Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Wycinka drzewa na posesji. Jak zrobić to legalnie?

2012-06-20 06:33

Wycinka drzewa na posesji. Jak zrobić to legalnie?

Wycinka drzewa na posesji. Jak zrobić to legalnie?

Często dochodzi do sytuacji, w której ktoś wycina drzewo z nieruchomości, której jest właścicielem po czym zostaje bardzo przykro zaskoczony wysokością kary, którą musi z tego powodu zapłacić Co do zasady, w Polsce wycinka drzew nie może być samowolna. Kwestie te szczegółowo reguluje Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. nr 151, poz. 120, dalej jako UoP).

Zgodnie z postanowieniami tej ustawy usunięcie drzew z terenu nieruchomości musi zostać poprzedzone wydaniem zezwolenia przez wójta burmistrza lub prezydenta miasta, które wydaje się na wniosek (art. 83 UoP). W przypadku, gdy nieruchomość, na której rosną drzewa przeznaczone pod wycinkę wpisana jest do rejestru zabytków, wówczas zezwolenie na wycinkę wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Właściciel nieruchomości, jej użytkownik wieczysty lub też jej posiadacz, za zgodą właściciela nieruchomości, w celu dokonania legalnej wcinki drzew powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew. Wniosek taki musi zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
  • tytuł prawny władania nieruchomością,
  • nazwę gatunku drzewa,
  • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm,
  • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
  • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Dla wnioskodawcy wypełnienie wniosku może okazać się szczególnie uciążliwe w sytuacji, gdy pozwolenie dotyczy mocno zadrzewionej nieruchomości wymaga to od wnioskodawcy wykonania szczegółowej inwentaryzacji wszystkich drzew, a następnie naniesienie ich na mapę. Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy pień rozdwaja się poniżej 130 cm to wówczas każdy pień traktuje się, jak odrębne drzewo.

Czytaj więcej Korzystanie z cudzej nieruchomości. Jak się przed tym bronić Właściciel nieruchomości może domagać się zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z niej, jeśli ktoś pozbawił go władztwa nad nieruchomością.

Zgodnie z art. 83 UoP wymóg uzyskania zezwolenia na wycinkę nie dotyczy między innymi drzew: w lasach, drzew owocowych za wyjątkiem drzew rosnących na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków, na plantacjach drzew, drzew, których wiek nie przekroczył 10 lat, usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych, usuwanych na podstawie decyzji organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem powodziowym, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także drzew stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych w związku z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew może być uzależnione od przesadzenia drzew w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Zasadą jest, że posiadacz nieruchomości ponosi opłatę za wycinkę. Opłaty te nalicza i pobiera organ, który wydaje pozwolenie. W przypadku, gdy w zezwoleniu na wycinkę organ określił obowiązek przesadzenia drzew w inne miejsce lub zastąpienia ich innymi drzewami odracza się wówczas na okres 3 lat od wydania zezwolenia termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie.

W takiej sytuacji, jeżeli po 3 latach od dnia przesadzenia lub nasadzenia, drzewa zachowały żywotność, albo nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości - należności tytułu ustalonej opłaty ulega umorzeniu przez organ. W przeciwnym razie posiadacz nieruchomości obowiązany jest zapłacić opłatę.

Wysokość opłat za usunięcie drzew zależy od gatunku drzewa oraz jego obwodu mierzonego na wysokości 130 cm. Szczegółowy wykaz opłat za 1 cm obwodu pnia drzewa konkretnego gatunku określony został w obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012. Opłat za wycinkę drzew nie pobiera się między innymi w przypadku usunięcia drzew, na których usunięcie nie jest wymagane pozwolenie, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych, które posadzono na nieruchomości wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane.

Czytaj więcej Odszkodowanie za instalacje przechodzące przez działkę Właściciel nieruchomości nie może żądać usunięcia urządzeń, które założono legalnie, ale nie przekreśla to prawa do ubiegania się o odszkodowanie.

Kara za dokonanie wycinki drzew bez pozwolenia jest wymierzana przez organ właściwy do wydania tego zezwolenia. Wysokość kary stanowi 3 krotność opłaty za wycinkę drzew. Kwoty kar mogą osiągać olbrzymie wręcz kwoty. Przykładowo kara za wycinkę jodły pospolitej o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm rzędu 55 cm wyniesie ponad 33 tys. zł. Z kolei opłata za pozwolenia na wycinkę takiego drzewa wyniesie przeszło 11 tys. zł.

Podkreślenia wymaga fakt, że nie tyle same kary za wycinkę drzew są wysokie, ale również opłata za wycięcie drzew określona w pozwoleniu może być bardzo wysoka. Dlatego planując zakup nieruchomości w celu zrealizowania na niej konkretnej inwestycji należy kalkulując koszty inwestycji, skalkulować również koszty opłat za wycinkę drzew. Czasami z uwagi na szereg określonych w ustawie wyjątków, w których nie nalicza się opłaty, a także w związku z możliwością określenia obowiązku nasadzeń lub przesadzeń drzew skutkującego odroczeniem opłaty, warto przed nabyciem nieruchomości zwrócić się o pomoc do prawnika w celu ustalenia, czy w konkretnym wypadku opłata będzie naliczana, a jeżeli tak to w jakiej wysokości.

Czytaj więcej w Money.pl
Drzewa elektryzują atmosferę?
Tak, bo wraz z wodą gruntową pompują do atmosfery promieniotwórczy radon. Jego rozpadowi towarzyszy promieniowanie alfa, które jonizuje obecne w powietrzu cząsteczki.
Będą zmiany w podatkach? Minister się tłumaczy
Dlaczego chcecie doprowadzić do ruiny większość posiadaczy nieruchomości w Polsce?

Autorka jest adwokatem w Celichowski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

tagi

kara, zezwolenie, wycinka, drzewo

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2015-04-26 21:37:34 37.7.156.* | drogimex
Re: Wycinka drzewa na posesji. Jak zrobić to legalnie? [1]
W praktyce wycinka drzew pod budowę domu nie jest objęta kosztami związanymi z karą za wycinkę. Ceny te ustalane są np. dla wycinki pod cele gospodarcze, lecz nawet tutaj wiele gmin i urzędów miast zgadza się na odstąpienie od zapłaty, jeśli dotyczy to "przeciętnego" kowalskiego, który np. chce postawić mały sklep itp.
Więcej informacji na strone http://zbudujmydom.pl/index.php?page=wycinka-drzewa-na-dzialce-prywatnej
Pozdrawiam,
Tomek
2015-04-27 22:16:40 31.61.140.* | .,.
W każdym normalnym kraju właściciel sam decyduje o tym co u niego będzie rosło, a co należy bezwzględnie wyciąć. I nikogo nie musi o to pytać. Tylko w Polsce jeszcze obowiązują stare przepisy z epoki komunizmy,gdzie obywatelowi na swojej posesji nic nie wolno było robić bez zgody urzędnika.
Natomiast w lasach państwowych wyrzyna się codziennie tysiące drzew i nikomu korona z głowy nie spada. Przy masowych, leśnych wycinkach okazałych drzew nikt nie płaci kar, Wydział Ochrony Środowiska śpi spokojnie,miłośnikom przyrody też jakoś nie jest żal.
Lecz gdy Kowalski na swojej ziemi wytnie stare spróchniałe drzewo ,które kiedyś posadził a od dłuższego czasu wszystkim zawadza, to od razu hurra na niego .Dowalić mu karę ,że się nie pozbiera z rozumem.Tak jak za czasów komunizmu.

Zatem jak to w Polsce- jedne wydziały ochrony środowiska wolą sformułowanie 'drzewo dwupienne' ( obwody X i Y cm ), inne jako dwa osobne drzewa, przy każdym adnotacja ( drugi pień drzewa wymienionego w pkt. X), (drugi pień drzewa wymienionego w pkt. Y). I tak w czasie wizytacji mogą sobie skorygować po swojemu.

A to już jest kuriozum w wydaniu wyłącznie polskim.
2014-12-15 23:16:45 89.230.142.* | Jagoda72
Re: Wycinka drzewa na posesji. Jak zrobić to legalnie? [1]
Czy rzeczywiście drzewa rozwidlające się poniżej 130 należy przy inwentaryzacji traktować jako dwa odrębne drzewa? Nie wystarczy wpisać jedno drzewo o dwóch pniach. Przecież drzewo które rozwidla się na 1 m, to nadal tylko jedno drzewo.
Jest o tym mowa jeszcze gdzie indziej niż Art.85 ust.3
2014-12-16 10:32:10 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie, kwestia rozwidlenia pojawia się tylko w tym artykule, który dotyczy 'taryfikacji'. Nie pojawia się np. w art. 83 dotyczącym wniosku/zezwolenia.
Nie pojawia się też ona w aktach wykonawczych- tj. wspomnianym już w tym wątku Rozporządzeniu, czy obwieszczeniu* stawek.

Zatem jak to w Polsce- jedne wydziały ochrony środowiska wolą sformułowanie 'drzewo dwupienne' ( obwody X i Y cm ), inne jako dwa osobne drzewa, przy każdym adnotacja ( drugi pień drzewa wymienionego w pkt. X), (drugi pień drzewa wymienionego w pkt. Y). I tak w czasie wizytacji mogą sobie skorygować po swojemu.

Siłą rzeczy na szkicu będzie to ten sam punkt- opisany konsekwentnie do ww metody.

Nietrafienie w 'gust' urzędnika moim zdaniem nie może jednak w tym zakresie być podstawą do korekty wniosku- bo w obu opcjach podana jest prawda i nie budzi wątpliwości co do tego, co w 'w terenie' się znajduje.


Dla spokoju można też po uczniowsku zatelefonować do swego wydziału OŚ i miejscowy gust zapytać :-))

* najnowsze, na 2015 r. :

http://prawo.money.pl/akty-prawne/monitor-polski/obwieszczenie;ministra;srodowiska;z;dnia,monitor,polski,2014,000,958.html
-11 spadek
2014-08-25 10:04:31 178.37.63.* | ddd1234
Re: Wycinka drzewa na posesji. Jak zrobić to legalnie? [1]
Troche drogo, ale jesli chcesz wyciac drzewa na wlasnej posesji i jest to jakas istotna przyczyna nigdy gmina nie odmawia i cic to nie kosztuje, inaczej oszolomy wycieli by wszstko, drzewo terz ma prawo na tej ziemi aby rosnac, ludzie nie maja skrupułów, wiec kary powinny byc surowe. Jesli zrobisz to legalnie nie zaplacisz zadnej kary wiec w czym problem, to tak jak by zlodziej lub morderca skarżył sie ze kary sa za wysokie, jesli nie chce tej kary nie kradne i nie zabijam.
2015-07-18 19:23:12 95.41.143.* | Mirek1955
Jeśli na posadzone przez siebie drzewo trzeba mieć zezwolenie to i na posadzenie drzewa trzeba wprowadzić zezwolenia inaczej oszołomy pokryją wszystko drzewami
2014-03-27 22:31:09 178.43.233.* | itam
Re: Wycinka drzewa na posesji. Jak zrobić to legalnie? [0]
Witam.A CO NALEŻY ZROBIC ,DO KOGO ZGŁOŚIĆ
JAK ŚWIERK USCHNIE
2014-03-27 14:25:33 95.48.16.* | Jan 23
Re: Wycinka drzewa na posesji. Jak zrobić to legalnie? [0]
Ten cały kraj jest chory. Kraj powinien być podzielony na Wiśle, co z lewej to do Niemiec, a co z prawej to do Rosji. Nam nie potrzebny jest rząd, który tylko napycha swoje kieszenie.
2013-04-17 09:57:18 szwagiers
Wycinka drzewa na posesji. Jak zrobić to legalnie? [3]
jezu te ceny sa zabojcze!! male drzewko a tu kara 18 tys zł Oo straszne.... najelpeij to w takim razie wszystko legalnie zrobic, pytanie tylko czy legalnie bedzie znacznie taniej czy nie?
2013-10-22 09:18:37 90.156.56.* | jolka bytów
tym zajmuje się banda urzędasów i ekologów bez wyobraźni, je mam uzbrojona działkę , samosiejki porosły , ponad 10 lat maja ,a oni nie pozwolili mi wyciąć i szans na budowę nie mam , trudno mieć drzewa w środku domu. nie wiem jak to zrobić, do kogo się odwoływać,
2014-03-28 12:42:45 83.21.64.* | prosto w oczy
Postaraj się by drzewa uschły, lub po jakiejś burzy/wichurze trochę pomóż naturze.

Na idiotów/urzędasów to jedyny skuteczny sposób.
Często przechodzę obok firmy, gdzie właściciel zamiast miejscowej żulii postawić flaszkę by zrobili wycinkę, zgłosił do urzędu chęć wycinki 2 samosiejek osiki, tak na oko 15-18 letnich.
Podobno zaśpiewali mu 30 000 zł.
Drzewa rosną dokładnie w granicy działki.
Zostawił więc je i zrobił uskok w ogrodzeniu i stoi to jako pomnik urzędniczej głupoty.
2013-04-16 22:34:35 81.190.61.* | .?????.
Re: Wycinka drzewa na posesji. Jak zrobić to legalnie? [1]

imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
tytuł prawny władania nieruchomością,
nazwę gatunku drzewa,
obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm,
przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.


Zgoda miejscowego proboszcza też pewnie konieczna.


Zgodnie z art. 83 UoP wymóg uzyskania zezwolenia na wycinkę nie dotyczy między innymi drzew: w lasach,


I tutaj już zauważa się,że jedne drzewo drugiemu nierówne ! Z życia wzięte.


kary za wycinkę drzew są wysokie, ale również opłata za wycięcie drzew określona w pozwoleniu może być bardzo wysoka.


Dlatego u siebie na działce nie dopuszczam do porostu jakichkolwiek drzew. Głupie przepisy ,to i głupie postępowanie. Takie życie,u nas.
2013-04-23 12:39:17 217.236.60.* | ROBA
O wykopaniu tu nic nie pisza! To chyba wolno ?
2013-02-18 22:25:54 178.36.112.* | pll
Re: Wycinka drzewa na posesji. Jak zrobić to legalnie? [1]
dodam że jestem rolnikiem, czy urząd może naliczyć takie koszty ?
2013-04-16 21:19:19 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Konkrety zależą od tego jaka brzoza i czy rok zeszły, czy już 2013.

Tu najnowsze Obwieszczenie:
http://prawo.money.pl/akty-prawne/monitor-polski/obwieszczenie;ministra;srodowiska;z;dnia,monitor,polski,2012,000,747.html

stawka więc 35, 78- brzozy popularniejsze.

Dodatkowy współczynnik różnicujący:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/rozporzadzenie;ministra;srodowiska;z;dnia,dziennik,ustaw,2004,228,2306.html

dla 140 cm wynosi 3,70.

Opłata zatem 35,78 x 3,70 x 140 = 18534 zł.

za rok 2012 było to 18031,58.

Czyli policzono i tak mniej
-1 spadek
2013-02-18 16:24:08 178.36.112.* | pll
Re: Wycinka drzewa na posesji. Jak zrobić to legalnie? [0]
witam
czy możliwe jest żeby za wycinkę drzewa (brzoza) obwód 140 cm (na wysokośći 130 cm )urząd naliczył opłate w wysokości ponad 16 tysięcy złotych ???????
2012-11-03 16:56:26 176.101.143.* | adi105
Re: Wycinka drzewa na posesji. Jak zrobić to legalnie? [2]
Witam, bardzo proszę o pilną odpowiedź. Złożyłem wniosek do gminy o wycinkę drzew na Gruncie ornym. Dostałem odpowiedź po 2 tygodniach z gminy że mój wniosek został wysłany do Związku Parków Krajobrazowych celem zaoopiniowania zasadności usunięcia w terminie 30dni w razie braku odpowiedzi zostanie rozpatrzony pozytywnie. Mój grunt nie należy do żadnych zabytków. Z tego co czytam gmina ma prawo opiniować jeżeli grunt należy do zabytków więc moje pytanie brzmi co ma do tego ZPK. Nigdzie w przepisach nie ma że gmina ma się z nimi konsultować w tej sprawie a decyzję wydaje burmistrz wójt gminy na co ma 30dni, w moim przypadku wygląda to tak że gmina ma 30dni i ZPK ma 30dni czyli razem 60dni czekania. Jest to wogóle zasadne przepisowo bo takich przepisów nigdzie nie znalazłem, proszę o jakieś sugestie w tej sprawie.
2013-02-16 21:47:23 81.190.61.* | .?????.
W tym kraju wszystko jest chore .
Posadziłem na swoim gruncie drzewko i za kilka lat,muszę się pytać i pisać sążniste prośby do wszystkich świętych, czy mogę je ściąć.I jeszcze na dodatek dostanę odpowiedź odmowną.
Tym bardziej to wszytko jest chore,że posadziłem u siebie setkę różnych drzewek,i o to nie musiałem się nikogo pytać. Tylko wtedy gdy ściąć chcę tylko jedno drzewko ,które teraz przeszkadza - na swoim,prywatnym gruncie !!!
2013-02-16 07:11:03 77.254.236.* | ździcho
Trzeba miec dużo dużo kasy. Poopłacac słono całe zastępy pazernych na pieniądze urzędasów i można ciąc.
2012-07-02 18:00:06 83.20.131.* | Sprawcarzepaku
Re: Wycinka drzewa na posesji. Jak zrobić to legalnie? [2]
A tak to się robi w praktyce:
Wycinamy zbędne drzewa "po cichu"
A następnie po burzy lub nawałnicy idziemy do sołtysa z informacją że się złamały i je posprzątaliśmy.
I po sprawie, bez kosztów i prawie bez biurokracji.
2013-04-23 12:56:04 chojrak
pod warunkiem ze nie masz zyczliwych sasiadow konfidentow i donosicieli :) a takich napewno masz bo polacy maja taka mentalnosc ze lubia jak komus po sasiedzku jest gorzej niz tobie i ze mu sie gorzej powodzi i ze dostal kare :]
2013-02-16 07:17:40 77.254.236.* | ździcho

A następnie po burzy lub nawałnicy idziemy do sołtysa z informacją

Po burzy i nawałnicy trzeba ciąc. Złamie się jedno drzewo - wyciąc dziesięc. Pień i konary do prywatnego pieca wójta, a ludziom mordy zatkac gałęziami żeby siedzieli cicho.
18 awans
2012-06-21 19:17:56 95.171.216.* | Azaz
Re: Wycinka drzewa na posesji. Jak zrobić to legalnie? [1]
Pazerność tego żałosnego państewka jest nieograniczona ! Nie dość, że na swojej ziemi, za swoje pieniądze posadziłem drzewo to teraz jaśnie pan urzędas łaskawie pozwoli (lub nie) na wycinkę pobierając przy okazji złodziejską opłatę ! Te przepisy to skandal i nie rozumiem dlaczego jeszcze żaden poseł się za to nie zabrał ! Lenie do roboty a nie pieprzyć głupoty w TV
2013-02-16 21:50:02 81.190.61.* | .?????.

Te przepisy to skandal i nie rozumiem dlaczego jeszcze żaden poseł się za to nie zabrał


Teraz posłowie przerabiają ważniejsze przepisy. Jak szlachtować zwierzynę ,aby było po europejsku.
2012-06-20 21:03:33 89.79.205.* | Borowski SLD
Re: Wycinka drzewa na posesji. Jak zrobić to legalnie? [5]
Cóż, dziękujemy ci SLD za wspaniałe prawo,
Na mojej działce (w przyszłości) będzie tylko trawa rosła, bo nie będe płacił za wycinkę drzewa rosnącego na mojej posesji, które ja posadziłem !!!!

Proponuje więcej takich psełdo-eko ustaw, (np za kszenie trawy) wtedy obywatele wybetonują posesję i nie będzie efektu cieplarnianego
-3 spadek
2012-06-21 21:28:45 86.111.101.* | K48
Dlatego należy ustanowić podatek od wybetonowania posesji - bardzo wysoki zresztą - powiedzmy 200% kosztów wybetonowania. Dochód z podatku przeznaczyć na utrzymanie PiS.
2013-05-16 02:00:29 93.154.136.* | lukaszwych.niel
a czemu PIS skoro to PO cały czas podwyższa podatki. To chyba im się należą.
2013-05-18 15:44:59 83.68.95.* | p12
Ustawa o wycince drzew działa od 2004, czyli PO i PIS i PSL jest w nią upaprana, a zapewne i posłowie z SLD za nią podnieśli swe rączki -:)
2013-10-22 11:02:13 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nieprawda. Poprzedniczką obecnej ustawy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) była

Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody.


Jej nowelizacja- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw wprowadziła cały rozdział 5a ( art. 47a i dalsze dotyczący uzyskiwania pozwoleń na wycinkę i kar za nielegalną wycinkę )

Tekst:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/ustawa;z;dnia;27;lipca,dziennik,ustaw,2001,100,1085.html
2012-06-20 11:11:02 193.34.52.* | KazaAzaroww
Re: Wycinka drzewa na posesji. Jak zrobić to legalnie? [2]
Za niedługo się się dowiemy że leczyć się legalnie samemu nie możemy.
2012-06-20 14:04:39 alergik33  [ Bywalec forum ]
nie potrafię zrozumieć tego przepisu akurat, dlaczego nie mogę na wałsnej posesji wycinać sobie drzew przez siebie zasadzonych?? obłęd jakiś
2012-09-02 09:52:07 88.156.246.* | ssss33
Proste. Ponieważ mogę sobie kupić zalesioną działkę, I wyciąć wszystkie drzewa. Nie ważne czy to 1 czy 30 drzew , Dlatego jest taki przepis aby temu zapobiec
2012-06-20 07:02:45 62.148.65.* | ratujmy komary
Re: Wycinka drzewa na posesji. Jak zrobić to legalnie? [9]
Ilu ludzi zginęło dotychczas na drogach przez spadające konary, od czasu wprowadzenia tej radosnej ustawy?
2012-06-20 09:07:52 pajchiw  [ Tysiącznik na forum ]

Opłat za wycinkę drzew nie pobiera się między innymi w przypadku usunięcia drzew, na których usunięcie nie jest wymagane pozwolenie, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych

Ci ludzie zginęli, ponieważ zarząd konkretnych dróg nie dopełnił swoich obowiązków. Spójrz powyżej, pamiętając, że droga też jest obiektem budowlanym...
2012-06-21 22:38:21 62.148.65.* | ratujmy komary
Zarząd lęka się nawiedzonych pseudoekologicznie ,a strach paraliżuje, jak wiadomo.Przypomnę dolinę Rozpusty, pardon Rospudy.
2013-02-16 21:55:49 77.255.235.* | porąbany ekolog
Let there be Las Vegas, city of lights, nothing else
-6 spadek
2013-02-16 04:19:12 194.117.240.* | erty
Najlepiej wszystko wyciąć, zwierzęta wybić i żyjmy sobie, my, człowieki.
Na pustyni!!!
Dla wiadomości[...]

### Post edytowany z powodu złamania regulaminu Forum MONEY.PL ###

[...]
"ratujmy komary" i dających mu plusy:
Gdyby nie lasy i zwierzęta (pomagają utrzymać te lasy w równowadze ekologicznej) ludzi by nie było, bo zwyczajnie nie mieliby czym oddychać, ziemi jałowa nic by nie rodziła, woda byłaby tylko głęboko pod ziemią, etc.
Najlepiej to wróćcie do szkoły lub zapytajcie jakiegoś gimnazjalistę po co należy chronić przyrodę!
2013-05-16 00:02:05 78.145.74.* | KK910
ok
na działce budowlanej 1ha która dostałem w ubiegłym roku od mamy jest około 50 brzózek srednica 10-15 cm w obwodzie i około 100 sosen 10-20cm. Drzewa rosna w dwóch skupiskach (2 malej powierzchni laski) wiek 8-12 lat o wysokości do 10 metrow.
Pytanko Jak się ich pozbyć legalnie? Musze je usunąć za wszelka cene ze względu na przyszle zagospodarowanie - dom nie wielki sad,ogrod i staw
Z góry dziekuje za odpowiedz komus kto zna konkrety prawne
2014-03-28 12:51:57 83.21.64.* | prosto w oczy
Drzewa poniżej 10 lat możesz wycinać bez pozwoleństwa.
Owocowe bez pozwoleństwa można wycinać bez żadnych ograniczeń.
2013-04-16 20:36:56 83.238.154.* | troj
.[...]

### Post usunięty z powodu złamania regulaminu Forum MONEY.PL ###