Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
2008-02-25 12:18

Ulga meldunkowa

Ulga meldunkowa
Z dniem 1 stycznia 2007 r. zmianie uległy zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Nieruchomości nabyte przed tą datą podlegają opodatkowaniu na starych zasadach zryczałtowanym 10% podatkiem. Dochody osiągnięte przy sprzedaży mieszkania lub domu nabytego po 1 stycznia 2007 r. obłożone są natomiast 19% podatkiem dochodowym.

 

Ustawodawca wprowadził jednak zwolnienie, skutkujące brakiem obowiązku zapłaty podatku z tytułu sprzedaży tych nieruchomości.

Zasadą jest, że jeżeli do zbycia nieruchomości lub mieszkania nabytych po 1 stycznia 2007 r. dojdzie przed upływem pięciu lat od nabycia lub wybudowania, trzeba zapłacić fiskusowi podatek. Wysokość podatku została ustalona na poziomie 19% od uzyskanego dochodu ze zbycia (tj. kwoty uzyskanej ze zbycia pomniejszonej o określone koszty). Możliwe jest więc uniknięcie podatku w przypadku, gdy podatnik wstrzyma się ze sprzedażą nieruchomości do upływu pięciu lat od nabycia (przy czym termin ten liczy się od końca roku w którym nabyto lub wybudowano nieruchomość).

Zwolnienia z zapłaty podatku (ulga meldunkowa)

Ustawodawca przewidział również inną możliwość uniknięcia podatku od sprzedaży nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 r. wówczas, gdy sprzedaż nastąpiła przed upływem pięcioletniego okresu. Dla skorzystania ze zwolnienia wymagane jest jednak spełnienie kilku warunków.

Zwolnienie dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia:

1. budynku mieszkalnego lub jego części lub udziału w budynku,
2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Jeżeli do zbycia nieruchomości lub mieszkania nabytych po 1 stycznia 2007 r. dojdzie przed upływem pięciu lat od nabycia lub wybudowania, trzeba zapłacić fiskusowi podatek. Wysokość podatku została ustalona na poziomie 19% od uzyskanego dochodu ze zbycia (tj. kwoty uzyskanej ze zbycia pomniejszonej o określone koszty).

Bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia pozostaje forma w jakiej podatnik dokonał odpłatnego zbycia nieruchomości np. sprzedaż, zamiana itp. - nie ma to wpływu na prawo do korzystania ze zwolnienia. Również forma wcześniejszego nabycia zbywanej nieruchomości nie wpływa na stosowanie ulgi. Podatnik mógł więc samodzielnie wybudować zbywaną nieruchomość, kupić ją lub uzyskać w formie darowizny, dziedziczenia albo zamiany.

Zameldowanie jako warunek zwolnienia

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zameldowanie w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia (stąd potoczna nazwa zwolnienia - ulga meldunkowa).

Przepisy nie wskazują momentu, od którego należy liczyć 12 miesięczny okres zameldowania. Z ulgi meldunkowej mogą więc korzystać również podatnicy, którzy byli zameldowani w zbywanej nieruchomości przed nabyciem domu lub mieszkania. Do okresu tego należy również wliczać okres zameldowania podatnika przed 1 stycznia 2007 r. (data wprowadzenia ulgi nie ma tu znaczenia). Podkreślić jednak należy, że do skorzystania z ulgi konieczne jest zameldowanie przez wskazany okres na pobyt stały. Meldunek na pobyt czasowy, bez względu na długość jego trwania, nie uprawnia do ulgi meldunkowej.

Ministerstwo potwierdza, że do okresu zameldowania należy doliczać okres sprzed 1 stycznia 2007 r. oraz okres poprzedzający nabycie zbywanej nieruchomości. W praktyce pojawiały się odmienne interpretacje do do sposobu obliczania okresu zameldowania koniecznego do skorzystania z ulgi.

Ministerstwo Finansów oraz organy podatkowe dotychczas konsekwentnie wskazywały jednak, że do okresu uprawniającego do skorzystania z ulgi nie można zaliczać okresu zameldowania podatnika przed 2007 r. oraz wskazywały, że okres ten należy liczyć najwcześniej od dnia nabycia lokalu (czyli od daty zawarcia aktu notarialnego nabycia nieruchomości).

Sądy administracyjne wskazywały, natomiast, że dla skorzystania z ulgi kluczowy jest fakt zameldowania, a nie nabycia nieruchomości. Uprawnionym do ulgi jest więc podatnik, który zameldowany był przez okres roku, nawet jeżeli właścicielem nieruchomości pozostawał przez okres krótszy niż 12 miesięcy.

Obecnie stanowisko Ministerstwa Finansów uległo gruntownej zmianie. 20 lutego 2008 r. wydana została interpretacja (DD2/033/0557/SKT/07/1682), w której Ministerstwo potwierdza, że do okresu zameldowania należy doliczać okres sprzed 1 stycznia 2007 r. oraz okres poprzedzający nabycie zbywanej nieruchomości. Powołana interpretacja, kierowana do urzędów i izb skarbowych, eliminuje wszelkie wątpliwości co do zakresu ulgi meldunkowej. Interpretacja powinna być respektowana przez podległe organy podatkowe.

W praktyce oznacza to możliwość zbycia nieruchomości nawet następnego dnia po jej nabyciu, co przy spełnieniu warunku wcześniejszego zameldowania przez okres roku przed datą zbycia, uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi meldunkowej i uniknięcia zapłaty podatku dochodowego z tytułu tej czynności.

Podstawa prawna:
Art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 21 ust. 1 pkt 126, ust. 21, ust 22 oraz art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.)
Art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588 z 2006 r.)

Przykładowo

Podatnik zameldowany był w mieszkaniu rodziców od grudnia 2005 r. Rodzice sprzedali mu to mieszkanie 29 lipca 2007 r., on natomiast sprzedał mieszkanie 22 grudnia 2007 r. Ponieważ okres zameldowania wyniósł 24 miesiące, podatnik spełnił warunki do zastosowania ulgi meldunkowej.

Ulga meldunkowa - razem czy osobno?

Ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonkom. Przepisy nie precyzują jednak, czy dla skorzystania z ulgi przez oboje małżonków z tytułu zbycia nieruchomości stanowiącej wspólność majątkową konieczne jest również, aby oboje byli zameldowani na pobyt stały przez okres roku, czy wystarczy aby warunek ten spełniał jeden z małżonków. Pojawiają się w tym zakresie rozbieżności w interpretacjach organów podatkowych.

Wskazać należy jednak korzystną interpretację Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 17 września 2007 (sygn. IS.I/2-4151/9/07; IS.I/2-4151/10/07), zgodnie z którą do skorzystania z ulgi wystarczające jest, aby tylko jeden z małżonków zameldowany był przez okres roku poprzedzającego zbycie. Nie można jednak wykluczyć odmiennych ocen innych organów podatkowych.

Oświadczenie o spełnieniu warunków ulgi

Dodatkowo, dla skorzystania z ulgi meldunkowej podatnik obowiązany jest poinformować urząd skarbowy spełnieniu warunków skorzystania z ulgi (spełnienie 12 miesięcznego okresu zameldowania na pobyt stały w zbywanej nieruchomości). Oświadczenie należy złożyć w terminie 14 dni od daty zbycia budynku, lokalu lub prawa majątkowego (datą zbycia będzie data zawarcia aktu notarialnego). Składa się je urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Podkreślić należy, że niezłożenie oświadczenia w terminie spowoduje niemożliwość zastosowanie ulgi meldunkowej.

Przepisy nie przewidują przy tym formy tego oświadczenia (nie został ustalony wzór formularza). Podatnik może zawiadomić urząd skarbowy o spełnieniu warunków ulgi w samodzielnie napisanym piśmie. Powinno ono zawierać dane identyfikujące podatnika, tj. co najmniej imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr NIP. Z przepisów nie wynika to wyraźnie, ale do takiego oświadczenia warto załączyć zaświadczenie z urzędu gminy potwierdzające datę zameldowania podatnika w zbywanym lokalu lub budynku. Pozwoli to uniknąć późniejszego wzywania podatnika przez organ podatkowy do przedstawienia stosownych dokumentów.

Jeżeli podatnik spełnia warunek rocznego okresu zameldowania i poinformuje organ podatkowy w ciągu 14 dni od zbycia nieruchomości o prawie do ulgi, wówczas będzie on zwolniony z zapłaty podatku z tytułu transakcji zbycia. W przeciwnym wypadku podatnik powinien wykazać tę czynność w rocznym zeznaniu podatkowym, a obliczony podatek podlega zapłacie najpóźniej do 30 kwietnia następnego roku podatkowego po dacie zbycia nieruchomości.

Autor jest starszym konsultantem Accreo Taxand Sp. z o.o.Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2012-11-13 16:07:08 77.115.109.* | Jerzy Nowak
Re: Ulga meldunkowa [3]
witam
2 Lata temu w X.2010 odziedziczyliśmy wraz z dwoma braćmi mieszkanie po mamie na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia. W KW nie jesteśmy wpisani ponieważ założyliśmy ,że sprzedamy mieszkanie od razu. w końcu pojawił sie klient. Z tego co sie zoorientowałem , to każdy z nas będzie musiał zapłacić 19% podatku od swojej częsci po sprzedazy mieszkania, chyba ,ze przeznaczy pieniądze na cele mieszkaniowe (zakup itd). Moje pytanie brzmi czy ja będąc zameldowany w tym mieszkaniu od 1996 r na czas nieokreślony , mógłbym skorzystać z ulgi meldunkowej . I czy współwłaściciele tez mogli by skorzystać z tej ulgi mino ,że nie sa zameldowani już od kilku lat w mieszkaniu jeszcze przed jego odziedziczeniem, ale wczesniej zameldowani byli min 7 lat w tym miszkaniu. Z góry dziekuje za odpowiedź
pozdrawiam Jerzy Nowak
2012-11-14 14:45:04 178.43.151.* | wald946
Ani Pan ani bracia nie muszą płacić podatku. Należy jednak spełnić następujące warunki: złożyć do właściwego US oświadczenie o sprzedaży nieruchomości a przede wszystkim oświadczenie o uprawnieniu do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Warunek - w nieokreślonej przeszłości należało być zameldowanym na pobyt stały w tym lokalu mieszkalnym przez co najmniej 12 miesięcy. Na potwierdzenie zameldowania na pobyt stały należy dołączyć zaświadczenie z UM potwierdzające takie zameldowanie. Te dokumenty, tj. oświadczenie, potwierdzenie zameldowania przez okres co najmniej 12 m-cy na pobyt stały dołączyć do PIT-39 i złożyć w swoim US najpóźniej do 30 kwietnia 2013. Można również dołączyć akt notarialny sprzedaży. A najlepiej skompletować wspomniane dokumenty i udać się do dobrego Biura Rachunkowego ( zajmującego się też sprawami podatkowymi) i oni sporządzą za niewielką opłatę PIT-39. Poza tym Pitem-39 należy złożyć również tradycyjny PIt-36 czy 37. Będą więc dwa Pity za 2012r.
2012-11-14 15:54:10 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
NIEPRAWDA. Powtórzę- ulga meldunkowa z art.

art. 21 ust. 1 pkt. 126 ustawy o PIT


NIE ma zastosowania dla nieruchomości nabytej w roku 2010.
2012-11-13 20:32:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
NIE. Ulga meldunkowa PIT dotyczy nieruchomości nabytych tylko w latach 2007-2008. Nabyte później podlegają właśnie wspomnianej przez Pana uldze związanej z 'innymi własnymi celami mieszkaniowymi'.
2012-07-13 23:10:10 88.156.5.* | Tośka
Re: Ulga meldunkowa [1]
Witam serdecznie.
Nie wiem czy temat jeszcze aktualny ale spróbuję :)
W drodze spadku nabyłam dom w roku 2007. Przed upływem 5 lat chciałabym go sprzedać ( teraz).
Zameldowana byłam od urodzenia do roku 1990 (23 lata) na pobyt stały.
Czy mimo to, że nie jestem zameldowana tam teraz, przysługuje mi prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej?
Będę wdzięczna za pomoc.
2012-07-16 10:09:57 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, ulga przysługuje. Być może nawet wbrew intencji ustawodawcy, ale do owych 12 wlicza się:
- okresy krótsze, nie musi być ciągłości
- okresy przypadające nawet przed dniem nabycia nieruchomości.

W tej drugiej kwestii podstawą jest interpretacja ministra finansów wydana 20 lutego 2008 r. (DD2/033/0557/SKT/07/1682).
-1 spadek
2012-04-07 08:22:29 83.8.149.* | sjr
Re: Ulga meldunkowa [1]
Według mojej wiedzy z tymi 5 latami bzdura - utrzymanie mieszkania kupionego po 1 stycznia 2007 roku przez ponad 5 lat NIE DAJE AUTOMATYCZNIE ZWOLNIENIA Z LICZENIA DOCHODU I PŁACENIA PODATKU JAK DOCHÓD WYSTAPI ! ! ! ! !

TA ZASADA JUŻ OD 1 stycznia 2007 roku w ogóle nie obowiązuje.
Smutne , że taki portal pisze nieprawdziwe informacje.
CYTAT " Możliwe jest więc uniknięcie podatku w przypadku, gdy podatnik wstrzyma się ze sprzedażą nieruchomości do upływu pięciu lat od nabycia (przy czym termin ten liczy się od końca roku w którym nabyto lub wybudowano nieruchomość). "


JUZ NIE OBOWIĄZUJE dla wszystkich mieszkań nabytych po 1 stycznia 2007 roku ! ! ! ! !
2012-04-07 10:54:47 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ta zasada jest w ustawie o PIT NIEZMIENNA od lat. Obowiązywała i obowiązuje. Dochód taki jest ZWOLNIONY z PIT bo nie jest źródłem przychodu.
Wynika to z art. 10, ust.1, pkt 8)

USTAWA
z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmieniały się jedynie zasady ulg w podatku, gdy ww zwolnienie nie ma miejsca.
I one były/są inne dla nabyć do 2006 włącznie, inne dla nabyć z lat 2007-2008, inne dla nabyć z lat 2009 i kolejnych.

Zatem zarzut wobec Money.pl jest niezasadny.
-1 spadek
2012-02-04 13:57:43 89.75.33.* | Paweł K.
Re: Ulga meldunkowa [9]
Witam,
Wiem że to lekki suchar ale mam ważne pytanie.
Jeślibyśmy zmienili trochę założenia w ww. przykładzie:
"Przykładowo
Podatnik zameldowany był w mieszkaniu rodziców od grudnia 2005 r. Rodzice..."
na:
Podatnik :) był zameldowany w latach 1990 - 1995 razem z całą rodziną (ojcem, matką, siostrą) ale w 1995 roku zmienił adres zameldowania wraz z ojcem oraz siostrą. Matka pozostała zameldowana na starym mieszkaniu. Czy jeśli mama podaruje mi mieszkanie a ja je sprzedam w niedługim czasie to uniknę płacenia 19% podatku w takiej sytuacji?

Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Paweł K.
2012-02-05 11:24:56 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
Nie. Ponieważ Twoje nabycie drogą darowizny nastąpi w roku 2012, a nie w 2007-2008. Dla zbycia nieruchomości nabytych poza latami 2007-2008 ulgi meldunkowej nie ma.
2012-02-05 19:34:10 89.75.33.* | Paweł K.
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Rozumiem że w takim przypadku ratuje mnie złożenie oświadczenia w US iż w przeciągu dwóch lat przeznaczę te pieniądze na kupno innego mieszkania?

Pozdrawiam!
2012-02-05 21:13:00 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. To nie tyle oświadczenie, co formularz PIT-39, w którym wskazuje się kwotę ze zbycia, którą przeznaczasz "własne cele mieszkaniowe". Nie musi ona wynosić 100% przychodu, jeśli z góry wiesz, że całości nie dasz rady spożytkować. Wtedy podatek od dochodu będzie proporcjonalnie mniejszy.

Te dwa lata to od końca roku, w którym następuje zbycie. Czyli sprzedając dziś masz tak naprawdę niemal 35 miesięcy.
Cele mieszkaniowe:

wydatki poniesione na:
nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

wydatki poniesione na:
spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1,
spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b
2012-04-12 13:24:43 31.7.40.* | Małgorzata727
Witam "szarpię się z US", bo nie chcą mi uznać zakupu lokalu niemieszkalnego - komórki lokatorskiej którą mam na klatce i traktuje przy malutkim metrażu mieszkania jako garderobę- do wydatków na cele mieszkaniowe. W podanych przez Pana celach mieszkaniowych są ujęte pomieszczenia niemieszkalne czy moge poprosić o źródło tej definicji- "celów mieszkaniowych"?
2012-04-12 17:57:20 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
Definicja pochodzi z "biblii" urzędników US czyli :

USTAWY
z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych

Konkretnie- art.21, ust. 25 i ust. 26.
2012-04-13 08:03:03 31.7.40.* | Małgorzata727
buu, mi w tej ustawie pokazuje ust 25 zwolnienia kombatantów a w 26 zapomogi. Mogę poprosić może o jakiś link do ustawy. Właśnie wczoraj odebrałam kolejne wezwanie do US.
Bardzo proszę o nie wiem już jak im to tłumaczyć. Podpierałam się rozporządzeniem ministra infrastruktury, że nawet miejsca postojowe zaspokajają potrzeby mieszkaniowe, bo żeby mieszkać trzeba pracować, a żeby pracować trzeba czymś móc dojechać....dołączałam im nawet komentarze...
2012-04-13 09:49:26 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
Niżej, niżej droga Pani. Kombatanci i zapomogi to PUNKT 25) i 26) ust.1, dalej mamy aż punkt. 137) i dopiero kolejne USTĘPY. Szukamy ustępu 25 i 26.

Szczęśliwie na dniach wyszedł najnowszy tekst jednolity ustawy:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2012,000,361.html
2012-04-13 14:45:29 31.7.40.* | Małgorzata727
Dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość. US wszczął postepowanie administracyjne w sprawie naliczenia należnego podatku od sprzedaży mieszkania odnośnie wydatkowanej kwoty na cele mieszkaniowe.Zobaczymy jak będą to interpretować tym razem.
Dziękuję bardzo za pomoc.
Małgorzata
2012-02-06 09:37:33 91.231.110.* | Paweł K.
Dziękuję bardzo za informację.
To mi wszystko wyjaśnia.

Pozdrawiam i życzę miłego dnia!
2009-01-15 22:51:11 79.162.49.* | Zrozpaczony
Re: Ulga meldunkowa [1]
Nabylem dom w maju 2007 roku. Nie zameldowalem sie tam poniewaz wiedzialem, ze zostanie zniesiony obowiazek meldunkowy. Oczywiscie mieszkam w tym domu od samego poczatku. Dowodem mze byc chociazby korespondencja i fakt, ze mam tu zarejestrowana dzialalnosc gospodarcza.. Chcialbym w tym roku sprzedac te nieruchomosc i kupic inna, wlasnie z powodu dzialalnosci, potrzebuje wiekszej powierzchni... Czy podlegam nowej uldze, czy jednak musze zaplacic 19% podatku?
-2 spadek
2010-02-04 14:21:15 94.78.149.* | Jekaterina
Jeśli w ciągu dwóch lat wyda Pan pieniądze ze sprzedaży na cele mieszkaniowe - to nie zapłaci Pan podatku. Jednak po dokonaniu sprzedaży trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie do US w terminie 14-dniowym.
W US powinni to potwierdzić - odsyłam tam, ponieważ zawsze będzie się czuł Pan pewniej, gdy usłyszy tą wiadomość z tzw. deyzyjnego źródła.
Najnowsze wiadomości