycja235
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [2]
Zostałam zwolniona dyscyplinarnie, powód: popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, a dokładniej otrzymałam karę grzywny. W związku z tym mam dwa pytania:
- czy kadrowa miała obowiązek poinformowania mojego kierownika o przyczynach zwolnienia? (dzięki temu wie już cały zakład pracy);
- czy kierownik mógł o zaistniałej sytuacji poinformować mojego męża? Między mną a mężem nie jest dobrze, za kilka dni składam pozew o rozwód, w związku z ciągłym terroryzowaniem mnie przez męża. Zostałam zwolniona w poniedziałek, a po kilku dniach do zakładu pracy przyszedł mój mąż sprawdzić czy jeszcze pracuje i od kierownika dowiedział się,że nie i za co dokładnie zostałam zwolniona.
2015-03-23 12:34:22 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Kadrowa sporządza jedynie dokumenty- więc zwolnienia dyscyplinarnego dokonuje pracodawca lub osoba upoważniona. Kto podpisał zwolnienie- kierownik, czy kto inny ?
2015-03-26 10:35:30 89.65.224.* | Patrycja235
Dyrektor, kierownik u nas jest tylko od zarządzania ludźmi w wydziale, nie ma nic wspólnego z zatrudnianiem i zwalnianiem osób.
2015-03-13 09:04:37 31.128.9.* | monia 571
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [3]
Witam jestem w ciazy zostalam zwolniona dyscyplinarnie co robic umowe mam do konca maja .
2015-03-13 12:37:12 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. Jeśli zwolnienie jest prawne- odebrać świadectwo pracy i szukać nowego tytułu do ubezpieczenia ze względu na zasiłek macierzyński albo rejestrować się w PUP.
2. Jeśli jest nieprawne- odwoływać się od niego zgodnie z pouczeniem jakie na oświadczeniu pracodawcy być powinno.

a) nieprawność może być z powodów ;
- merytorycznych- tj. powód zwolnienia nieprawdziwy, zbyt błahy
- formalnych- tj. od dnia kiedy pracodawca dowiedział się o sytuacji/występku powodującym zwolnienie do dnia wręczenia minęło więcej czasu niż miesiąc albo nie dopełnił procedury w kontekście ZZ.

Mianowicie musiał on uzyskać zgodę ZZ do którego Pani należała, albo który Panią reprezentował. Oczywiście brak takich ZZ zwalania pracodawcę z tej procedury.
2015-03-15 09:52:56 31.128.9.* | monia571
Moim zdnie to blche powody np.palenie papierosa rozmowa przez tel czy mm jakies szanse wygrania w sadzie dziekuje za odp
2015-03-16 12:58:13 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To oceni sąd. Każda sprawa się różni. Inne znaczenie ma palenie papierosa w szpitalu, a inne w zwykłym zakładzie, gdy np. odbywa się 7 razy w ciągu zmiany po 15 minut każdy....

Tyle, że razie odwołania to już bardziej na pracodawcy spocznie udowodnienie, że zachowanie takie stanowiło ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Termin- 14 dni od otrzymania oświadczenia o zw. dyscyplinarnym.
2015-03-13 08:48:25 83.7.89.* | masa496
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [3]
Co zrobić w przypadku, gdy pracodawca proponuje rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, a kiedy pracownik chce "zwykłe" wypowiedzenie z 3-miesięcznym okresem, pracodawca straszy pracownika, że "spaprze" mu papiery i wystawi w świadectwie pracy nieprawdziwe informacje?
2015-03-13 12:43:21 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wszelkie szantaże każdej ze stron stosunku pracy są nielegalne. Na ofertę porozumienia stron druga strona absolutnie nie musi się godzić.

Świadectwo pracy stwierdzające nieprawdę podlega na wniosek pracownika sprostowaniu, a w razie odmowy można tego dochodzić w sądzie.

Co można spaprać ? Wpisać zw. dyscyplinarne ? Wypada mieć przy tym 'podkładkę' w postaci podpisanego przez pracownika oświadczenia pracodawcy o takim zwolnieniu albo świadka takiego oświadczenia tj. musi dojść do zw. dyscyplinarnego, a takowe musi mieć uzasadniony powód, a od takiego zwolnienia też można się odwołać.

Przecież takie wymuszone porozumienie stron dodatkowo ma negatywne konsekwencje związane z zasiłkiem dla bezrobotnych.
2015-03-13 13:37:32 83.30.6.* | masa496
dziękuję za odpowiedź! W razie odmowy pracodawca napisze w świadectwie pracy, że umowa została rozwiązana z mojej winy, poda jakiś tam paragraf i przyczynę, że źle wykonywałem swoje obowiązki, że miałem złe wyniki, co akurat jest nieprawdą.
2015-03-13 14:19:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
W świadectwie pracy NIE podaje się przyczyny zwolnienia- a jedynie tryb rozwiązania umowy tj. to, czy dyscyplinarnie, czy za porozumieniem stron, czy na skutek ustania umowy terminowej. Podaje się w przypadku wypowiedzenia to, która strona wypowiedziała umowę (pracodawca czy pracownik).
Jedyna okoliczność 'przyczynowa' gdy w grę wchodzi odprawa- powinna znaleźć się okoliczność " z przyczyn niedotyczących pracownika" albo z odwołaniem się do ustawy o zw. grupowych.

Nie ma podstawy prawnej wpisywania takich historii jak Pan napisał- bo św. pracy jest sformalizowane i uregulowanie rozporządzeniem.

Czyli nawet gdyby zwolnienie wynikało z tego, że pracownik jest gamoniem- to wpisanie takich przyczyn jest niezgodne z Rozporządzeniem i choćby dlatego podlega sprostowaniu.

Gamoniowatość- jak najbardziej może pojawić się w oświadczeniu o wypowiedzeniu.

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.
2015-02-20 15:12:06 5.172.252.* | pokrzywdzony
A czy teraz czekając na dokumenty nie mogę nic zrobić ? A tak poza tym to mam szansę na wygranie tej sprawy ?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-20 15:23:01 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Proszę pisać 'w wątku' tj. pod ostatnią odpowiedzią, bo robi się nieczytelnie.

---------
Jakie dokumenty- świadectwo pracy ?
Przecież oświadczenie pracodawcy o zw. dyscyplinarnym musi być co do zasady na piśmie. Jeśli jest ustne- to samo to stanowi jego wadę prawną - co daje możliwość odwołania się od niej jako od nieprawnej z tego 'technicznego' względu.

Jest ona jednak skuteczna- tj. rozpoczął bieg termin na odwołanie.

Nie ma więc co czekać, jeśli uznaje Pan, że chce walczyć. Odwołanie do sądu pracy- jest to wydział sądu rejonowego właściwego dla :
- miejsca zamieszkania pracodawcy (jeśli nie jest to spółka)
- siedziby spółki, która jest pracodawcą
ewentualnie-
- położenia zakładu pracy
2015-02-19 16:53:59 176.111.114.* | pokrzywdzony
Witam chciałem prosić o poradę ponieważ zostałem zwolniony dyscyplinarnie czekam na papiery ale czuje się pokrzywdzony ponieważ kierownik nadjechał gdy byłem z kierowcą w drodze i zbadał mnie firmowym alkomatem i nawet nie zostałem poinformowany ile wykazało tylko ze mnie zwalnia i już. I chciałbym zaznaczyć ze wcześniej kierowca został tak złapany tylko wraz z policją i miał ponad 2 promila i nadal pracuje. Co ja mogę zrobić w tej sprawie ?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-19 21:15:26 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Odwołać się do sądu pracy zgodnie z pouczeniem, jakie na zwolnieniu musi się znaleźć.

To, że inny pracownik nie dostał takiego zwolnienia nie jest tu żadnym argumentem.
2015-02-04 18:49:04 alka woalka
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [2]
Witam !! Córka dostała wypowiedzenie z okresem dwutygodniowym bez świadczenia pracy , pozostało jej 2 tyg. urlopu i miała go wykorzystać, jednak zachorowała i jest na zwolnieniu lekarskim. umowa kończy się jej wraz z końcem zwolnienia. Mam pytanie co z urlopem i czy podczas tego zwolnienia pracodawca z zemsty może jej dać dyscyplinarkę. Nie ma teraz z nią kontaktu więc jak to może rozwiązać :)?
2015-02-04 18:58:14 alka woalka
z tego co wiem jest wściekły, że chyba za ten urlop musiałby zapłacić, cały czas wydzwania do niej z różnych telefonów ona czuje się zastraszona,do końca wypowiedzenia zostało 9 dni co może jeszcze jej zrobić ?
2015-02-04 20:06:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No skoro urlop zaległy za 2014 i bieżący nie zostanie wykorzystany w naturze pracodawca musi wypłacić ekwiwalent. Zawracam uwagę, że za 2015 jest to u. proporcjonalny 2/12, a więc tylko 4 dni przy założeniu 1/1 etatu i stażu poniżej 10 lat.

Z tym odbieraniem telefonu to znaczenie ma to, czy jest on służbowy, albo ten sposób kontaktowania się wynika z umowy, zakresu obowiązków.

Zemsta ?

Po prostu pracodawca może przeprowadzić sam albo doprowadzić do kontroli przez ZUS (co zależy od wielkości pracodawcy) prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego, czy w ogóle jego zasadności.

Jeśli z ZLA wynika zakaz opuszczania domu, nakaz leżenia- to córka ma się do tego stosować.

Owszem- 'lewe' zwolnienie czy nieprawidłowe jego wykorzystywanie może być podstawą zw. dyscyplinarnego. To, że biegnie już okres wypowiedzenia temu nie przeszkadza.
2015-01-02 19:27:00 31.182.88.* | jjj386
Mam pytanie dowiedzialam sie od bardzo zaufanej znajomej w pracy ze zostane zwolniona i powiedzial jej kierownik abym lepiej poszla na zwolnienie Co robic? Nie powinnam zostac zwolniona dyscyplinarnie bo wszystko robilam pod kreske jak to sie mowi wiec jak w poniedzialek pojde do pracy to gdy dostane zwykle zwilnienie to co moge zrobic aby nie stracic dochodow?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-02 22:18:34 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zwolnić dyscyplinarnie można i w czasie chorobowego pracownika, więc nie jest to żadna 'ochrona'. A nieuzasadnione zwolnienie 'prewencyjne' jest nielegalne, i samo w sobie może być podstawą zw. dyscyplinarnego, gdyby udało się to pracodawcy udowodnić, albo wykryłby to ZUS.

Owszem- co do zasady* zwykłego wypowiedzenia umowy o pracę nie można wręczyć w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika, takiej jak urlop czy chorobowe.

*poza okolicznością likwidacji/upadłości zakładu.
2014-12-30 19:16:08 83.25.174.* | jaroziomszalecki@o2.pl
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
Witam mam takie pytanie jestem na zwolnieniu lekarskim w tym czasie dostałem art.52 i w dalszym ciągu ciągnę te zwolnienie czy będę miał zapłacone za nie i kto mi ma zapłacić ,zwolnienie jest od 20.10.2014 z tego co wiem za pierwsze 30 dni płaci pracodawca a jak jest w tym przypadku ?Proszę o dobrą poradę jak to jest?A jak jest z jubileuszówką 01.01.2015 wypada mi 25 lecie czy mi się należy czy wszystko przepada
2014-12-31 10:11:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku pracodawca płaci wynagrodzenie chorobowe. A więc wliczają się tu poprzednie zwolnienia np. z lutego i maja. Potem (od 34 dnia) jest to zasiłek już z ub. chorobowego w ZUS. Ustanie stosunku pracy przed upływem owych 33 dni powoduje przejście od razu na zasiłek z ZUS. Kolejne zwolnienia jeśli będą przedłużać obecne - dostarcza się już do ZUS. Nowe zwolnienia, bez ciągłości z obecnym- już tylko przy spełnieniu dodatkowych warunków.

Uwaga. Dla pracowników w wieku 50 i więcej lat (ukończone w poprzednim roku) zamiast granicy 33/34 dnia, jest 14/15 dni.

Co do nagrody- na 99% brak prawa do niej, skoro 25 lat nie osiągnie Pan w czasie zatrudnienia. Co to za okoliczności - pracownik samorządowy, nauczyciel z KN, czy też jakaś zakładowa regulacja ?
2014-12-09 09:21:22 213.238.88.* | myszka8017
witam,ja zostalam oskarzona o kradziez pieniedzy z kasy bezpodstawnie ,na drugi dzien polozylam zwolnienie w trybie natychmiastowym i wyszlam z pracy ! teraz czekam na swiadectwo ipewnie dostanedyscyplinarke w dodatku nie czuje sie winna jest monitoring nad kasa powiedzialam szefowej zeby mi udowodnila na kamerze ,w dodatku do kasy maja wszyscy dostep .
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-09 09:45:34 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No więc zdecydowanie się Pani pospieszyła i zadziałała emocjonalnie. Jeśli złożone przez Panią 'zwolnienie' nie jest formalnie rozwiązaniem umowy w trybie art. 55, par. 1'1 KP (dyscyplinarka dla pracodawcy) to doszło do porzucenia pracy- i zwolnienia dyscyplinarnego może Pani oczekiwać. A w razie swego odwołania- trudno będzie wykazać jego prawność. Należało poczekać na dalsze kroki pracodawcy- np. dyscyplinarkę z powodu właśnie tej 'kradzieży', albo wyjaśnienie sytuacji i przeprosiny itp., albo próbę obciążenia owym niedoborem w kasie.
2014-11-14 14:14:42 46.112.149.* | załamany
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
witam, mam pytanie pracowałem u kuzyna, którego poinformowałem że za jakiś czas zrezygnuję z pracy nie napisałem wypowiedzenia, Ale wiedziałże za jakiś czas opuszcze stanowisko pracy. okres wypowiedzenia w umowie 2tyg. ostatniego pazdziernika poinforowałem że rezygnuję z pracy, pracodawca powiedział że nie mam już więcej przychodzić do pracy i nie ma o czym rozmawiać tak więc w pracy się nie pojawiłem. dziś otrzymałem zwolnienie dyscyplinarne z powodu nie przyjścia do pracy. czy zwolnienie było do końca podzstawne?
2014-11-14 18:38:05 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nauczka, że wszelkie oświadczenia dokonuje się na piśmie i uzyskuje 'na wszelkie zaś' dodatkowo pokwitowanie przyjęcia pisma na kopii, albo ma ku temu świadków.

Wypowiedzenie ma być na piśmie, ale nie pod rygorem nieskuteczności. Formalnie więc można uznać, że go Pan dokonał, a pracodawca na jego czas zwolnił z obowiązku świadczenia pracy, a więc nie doszło do porzucenia pracy, więc dyscyplinarka jest bezprzedmiotowa.

Tylko tego Pan nie udowodni bez świadków, więc małe szanse są na to, że jeśli się Pan odwoła to pracodawca nagle przed sądem pracy się pokaja i potwierdzi ww fakty...
2014-10-20 16:30:53 83.8.27.* | misia381
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
Witam
W moim zwolnieniu napisano ze moja kieroniczka stosowala mobbing a ja jako zastepca sie temu przygladalam,czasem tez uczestniczylam co oczywiscie nie jest prawda! Jest podany okres ze dzialo sie to w latach od 2010roku do wrzesnia tego roku. Bylam zastepca tam nie caly rok a osoby ktore pracowaly w tym sklepie w czesniejszym okresie pracuja do tej chwili na innych sklepach.
2014-10-20 18:04:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To, że inny pracownik 'zasłużył' na zwolnienie dyscyplinarne nie jest żadnym argumentem w odwołaniu od swojego zwolnienia.

W Pani sprawę są wmieszane też osoby trzecie- zwierzchnicy jak i mobbingowani pracownicy- więc jest większe pole do popisu dla wykorzystania świadków w sądzie pracy- jeśli uznaje Pani bezzasadność zwolnienia i dotrzyma terminu odwołania.
2014-10-13 15:00:45 37.7.37.* | Misiek882
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
Dzień dobry.
Zostałam zwolniona dyscyplinarnie w maju br. złożyłam pozew do sądu bo uważam ,że moje zwolnienie było nie uzasadnione.
W skrócie - Jako osoba , która pełniła obowiązki kierownika podpisałam umowę o wynajem pomieszczenia z inna firmą.
Mój pracodawca zwolnił mnie za to ,tłumacząc iż takie umowy zawiera on i bez jego zgody nie można było tego zrobić , niestety nikt mnie nie poinformował o tym ,że nie mogę podpisać umowy.
dodam ,że zostałam oskarżona o chęć przywłaszczenia pieniędzy , oraz poinformował mnie, że sprawdzał telefonicznie ( podstawka) czy nie pomagam firmie konkurencyjnej - co oczywiście nie miało miejsca , a w jego przekonaniu tak było.
Czekam na rozprawę ale czy mam szansę ,żeby ją wygrać?
2014-10-14 09:02:34 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
A cóż konkretnego można stwierdzić w takiej sprawie nie będąc strona ani sędzią. Na pewno kluczowe znaczenie będzie maiło to, czy miała Pani przedstawiony zakres obowiązków i kompetencji, co w nim jest napisane w kwestii właśnie najmów pomieszczeń. No i czy jest Pani podpis kwitujący przyjęcie owego zakresu, albo świadek tego przyjęcia.
2014-10-08 12:33:49 46.113.157.* | Laura999
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
Dzien dobry. Od 01.09.13r przebywam na urlopie macierzynskim i jak mnie zapewniono i wychowawczym. Nagle dnia 03.10 14 r. dostaje poleconym zwolnienie dyscyplinarne z powodu porzucenia pracy ! Jak sie wglebilam w temat okazalo sie że złożyłam wniosek o urlop rodzicielski a nie wychowawczy jak chcialam i jak z resztą pokierowala mna pani z biura. Tak wiec ja myslalam ze w dalszym ciagu trwa moj urlop wychowawczy a pracodawca w moim odczuciu zyrował na mojej niewiedzy aby mieć podstawe do zwolnienia . Ja natomiasdt nie mialam zamaru porzucac pracy. Co wiecej pani z biura ani razu sie ze mna nie skontaktowala dlaczego mnie nie ma w pracy i jakie są moje dalsze plany a ponoc wg. pracodawcy przez miesiac nie pojawialam sie w pracy . Co powinnam teraz zrobic? Czy wnosic odwolanie? Czy mam szanse na anulowanie dyscyplinarki? Prosze o odpowiedz!
2014-10-09 11:54:54 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Odwołanie zawsze (byle w terminie) można złożyć- poza nerwami nic to nie kosztuje. Ale na korzyść pracodawcy będzie przemawiać twardy dowód w postaci Pani podpisu pod wnioskiem o u. rodzicielski właśnie. Przeciw Pani argumentacji z kolei o
- niewiedzy, że to nie u. wychowawczy- to że przecież do końca sierpnia dostawała Pani zasiłek macierzyński z ZUS, a jak powszechnie wiadomo u. wychowawczy jest bezpłatny
- żerowaniu- to że tak długo z zwolnieniem się wstrzymywał, a nie uczynił tego np. już po 2 dniach po upływie terminu urlopu- bo taki jest co do zasady okres informowania przez pracownika o tym, że jest chory i że zwolnienie dostarczy w terminie późniejszym.
2014-10-07 11:05:45 jula83
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
proszę o poradę jak bronić się w następującej sytuacji: posiadam umowę na czas określony, będąc dokładnie miesiąc przed uzyskaniem prawa do zasiłku, dowiedziałam się,że szef rozważa wobec mnie zwolnienie dyscyplinarne za nieuzasadnioną nieobecność w pracy. Nadmienię iż mój charakter pracy był "NA TELEFON". Pracodawca twierdzi iż w danym dniu podejmował próbę skontaktowania się ze mną co nie było prawdą. Zastanawia mnie także fakt nie podpisywania prze zemnie nigdy listy płac ani grafiku z godzinami pracy (nigdy mnie o to nie proszono). Czy pracodawca postępuje zgodnie z prawem, na co mogę się powołać w ewentualnym odwołaniu do Sądu Pracy...proszę o szybką odpowiedź
2014-10-09 11:36:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No właśnie na takie fakty, na to że jak rozumiem umowa nie opiewa na telepracę. Przy odwołaniu od dyscyplinarki to on będzie musiał wykazać, że kontakt, w celu wezwania podejmował. A ewidencje czasu pracy musi prowadzić- chyba, że z umowy wynika zadaniowy system pracy.
2014-10-05 18:41:44 clofinger
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
witam jestem pracownikiem pewnej firmy w której pracuje 6 lat od 6 miesięcy pracuje u nas kierowniczka której język jest tak cięty ze głowa mała nie przeklina do pracowników ale wszędzie szuka zaczepki nawet jak jest wszystko w porządku na pracowni patrzy do czego by się przyczepić. Jest arogancka, i ma tendencje do zawiści do ludzi którzy dobrze współpracują w grupie, zmienia zdanie , i inne ale nie w tym rzecz chodzi o to ze po prostu nie wytrzymałem chciałem zrobić żart ,kierowniczka miała do mnie ciągle pretensje ze jej nie podaje ręki a jak mowie "dzień dobry" to tak cicho ze ona nie słyszy ,wiec następnego dnia będąc w pracy wysmarowałem sobie rękę substancja do spulchniania biszkoptów jest bezbarwna wiec nie było widać ze cos mam na ręku wyciągnęła do mnie rękę aby się przywitać to się przywitałem tylko lekko umazałem jej rękę. czy za takie naruszenie grozi kara dyscyplinarna ? przepraszam za błędy .
2014-10-09 12:23:16 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Kara porządkowa- tak. Zwolnienie dyscyplinarne byłoby nieuzasadnione.
2014-10-01 20:37:46 31.174.117.* | pracownik zw dyscp
Czy jeżeli związki zawodowe nie wyrażą zgidy na zwolnienie dyscyplinarne to mimo pracodawca moze zwolnić pracwnik???
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-10-09 12:07:14 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie, jeśli dotyczy to związkowca chronionego z art. 32 ustawy o ZZ, pracownicy w ciąży/urlopu macierzyńskiego z art. 177 KP oraz pracownika pełniącego funkcje społecznych inspektorów pracy w czasie trwania mandatu i w okresie roku po jego wygaśnięciu z art. 13 ustawy o społecznej inspekcji pracy;
2014-09-26 13:24:05 maciek08
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
Witam,mam pytanie od dnia 11 lipca 2014 roku(po operacji kręgosłupa) przebywam na zwolnieniu lekarskim L-4 dnia 18 sierpnia otrzymałem wezwanie do ZUS abym doniósł oryginały zwolnień lekarskich ale zwolnienia te wysłałem pracodawcy,następnie udałem się do ZUS i powiedziałem o tym,Pani która mnie obsługiwała poinformowała mnie że mój pracodawca przesłał do ZUS te zwolnienia ale nie oryginały tylko ksero,musiałem sam osobiście jechać do Pani doktor która wystawiała mi te zwolnienia aby podbiła mi pieczątkę na kopi tego zwolnienia w raz z za zgodnością z oryginałem,następnie musiałem spowrotem jechać do ZUS aby je dostarczyć.Przy dostarczeniu tych zwolnień Pani z ZUS powiedziała abym kolejne zwolnienie oryginał dostarczył prosto do ZUS a skan wysłał pracodawcy bo to teraz już ZUS będzie płacił za kolejne zwolnienia a nie pracodawca,i tak zrobiłem kolejne zwolnienie które otrzymałem w szpitalu z dn.09.09.14 dostarczyłem bezpośrednio do ZUS a skan wysłałem mailem do pracodawcy.Następnie pracodawca 23.09.14 przysłał mi ROZWIĄZANIE DYSCYPLINARNE UMOWY BEZ WYPOWIEDZENIA Z WINY PRACOWNIKA -Powód "Przyczyną rozwiązania umowy jest brak dostarczenia L4" Proszę o odpowiedz czy jest to zgodne z prawem i czy mam się odwołać od tej decyzji ?Pozdrawiam
2014-10-09 12:21:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Skoro faktyczna orzeczona niezdolność do pracy trwała- to sam fakt niedostarczenia zwolnienia (nawet gdyby nie wysyłał Pan skanu) owszem jest naruszeniem obowiązków pracowniczych, ale nie jest naruszeniem ciężkim, które uzasadnia zw. dyscyplinarne. Odwołanie uzasadnione- orzecznictwo w tym duchu:

Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 4 sierpnia 1999 roku, sygn. akt I PKN 126/99 OSNAPiUS 2000, Nr 20 poz. 752 oraz w wyroku z dnia 18 kwietnia 2001 roku sygn. akt I PKN 363/00 i w wyroku z dnia 14 listopada 2012 roku sygn. akt I PK 117/12

Inna rzecz, że Panie z ZUS nieźle namieszały:
- skoro jest pracodawca- to JEMU dostarcza się oryginały ZLA- bez względu na to, czy jeszcze chodzi o wynagrodzenie chorobowe, czy już zasiłek chorobowy i czy jest to pracodawca duży (21 i więcej ubezpieczonych) czy mały. Do ZUS- wtedy, gdy sami jesteśmy swoim płatnikiem (DG) albo, gdy stosunek pracy się już zakończył
- skoro pracodawca jako płatnik nie wywiązał się z obowiązków wobec ZUS (brak oryginału) to Zakład jego miał ścigać, a nie chorego
2014-09-25 12:48:22 94.175.97.* | PIOTR POLSKA / LONDYN
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
WITAM PANSTWA !!! PRACUJE LEGALNIE W ANGLII . OBECNIE JESTEM NA ZWOLENIU LEKARSKIM CHOROBOWYM KTTORE MNIE WYSTAWIA LEKARZ GP ANGIELKI . ZWOOLNIENIE DOSTARCZAM REGULARNIE DO FIRMY GDZIE PRACOWALEM . OBECNIE DNIA 15 SIERPNIA WSTRZYMALI MI WYNAGRODZENIE I NIE OTRZYMALEM ZADNEJ WYPLATY Z FIRMY KTORE POWINNIENIEM OTRZYMAC NA SWOJE KONTO ? ZWLNIENIE BYLO DO 26 WRZESNIA 2014 WYSTAWIONE NAPISANE PRZEZ LEKARZA GP ANGIELSKIEGO ? TERAZ JESTEM BEZ ZADNYCH SRODKOW DO ZYCIA CO MAM W TAKIEJ SYTUACJI ROBIC PROSZE O PORADE MI DO JAKIEJ INSTYTUCJI MAM SIE ZWROCIC ANGLII O POMOC MI ZEBYM MIAL WYNAGRODZENIE NA OPLATY JAK I NA KUPIENIE ZYWNOSCI ? Z GORY DZIEKUJE ZA POMOC I PORADE MI . ZASMUCONY SMUTKIEM PIOTR .
2014-10-09 12:26:49 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To forum zdecydowanie dotyczące przepisów polskich. Ewentualnie może ktoś odpowie tu:

http://www.money.pl/forum/grupa,17,0,0,40,0,praca;za;granica.html

a raczej zdecydowanie na forum polskich emigrantów w GB
2014-09-06 13:24:23 176.111.136.* | Protegge
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [0]
tak przepraszam "rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracodawcę"
rozumiem i dziękuję za informacje ;)
2014-09-03 20:03:34 37.248.46.* | Piotr69824
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [3]
Witam
mam pytanie dotyczace tego zwolnienia dyscyplinarnego
pracodawca zastrasza mnie wlasnie tym wypowiedzeniem ale po przczytaniu o tym w kodeksie nie znalazlem powodu z ktorego moglbym zostac zwolniony
pytanie brzmi czy pracodawca ma prawo mnie zastraszac wjaki kolwiek sposob i czy jest na to jakis paragraf
Bardzo prosze o odpowiedz
2014-09-03 21:37:24 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Oczywiście, że nie ma prawa wywierać takiej presji, czy szantażować. I byłoby tak NAWET w sytuacji, gdyby podstawę do dyscyplinarki MIAŁ, ale powzięciem decyzji o jej udzieleniu się bawił się.

Jest to po prostu mobbing z art. 94'3 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-czwarty-obowiazki-pracodawcy-i-pracownika/rozdzial-i-obowiazki-pracodawcy/art-94

Nie jest to też zgodne z zasadami współżycia społecznego- art. 94, pkt. 10.
2014-09-03 21:59:29 37.248.46.* | Piotr69824
dziekuje za odpowiedz
zobaczymy jak to bedzie dalej
2014-09-04 11:11:22 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tyle, że z czasem to może przybierać na sile, więc nie zawsze zupełny brak reakcji pracowników jest właściwy...
Jest jakiś związek, przedstawiciel załogi ?

Przy eskalacji- można się z takim pracodawcą rozstać dając mu dyscyplinarkę z art. 55, par. 1 KP.
2014-08-26 14:36:58 176.111.136.* | Protegge
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [4]
Witam
zostałam zwolniona dyscyplinarnie , poszłam do sądu i wygrałam rozprawę o odszkodowanie teraz pytanie czy zmienią mi świadectwo pracy czy nie? Na moje rozumowanie powinni zmienić a jak to jest rzeczywiście?
Proszę o odpowiedź
2014-08-26 20:56:48 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli z sentencji sądu wynika nieprawność tego zwolnienia, to pracodawca ma 3 dni od jego uprawomocnienia na wykonanie postanowień wyroku, czyli poza wypłatą odszkodowania również sprostowania świadectwa pracy na takie, z którego wynika rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę pracy za wypowiedzeniem.

Jeśli się nie wywiąże- konieczny będzie wniosek o egzekucję- do komornika w zakresie odszkodowania, do sądu pracy w zakresie świadectwa.
2014-09-05 11:48:47 176.111.136.* | Protegge
Witam,
Przysłali mi świadectwo pracy
Stosunek umowy za wypowiedzeniem przez pracodawcę Art 97 Par 3 KP
Czy jest dobrze to określone?
Ja nie dostawałam zasiłku przez tą dyscyplinarkę, jeżeli teraz zmienili mi świadectwo to mogę się starać o pieniądze z urzędu pracy?
2014-09-05 12:13:30 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
"stosunek umowy" ?
Mamy Stosunek pracy, mamy umowę. Więc po polsku powinno być rozwiązanie umowy, ustanie stosunku pracy. Najważniejsze, że jest 'wypowiedzenie przez pracodawcę'

Wpis podstawy prawnej art. 97, par. 3 informuje dodatkowo, że jest to efekt orzeczenia sądu pracy o nieprawności zwolnienia.

Tak. Nowe świadectwo pracy zmienia teraz kwestię zasiłku dla bezrobotnych, należy je donieść do PUP, wystąpić o zasiłek. ALE przyznane odszkodowanie powoduje, że zasiłek dla bezrobotnych będzie* należny dopiero po upływie od dnia zarejestrowania w PUP okresu, ZA jaki przyznano w sądzie odszkodowanie od pracodawcy. czyli po okresie takim, jaki obowiązywał Pani okres wypowiedzenia.


*o ile oczywiście w dniu rejestracji w PUP spełnione były warunki dochodowo-stażowe niezbędne do uzyskania zasiłku.
2014-08-27 13:13:35 176.111.136.* | Protegge
dziękuję za tak szybką odpowiedź pozdrawiam serdecznie ;)
2014-08-25 18:13:16 89.72.106.* | bell44
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
Dziękuję za wyjaśnienie. Spróbuję się odwołać. Nawiasem dziwne to prawo, nikt u mnie w pracy o tym nie wiedział.
2014-08-26 10:52:18 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak widać wiedział...pracodawca.
Też uważam, że tu regulacja jest dziwaczna, może chodziło ustawodawcy o zachowanie 14 dni ciągłych bez pracy (kwestia świadczenia urlopowego) ?
2014-08-24 10:23:57 89.72.106.* | bell44
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
Witam, bedąc na urlopie wypoczynkowym 3-tygodniowym zachorowałem i niezwłocznie przesłałem zwolnienie lekarskie na 4 dni pracodawcy. Pod koniec urlopu wypoczynkowego otrzymałem listem poleconym zwolnienie dyscyplinarne, gdzie uzasadnieniem było, iż po zwolenieniu lekarskim nie pojawiłem się w pracy gdyż takie zwolnienie przerywa urlop wypoczynkowy. Ja o tym nie wiedziałem i dalej kontynuowałem urlop wypoczynkowy. Co mogę teraz zrobić?
2014-08-25 12:29:31 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Odwołać się zgodnie z pouczeniem na piśmie, jakie Pan od pracodawcy otrzymał. Z nikłą szansą powodzenia. Taka niestety jest wykładania art. 165 KP, że ZLA definitywnie przerywa urlop, zamiast intuicyjnego i logicznego zawieszenia urlopu tj. prawa do jego kontynuacji po zwolnieniu, o ile zwolnienie kończy się przed pierwotnie ustalonym końcem urlopu wypoczynkowego. Czyli niestety po owych 4 dniach winno nastąpić-
- poinformowanie pracodawcy, że jest kolejne ZLA i terminowe jego dostarczenie albo
- pojawienie się w pracy, albo
- kontynuowanie urlopu, jeśli w trakcie tych 4 dni wystąpiło się (np. telefonicznie) do pracodawcy z nowym wnioskiem urlopowym i urlop uzyskało.
2014-03-27 20:41:37 91.94.213.* | justyna422
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
witam, zwolniłam się z pracy z dnia na dzień. prawdopodobnie będzie dyscyplinarka. tydzień po tym zwolnieniu dowiedziałam się że jestem w ciąży. co teraz mam zrobić? czy pracodawca cofnie zwolnienie i będzie płacił?
2014-03-28 13:07:55 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Co znaczy "zwolniłam się" ? Z opisu wynika, że porzuciła Pani pracę. Czy też jednak złożyła Pani normalne wypowiedzenie ?

Co do zasady zwolnienie dyscyplinarne pracownicy w ciąży wymaga zgody organizacji związkowej u pracodawcy. Jeśli takowej nie ma- może zwolnić co wynika z Uchwały SN z dnia 18 marca 2008 r. (sygn. akt II PZP 2/08)
2014-02-15 13:24:56 46.169.74.* | sara12345678
Na okresie wypowiedzenia dowiedzialam sie ze jetem w ciazy. Czy to cos zmienia?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-02-17 10:54:01 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wątek jest o zwolnieniu dyscyplinarnym, a więc bez wypowiedzenia.

Przy wypowiedzeniu umowy o pracę- pracownica ciężarna korzysta z ochrony stosunku pracy z art. 177. Czyli wypowiedzenie musi być wycofane przez pracodawcę, chyba że to umowa próbna zawarta na nie dłużej niż 1 miesiąc.

Nie dotyczy to upadłości/likwidacji pracodawcy.

Oczywiście mówimy o wypowiedzeniu złożonym przez pracodawcę.
2014-02-08 12:48:37 77.114.1.* | sara12345678
Z dniem dzisiejszym dostalam wypowiedzenie. Powod jaki uslyszalam to nie wydanie paragonu choc kazda ze stron wie ze to byl ttlko pretekst. Na wpowiedzeniu mam date 3.01 natomiast podpisalam z data 08.01. Czy jest szansa bym przez okres dwutygodniowy mogla na czyms zyzkac? Przez dwa tygodnie jestem na urlopie tak jak jest napisane na wypowiedzeniu. Prosze o pomo i porade
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-02-10 10:55:52 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie bardzo rozumie co zyskać. Skoro dwutygodniowe to rozumiem, że umowa terminowa, więc powodu wypowiedzenia się nie podaje. Więc nie ma podstaw się od niego odwoływać.

Niezależnie od biegu wypowiedzenia służy Pani nadal owa możliwość dania pracodawcy dyscyplinarki z powodu naruszenia jego obowiązków w związku z akceptowaniem mobbingu o której pisałem wcześniej. Od której pewnie się odwoła. Jeśli jednak sąd pracy nie podważy jej zasadności uzyskałaby Pani odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za dwa tygodnie. Ze względów emocjonalnych - nie wiem czy warto.
2014-02-05 12:19:32 78.8.91.* | sara12345678
Serdecznie dziekuje. Wyczerpujaca odpowiedz! Dam znac jak potoczyly sie sprawy!
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-02-04 19:33:18 78.133.191.* | sara12345678
Witam.. Od 8 miesiecy pracuje w sklepie kosmetycznym. Z poczatku atmosfera byla rewelacyjna, lec z czasem wszystko przewrocilo sie do gory nogami. Problem polega w moich "kolezankach". Czuje sie przez nie mobingowana, brak relacji nie informowanie mnie o waznych sprawach dot.firmy, wysmiewanie sie, oskarzanie mnie o kradzieze, zwroty typu "zamknij ryj" "mam ciebie dosc" "mam nadzieje ze niedlugo juz ciebie tu nie bedzie" wlewanie mi szamponu do kubka i wszelkiego rodzaju docinki. Kierownik regionalny bym o tym informowany i jedynie co powiedziala to ze zwolni caly zespol jak sytuacja sie nie poprawi. Jestwm Dobrym pracownikem osiagam rewelacyjne wyniki sprzedazy. Niestety ostatnim incydentem bylo nie wydanie paragonu przez co dostalam notatke i potracenie z premii uznaniowej. Prosze o pomoc boje sie ze przez dziewczyny strace prace a tego bym nie chciala. tez praca w takiej atmosferze jest nie do zniesienia .moje zdrowie na tym bardzo pod upadlo.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-02-05 10:10:59 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Niewydanie paragonu to poważna sprawa- ze względów podatkowych- przy kwotach w takim sklepie- wykroczenie karno-skarbowe. Należy mieć nadzieję, że skoro do zwolnienia nie doszło z tego powodu- to już nie dojdzie, ale pracodawca ma na to miesiąc od zajścia. Co ważne- niezależnie od tego, że ukarał porządkowo- bo w rozumieniu KP dyscyplinarka nie jest karą.

Natomiast zdecydowanie jako pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi- z art. 94'3. Nieważne, że stroną dokonującą są inni pracownicy, a nie zwierzchnicy.

Gdyby zwolniła się Pani z tego powodu- służyłoby Pani roszczenie o odszkodowanie od pracodawcy m.in. za rozstrój zdrowia, straty 'moralne'.
Z kolei posiadanie wiedzy o mobbingu przez pracodawcę i niepodejmowanie kroków by jemu przeciwdziałać- jako naruszenie jego obowiązków- daje podstawę do dania pracodawcy 'dyscyplinarki' z art. 55, par. 1'1 (tj. rozwiązania bez wypowiedzenia) z prawem do odszkodowania w wysokości równej wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia jaki by obowiązywał Panią przy zwykłym zwolnieniu.

Jest to też kwestia dla PIP.
Tyle teoria. Co w praktyce- zależy w ogóle od klimatu w pracy/ postępowania pracodawcy. Tj. np. tego, czy zawiadomiony oficjalnie, na piśmie- przejmie się swoimi obowiązkami i zacznie działać, czy to zlekceważy. Innymi słowy czy da się po dobroci- czy środkami prawnymi (PIP, sąd pracy).
2014-01-27 20:19:26 5.226.68.* | anahi83
Witam, mam problem. jestem samotna matka i wychowuje coreczke 5 letnia, ostatnio byla taka sytuacja ze zachorowala i nie mialam jej z kim zostawic, musialam wziasc L-4 na dziecko. Zadzwonilam do szefowej i uprzedzilam o zaistnialej sytuacji, niby wszystko ok, ale po paru dniach zaszlam do pracy zeby wypisac urlop ( 1 dniowy wynikajacy z grafiku) kierownik zmiany zapytal do kiedy mam umowe, bo pani Kierownik chce mnie zwolnic przez to, iz wzielam zwolnienie. Dodam, ze zdarzylo mi sie to pierwszy raz. Czy ktos mi pomoze bo nie wiem co mam robic :(
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-01-28 12:01:30 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zdumiewające, że takie zachowanie wykazuje kierownik KOBIETA.
Zachowanie takie jest nieprawne- nie można grozić pracownikowi zwolnieniem tylko dlatego, że skorzystał ze swoich uprawnień wynikających czy to z Kodeksu Pracy czy to z ubezpieczenia chorobowego.
Zatem- jeśli zostanie Pani zwolniona dyscyplinarnie z tego powodu- będzie to zwolnienie nieprawne, przy odwołaniu do sądu pracy- za takowe zdecydowanie uznane.
Jeśli dostanie Pani wypowiedzenie- to w przypadku umowy na czas nieokreślony musi być podany powód i musi być ona prawdziwy. Znów w przedstawionych okolicznościach powód jest śmieszny i niewystarczający. Tylko w przypadku umowy na czas określony powodu się nie podaje.

Zwracam uwagę, że zwolnienia na dziecko w tym wieku może mieć Pani ...60 dni w roku kalendarzowym- co wynika z art. 33 ustawy zasiłkowej.
Poza tym, ma Pani prawo do DWU dni- z zachowaniem wynagrodzenia - z art. 188 KP- czyli bez zwolnienia lekarskiego- w ciągu roku kalendarzowego.

Trudno więc mówić o jakimkolwiek nadużywaniu swoich uprawnień.
2013-12-14 09:34:45 78.88.52.* | maja28
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
witam, otrzymałam naganę od pracodawcy za niedotrzymanie porządku pracy przy weryfikacji klienta, nie zgadzam się z nią i chciała bym się odwołać u pracodawcy, ale się boję że skończy się to dyscyplinarką, czy pracodawca może mnie najpierw ukarać nadaną, a potem zwolnić za to przewinienie?
2013-12-15 23:05:56 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, może. Nagana jest karą porządkową, zwolnienie dyscyplinarne ma inny charakter, więc nie ma tu zastosowania regulacja o zakazie dwukrotnego ukarania za to samo.

O ile oczywiście z charakteru Pani pracy i potencjalnych skutków braku takiej weryfikacji wynika, że jest on ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych.
2013-12-06 10:18:27 77.254.187.* | marycha868
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
Witam. Jestem zawodowym kierowcą i mam problem. Skręciłem rękę i na izbie przyjęć ortopeda stwierdził to skręcenie i dał mi usztywnienie na 5 dni ( na okres usztywnienia byłem na L4 ). Po ściągnięciu usztywnienia ręka dalej mnie bolała więc internista stwierdził bolesność ręki i dał kolejne L4 na tydzień i skierowanie do ortopedy na kontrole. Udałem się do specjalnisty, który potwierdził bolesność i wysłam mnie na 10 zabiegów rechabilitacyjnych i skierował na kolejne 2 tygodnie L4 ( stwierdził że zabiegi trzeba wykonać a ręka przez ten czas musi odpocząć i nie mogę z taką ręką pracować jako kierowca kat. C. Łącznie zwolnienia lekarskiego miałem na 4 tygodnie. Pracodawca wysłał donos do ZUS-u że nieprawidłowo wykorzystuję L4, i że jest PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE SAM SOBIE JE WYSTAWIAM BĄDŹ TEŻ DOSTAJĘ TE L4 PO ZNAJOMOŚCI. Wstawiłem się w ZUS-ie i lekarz orzecznik stwierdził, że wszystko jest legalne, swoją sytuację mam podpartą dokumentacją medyczną ( karta przyjeć z Izby przyjęć, skierowanie na zabiegi z terminami już tych zabiegów wykonanych a było ich 7 na 10 ). Po byle jakim przebadaniu przez lekarza orzecznika ( bo 2 razy tylko dotknął ręki ) stwierdził, że mogę wrócić do pracy, że mój stan zdrowia się poprawił ( co fakt bo po zabiegach ręka bolała coraz mniej ale jednak jeszcze trochę bolała ). Powiedział że odpisze do zakładu pracy, że moje zwolnienia są legalne i podparte dokumentacją ale po przebadaniu stwierdza, że już mogę wrócić do pracy. Dostałem druk w którym była informacja że skraca moje zwolnienie lekarskie o 3 dni. Z tym zaświadczeniem zwróciłem się do kadr w pracy na drugi dzień, ale wręczono mi zwolnienie dyscyplinarne za ciężkie naruszenie przepisów w związku ze złym wykorzystywaniem urlopu chorobowego (na podstawie mojego przywrócenia do pracy, a nie na podstawie odpowiedzi z ZUS-u bo pracodawca takiej odpowiedzi jeszcze nie dostał. Ja się tylko dostosowywałem do zaleceń lekarzy a wszystkie moje zwolnienia były uzasadnione. Czy w związku z tym mam szanse w Sądzie Pracy i czy w takim przypadku należy mi się wypowiedzenie z winy pracodawcy i odprawa. Pracowałem w zakładzie od początku jego istnienia tj. 7 lat, nigdy nie dostałem żadnej nagannej ani upomnienia. Prosze o wsparcie, bo nie wiem co zrobić, czy mam szanse w Sądzie?
2013-12-06 10:57:41 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Oczywiście- Pana 'dyscyplinarka' jest nieprawna, należy się odwołać do sądu pracy (wskazanego w jej treści) w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

W pozwie musi Pan dokonać wyboru, czy żąda przywrócenia do pracy, czy odszkodowania.

Podstawa odwołania- nieprawdziwość powodu zwolnienia dyscyplinarnego, a więc bezprawność podstawy zwolneinia- art. 52, par.1, pkt. 1 KP


Odszkodowanie w Pana przypadku- jak rozumiem umowa na czas nieokreślony- to wynagrodzenie 3 miesięczne.

Uznanie przez sąd nieprawności zwolnienia i przyznanie odszkodowania jest równoznaczne również ze zmianą świadectwa pracy, na takie jak w przypadku zwolnienia za normalnym wypowiedzeniem złożonym przez pracodawcę- a więc bez negatywnych konsekwencji dla zasiłku dla bezrobotnych, czy przy rekrutacji do kolejnej pracy.
2013-10-01 16:58:22 rymach
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
Witam. Mam pytanie. Czy pracownikowi będącemu w okresie wypowiedzenia za porozumieniem stron ( w związku z przejściem na emeryturę ) można wręczyć zwolnienie dyscyplinarne ? Czy w związku z takim wypowiedzeniem pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna?
2013-10-07 10:45:40 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, mimo biegnącego już wypowiedzenia może być umowa rozwiązana w trybie dyscyplinarnym na zasadach identycznych, jak w czasie 'normalnej' pracy.
Jeśli jest ono prawne- tj. nie zostanie podważone skutecznie w sądzie pracy - wykluczy to prawo do odprawy emerytalnej.
2013-09-02 14:14:59 mlody790
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
Witam. Mam pytanie. Kilka dni temu kolezanka otworzyła koperte pani kierownik z paskiem dotyczacym wynagrodzenie.Po kilku dniach cała sprawa ujrzała swiatło dzienne.Czy grozi jej zwolnienie dyscyplinarne czy tylko naganna?
2013-09-02 17:38:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Naruszenie tajemnicy korespondencji ( a moim zdaniem z tym mamy tu przede wszystkim do czynienia ) jest przestępstwem z art. 267 Kodeksu Karnego.

By było podstawą zwolnienia dyscyplinarnego - nie musi być stwierdzone prawomocnym wyrokiem ( tu ścigane na wniosek kierowniczki ) bo ma cechy oczywistego. Do pracodawcy należy decyzja, czy ma ono charakter/ciężkość taką, że uniemożliwia to dalsze zatrudnienie koleżanki na swoim stanowisku. Inaczej więc sytuacja wygląda, gdy koleżanka weszła w posiadanie koperty przypadkowo, na co dzień pracuje w innym dziale jako prac. fizyczny, a inaczej, gdy pracuje z kierowniczką w jednym dziale albo np. jako sekretarka zarządu, i ma do czynienia np. z wysyłaniem poczty zarządu, gdzie zaufanie i dyskrecja są podstawą.

Podstawa- art. 52, par. 1, pkt. 2 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-52
-1 spadek
2013-08-08 17:05:03 82.14.108.* | HuNaKaczychLapach
Witam. Mam takie pytanie. W pracy zostały mi przedstawione zarzuty ze "działam na niekorzyść firmy" maja dowód ze nie skasowalam za kanapkę-smieszne. To jest główny powód. Zostalam zawieszona zabrano mi klucze itd. Od poniedzialku nie bylam w pracy. Czekalam na ten list lecz go nie otrzymalam. Tyle wiem z pierwszego spotkania ze dyscyplinarne spotkanie ma sie odbyć w piątek, ale nikt mnie nie poinformował jak do tad o godzinie i miejscu. Co ja mam zrobic
2013-08-14 09:34:22 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Dziś już pewnie to nieaktualne- ale przy braku pisma zwalniającego czy innych oficjalnych i prawnych ruchów ze strony pracodawcy ( np. udzielenie kary porządkowej ) trudno robić cokolwiek w tej sprawie poza próbą wyjaśnienie tej sytuacji, tj. okoliczności, które sprawiły, że do owego nieskasowania doszło, bo jak rozumiem doszło, wyrażenia żalu, i uregulowania tej należności.

Samo zawieszenie jest stanem legalnym ale oczywiście z należnym wynagrodzeniem z art. 81 KP:

Zawieszenie nie jest bowiem karą.

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-trzeci-wynagrodzenie-za-prace-i-inne-swiadczenia/rozdzial-ia-wynagrodzenie-za-prace/art-81
2013-06-19 14:02:07 88.199.34.* | głupia
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
W trakcie urlopu za rok 2012 zostałam zwolniona dyscyplinarnie z pracy. Miałam do wykorzystania 26 dni urlopu za rok bieżący 2013. Mam pytanie : Czy firma zapłaci mi za ten urlop ?
2013-06-19 19:42:21 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tryb rozwiązania umowy jest bez wpływu na obowiązek pracodawcy rozliczenia się z pracownikiem z należnego urlopu wypoczynkowego, tyle że w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego siłą rzeczy niemal zawsze pozostaje urlop nieudzielony, a więc obowiązek wypłaty ekwiwalentu za urlop z art. 171, par.1 KP.

Tyle, że w Pani przypadku za rok 2013 nie jest należne 26 dni, ale proporcjonalnie do liczby miesięcy zatrudnienia 13, bo rozumiem, że zwolnienie nastąpiło w czerwcu b.r. Natomiast dochodzą dni nieodebranego u. zaległego, bo przecież zwolnienie przerwało jego odbieranie.

Co do zasady ekwiwalent powinien był być wypłacony w dniu rozwiązania umowy, wypłata późniejsza rodzi prawo do dochodzenia odsetek za zwłokę. Tu zwłoka wynika pewnie z tego, że ekwiwalent zostanie wypłacony wraz z ostatnim wynagrodzeniem- w normalnym terminie- na początku lipca.
2013-06-18 15:40:42 88.199.34.* | głupia
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
W dniach od 29.06.2013 do 21.06.2013 miałam urlop wypoczynkowy. W trakcie urlopu spotkałam się z pracownikiem firmy konkurencyjnej, który zaproponował mi lepsze warunki pracy. Przedstawił ofertę pracy również dla moich podwładnych. Umówiłam się na spodkanie z wybranymi osobami aby przedstawić im ofertę firmy konkurencyjnej. Jedna z tych osób powiadomiła prezesa o zorganizowanym przeze mnie spotkaniu. Po przedstawieniu oferty ni z tąd ni owąd pojawił się prezes z dwoma osobami i wręczył mi dyscyplinarne zwolnienie z pracy w trybie natychmiastowym.( twierdząc że ma niezbite dowody iż działałam na szkodę firmy). Czy mam jakieś szanse w Sądzie Pracy ????
2013-06-18 17:00:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Szanse jakieś są zawsze, ale sama Pani już sobie odpowiedziała- dowody są niezbite działania na niekorzyść pracodawcy, czyli złamanie obowiązków pracownika m. in. z art. 100, par.2, pkt. 4 i 7 KP.

I żeby było jasne, chodzi o to, że pośredniczyła Pani w przedstawianiu oferty pracy u konkurencji. Samo pierwsze spotkanie podstawy zw. dyscyplinarnego by nie stanowiło. Dyskusyjnym jednak znów z punktu widzenia lojalności byłoby niepoinformowanie pracodawcy, o istnieniu takiej oferty dla większej grupy pracowników.

Pozostaje więc kwestia uchybień formalnych tj. uzasadnienie zw. dyscyplinarnego musi być w zawiadomieniu o zwolnieniu, musi być pouczenie o możliwości odwołania i wskazany odpowiedni sąd po temu.
2013-06-12 09:17:58 visitor
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [3]
W dniu 10 czerwca 2013 r wróciłam do pracy po prawie 2 letniej nieobecności w pracy. W/w dnia wróciłam do pracy i otrzymałam od pracodawcy 2 opcje, albo zwalniam się sama, albo zwolni mnie dyscyplinarnie. Odmówiłam zwolnienia się samej i otrzymałam zwolnienie z art.52. W skrócie nakreślę moją historię. Zaszłam w ciążę w związku z obawą że nie donoszę lekarz wysłała mnie na zwolnienie lekarskie, które trwało do porodu. Po urodzeniu dziecka w styczniu 2012 byłam na uropie macierzyńskim + dodattkowym. Następnie poszłam na zaległy urlop wypoczynkowy, który wynosił 90 dni. W trakcie urlopu wypoczynkowego skręciłam staw skokowy i byłam na 6 miesięcznym zwolnieniu. W trakcie miałam rehabilitację 2 razy i byłam wzywana do ZUS na kontrolę w celu potwierdzenia mojej niezdolności do pracy. Po zakończeniu zwolnienia wykorzystałam zaległy urlop, który przerwałam zwolnieniem. Później dodatkowo wykorzystałam urlop za 2013 rok. Nie wiem czy postąpiłam dobrze, cZY powinnam lepiej sama się zwolnić. Wcześniej byłam dobrym pracownikiem, dlaczego miałam stracić 6 miesięcy czyli 3 miesiącze wypowiedzenia z wynagrodzeniem i 3 miesiące zasiłku, jeżeli na taki bym poszła. Powodem zwolnienia dyscypinarnego było nie wykonywanie poleceń, konflikty z pracownikami oraz to że udawałam ,że pracuje. W czasie mojej pracy od kwietnia 2009 roku do pójścia na zwolnienie lekarskie nie otrzymałam żadnej nagany, ani upomnienia. cZY W SĄDZIE WYGRAM? NIgdy w takiej sytuacji nie byłam. proszę o pomoc
2013-06-12 13:09:44 visitor
Dziękuję za tak szybką odpowiedź. Mam jeszcze pytanie. Zrobiłam jeden błąd nie podpisałam oświadczenia i nie wzięłam świadectwa pracy. Byłam w takim szoku, że nie wiedziałam co robię. On powiedział, że i tak to wyśle pocztą. Zrobiłam taki błąd.Przecież teraz mógłby mnie zwolnić za niewstawienie się do pracy. Ale mam zwolnienie lekarskie na dziecko, bo faktycznie mi zachorowała od 10.06.2013do 14.o6.2013. Jak mam odebrać teraz to oświadczenie i świadectwo pracy, żeby podać go do sądu. W inspekcji pracy mówili, że mogę bez tych informacji, uzasadniając że podam to w trakcie rozprawy. Co ze mnie za ofiara. Wczoraj dzwoniłam do nich do biura i chciałam się dowiedzieć, czy wysłali to najpierw ich szef był, nagle w dniu dzisiejszym jest niedostępny, jezeli chodzi o taką informację to nie jest upoważniona do udzielania takich informacji. Jak mam teraz postąpić zeby to otrzymać. Czy jechać z podaniem i świadkiem. Drugie pytanie jest takie dostawałam premie, podpisywałam odbiór pieniędzy, ale on na pewno nie odprowadzał podatku i dawał nam tzw.na czarno, do ręki.Jak to udowodnić, czy poruszać ten temat, Poza tym jak podpisywałam umowę o pracę nie otrzymałam do podpisania zakresu obowiązków, tylko że na umowie jest napisane załączniki: zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, którą umowę podpisałam. Dziękuję z góry za pomoc.
2013-06-12 23:08:42 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Świadectwo nie jest potrzebne do odwołania, poza tym po wygranej dla pracownika i tak pracodawca musi w ciągu 3 dni od uprawomocnienia orzeczenia sądu pracy świadectwo sprostować, tj. wydać nowe, w którym nie będzie już zawarta informacja o zwolnieniu dyscyplinarnym, ale o wypowiedzeniu przez pracodawcę- to ważne zwłaszcza dla kwestii zasiłku dla bezrobotnych, jeśli zwolniony rejestruje się w PUP.

Kwestie 'czarnych premii', czy nieprawidłowości przy podpisywaniu umowy o pracę moim zdaniem nie wpłyną na wyrok, a pod względem PIT i składek od tych premii jest Pani w sumie współwinną, bo na podstawie wypłat netto, PIT 11 i RMUA miała Pani/mogła mieć wiedzę- że nie były one odprowadzane...

Jak z tym oświadczeniem o zwolnieniu- nie otrzymała Pani, odmówiła przyjęcia, otrzymała, ale nie podpisała egzemplarza dla pracodawcy ?

Bo coś ta nieuchwytność pracodawcy może wskazywać, że się zreflektował. Zwracam uwagę, że na wycofanie zwolnienia musi uzyskać Pani zgodę.
2013-06-12 09:45:03 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Należy się odwołać ( 14 dni ) do sądu pracy wskazanego w piśmie o zwolnieniu, bo nie ma podstaw takowego. Wskazane powody są nieprawdziwe, ich prawdziwość będzie musiał udowodnić pracodawca. Co więcej, nawet gdyby były prawdziwe to są przeterminowane- warunkiem jest to, by pracodawca miał o nich wiedzę najwyżej miesiąc prze dyscyplinarką.

W czasie usprawiedliwionej nieobecności (zwolnienie lekarskie, urlop) nie mogło dojść do 'udawania pracy, konfliktów z pracownikami'. Niewykonywanie poleceń- tylko jeśli pracodawca odwołał z u. wypoczynkowego, a Pani się w pracy mimo to nie pojawiła. Czego zdaje się nie było.

Z takim pracodawcą to jednak nie ma co chyba wnosić o przywrócenie do pracy, ale o odszkodowanie.
2013-05-06 10:34:00 83.21.50.* | dembi444
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
Potrzebuję porady ponieważ nie wiem co mam robić.Dnia 22 Kwietnia poszedłem po urlop okolicznościowy z powodu urodzenia się dziecka pracodawca zgodził się i dostałem 2 dni 22-23 kwietnia. Od dnia 24-26 kwietnia miałem opiekę nad małżonką.Dnia 29 poszedłem do pracy lecz nikogo nie było i brama była zamknięta dzwoniłem do kolegi który ze mną pracuje powiedział że mają wolne do 6 maja więc poszedłem do domu. Zadzwoniłem póżniej do pracodawcy a on powiedział że on pracuje i że go nie powiadomiłem kiedy wrócę ze zwolnienia i się rozłączył po czym póżniej nie odbierał odemnie telefonu. Dzisiaj 6 maja poszedłem rano do pracy i dostałem dyscyplinarne zwolnienie za nieobecność w pracy 29,30 i 2 maja.
2013-05-07 21:49:42 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak zawsze od zw. dyscyplinarnego można się odwołać w ciągu 14 dni do sądu pracy.

Kluczowe w Pana sprawie jest to, czy owego 29 kwietnia firma rzeczywiście nie pracowała, i co z przywołanymi kolejnymi dwoma dniami nieusprawiedliwionej nieobecności. Jeśli choć tylko 29 firma nie działała- dyscyplinarka jest nieprawna ze względów formalnych- nieobecność 29 nie może być jej podstawą.

W sądzie to pracodawca ma udowodnić zasadność zwolnienia/prawdziwość powodu.

Inna rzecz, że dość mało wiarygodne jest, że wolne na majówkę ustala się w ostatnim dniu. Grafik pracy jest przecież ustalany z wyprzedzeniem, pracodawca nie może z dnia na dzień zarządzić postoju w firmie bez uzasadnionych przyczyn. Pracownik po prostu nie musi mieć ochoty na świętowanie, może być gotów do pracy i w takiej sytuacji należne byłoby mu wynagrodzenie postojowe.

Do fałszowania ewidencji czasu pracy ( w przypadku innych pracowników ) pracodawca się nie posunie, jeśli rzeczywiście firma we wszystkie te dni nie pracowała.
To się jeszcze może przydać:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/dyscyplinarne;zwolnienie;z;pracy,28,0,229916.html
-1 spadek
2013-03-22 17:22:28 31.62.70.* | kkspoznanlech
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
Witam Sprawa wygląda następująco. Klient przychodzi do sklepu,płaci za zakupy ale nie odbiera reszty. Wychodzi i nie wraca. Kasjerka zabiera tą resztę, nie informując nikogo o tym fakcie. Następnego dnia, kierownik sklepu zaprasza ją na dywanik i pokazuje nagranie, gdzie widać ,że zamiast zdeponować pieniądze do kasy, zabiera je. Czy kierownik sklepu ma prawo zwolnić dyscyplinarnie pracownicę powołując się na art.52? Zaznaczę,że kasjerka nie została poinformowana, co ma w takich przypadkach robić. Z góry dziękuję za odpowiedź
2013-03-09 18:35:34 pracownik1122
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
Witam.Jestem pracownikiem jednej z dużych firm doradczych, należę do związków zawodowych. Od pół roku mamy nowego dyrektora, który wprowadza ogromną presję, dodam że za jego czasów "panowania" w różnych placówkach pozwalniało się bardzo wiele osób bo potrafi psychicznie zadręczyć człowieka w takim stopniu że czasami nie da się wytrzymać, na dodatek ostatnio zaczął nas straszyć zwolnieniem dyscyplinarnym tłumacząc to faktem iż uzyskał informacje że pracownicy używają niecenzuralnych słów (przekleństw) przy klientach. Czy za taki fakt pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie a jeśli tak to czy musi mieć na to jakieś konkretne dowody? Czy ewentualny fakt mobbingu psychicznego może być tutaj sytuacją przemawiającą na korzyść pracownika?
2013-03-11 10:23:01 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. co do zasady mobbing pracodawcy jest kwestią niezależną od tego, czy zwolnienie dyscyplinarne jest prawne, czy nie- no chyba, że da się wykazać, że pracownik popełnił czyn będący podstawą zwolnienia dyscyplinarnego na skutek mobbingu właśnie.
2. dowody są pracodawcy potrzebne na ewentualne odwołanie pracownika od zwolnienia, które zresztą na ogół następuje gdy ma on poczucie braku winy.
3. pzrypominam o kwestii technicznej- tj. przed zwolnieniem członka ZZ wymagana jest opinia ZZ, a w przypadku działacza- tj. członka zarządu ZZ- zgoda ZZ.
2013-03-04 12:00:35 hypnosis
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [2]
Witam.Jestem przedszkolanką.Zostałam zwolniona z pracy ponieważ nie zabrałam dziecka na dwór.Mimo moich próśb dziecko nie chciało się ubrać, uciekało i kopało mnie gdy chciałam mu pomóc w ubieraniu.Zostawiłam je pod opieka drugiej nauczycielki.Następnego dnia dyrektor wręczyła mi rozwiązanie umowy o pracę komentując, że w taki sposób nie karze sie dzieci, a ona ma prawo wybierać sobie pracownika.Nie zrobiłam tego specjalni, zamiast szarpać się z dzieckiem dzieckiem wybrałam drugie wyjście.Czy w tej sytuacji jest to powód do pozbawienia mnie pracy?
2013-03-04 12:12:05 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Zdaniem pracodawcy jak widać tak. Liczyć będzie się zdanie sądu pracy, o ile złoży Pani odwołanie.

Na pierwszy rzut oka nie ma okoliczności rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych, dziecko było zabezpieczone i nie ma mowy o karaniu go. Sytuacja wątpliwa nawet jako uzasadniająca karę porządkową....
-1 spadek
2012-11-25 11:26:09 83.4.215.* | aksyp8
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
czy pracodawca może zmnienić zwolnienie dyscyplinarne
2012-11-26 12:36:14 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Zmienić w sensie- wycofać ?

Tak- bez zgody pracownika, jeśli decyzja ta dotrze do pracownika wcześniej lub jednocześnie wraz z informacją o zwolnieniu.
Jeśli dotarła później- potrzebna jest zgoda pracownika. Choćby dlatego, że woli w sądzie dla sportu od dyscyplinarki się odwoływać.

Podstawa- art. 61, par.1 KC
-2 spadek
2012-11-10 00:04:51 217.96.115.* | kobieta610
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
Chciałam zapytac, czy jeżeli pracownik został zatrzymany przez policje i odbywa kare pozbawienia wolnosci, gdzie wczesniej pracowadwca zostałmpoinformowany o tym, ze nie bedzie go w pracy, musi dostac dyscyplinarke?
2012-11-12 12:50:33 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
NIE musi dostać, ale może. Tak jak w każdym innym przypadku- dyscyplinarka to możliwość szybkiego pozbycia się pracownika, gdy zachodzą pewne okoliczności, a nie obowiązek.
Jeśli pracodawca ma fantazję może udzielić pracownikowi uwięzionemu bezpłatnego urlopu na 25 lat :-))
2012-10-04 11:40:15 martess
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [0]
Witam.Przez swą własną nieuwagę popełniłam błąd,mianowicie wydrukowałam za dużo etykiet na towar,którego już nie było(zamiast rozmiaru 42 wydrukowałam 44). W akcie paniki tą etykiete wyrzuciłam bo przestraszyłam sie,ze może ktoś z brygadzistów to zauważyć.Etykiete jednak zostawiłam żeby w razie "wu"kiedyś się jeszcze przydała do danego rozmiaru.Moje pytanie brzmi jakich konsekwencji mogę się podziewać od pracodawcy?Ponadto u mnie w pracy jest cos takiego,ze dany towar musimy zamagazynować....są braki w magazynie io boję sie,ze moge być oskarżona nie daj Boze o kradzież....choć jej niedokonałam....Bardzo prosze o jak najszybszą odpowiedź
2012-01-24 02:14:26 31.61.88.* | ty
Re: Zwolnienie dyscyplinarne - pracodawco zastanów się! [1]
Fajne komentarze. A ja powiem coś od siebie jako pracodawca. Pracownicę złapano kilkakrotnie na kradzieży, notoryczne spóźnienia a ostatnio także oszustwa na kasie fiskalnej. Dostała upomnienie - potem naganę - co mam jeszcze zrobić żeby poprawiła swoje zachowanie???? Kiedy mogę ją wywalić bo cierpliwości już brak... Ludzie - złodziejstwo to w tym kraju plaga - nie wiadomo jak się bronić. Monitoring - wyrok sądu? To jakiś żart. Pół życia spędziłbym gdybym każdemu złodziejowi musiał sądownie udowodnić winę a kilku już wywaliłem. Miałem nagrania i dowody a złodziej jak go złapiesz za rękę i tak zawsze powie "to nie moja ręka!"
2012-01-24 11:36:13 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak to kiedy- najpóźniej miesiąc od ostatniej kradzieży. Nie demonizujmy odsetka cwanych pracowników, którzy za dyscyplinarkę pociągną pracodawcę przed sąd.
Więc..to niech zwolniona sądownie udowodni, że rozwiązanie umowy było nieprawne.

Jeśli ma Pan obawy i awersję do sądów- po prostu tę umowę wypowiedzieć ze wszystkich ww powodów oraz "utraty zaufania do pracownicy w stopniu uniemożliwiającym dalszą współpracę".
Wypowiedzenie jest trudniej podważyć, szanse na spotkanie w sądzie jeszcze mniejsze.