Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Podział majątku małżeńskiego przez sąd

2010-06-07 10:51

Podział majątku małżeńskiego przez sąd

Podział majątku małżeńskiego przez sąd

Jeśli małżonkowie po ustaniu wspólności majątkowej nie potrafią dojść do porozumienia w sprawie umownego podziału, wówczas może zdecydować sąd.

W momencie zawarcia związku małżeńskiego, pomiędzy małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Jest to wspólność łączna, oznacza to, że nie można w niej wyodrębnić konkretnych, przysługujących poszczególnym osobom udziałów. Ten rodzaj ustroju majątkowego, powstaje bez jakiejkolwiek woli stron, istnieje bowiem z mocy prawa.

Narzeczeni jednak, jeszcze przed złożeniem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, mogą zawrzeć umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową. W przypadku braku tejże umowy, zwanej popularnie intercyzą, funkcjonuje wspólność ustawowa małżeńska. Wiąże się to z rozpoczęciem gromadzenia majątku wspólnego, w którego w skład wchodzą określone przedmioty majątkowe. Zostały one enumeratywnie wyliczone w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

W skład majątku wspólnego wchodzą:
1. przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków,
2. przedmioty majątkowe nabyte przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej.

Majątek wspólny jest jedną z mas majątkowych istniejących w małżeństwie. Poza tą masą istnieją ponadto majątki osobiste każdego z małżonków, obejmujące przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową, co do których kodeks rodzinny i opiekuńczy również zajmuje bardzo klarowne stanowisko.

Ustanie wspólności majątkowej

Istniejąca z mocy prawa wspólność majątkowa, nie musi trwać przez cały okres małżeństwa. Może zakończyć swój byt, na skutek zawarcia umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową, dla której wymagana jest forma aktu notarialnego.

Przedmioty majątkowe nabyte od daty zawarcia tejże umowy, będą stanowić składniki majątków osobistych każdego z małżonków. Wspólność majątkowa może być zakończona w trakcie
Jak skutecznie egzekwować alimenty?


małżeństwa, także na skutek jej rozwiązania przez sąd, z dniem oznaczonym w wyroku.

W trakcie małżeństwa wspólność majątkowa może ustać ponadto, jeżeli jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione, w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość, a także sąd orzeknie separację małżonków. Ustrój wspólności majątkowej, ustaje również, co jest najczęstszą przyczyną jego zakończenia, po ustaniu małżeństwa, tj. z dniem, kiedy staje się prawomocny wyrok rozwodowy. Małżeństwo ustaje także z powodu śmierci jednego z małżonków albo obojga małżonków, oraz z momentem uprawomocnienia się wyroku unieważniającego małżeństwo.

Kiedy podział majątku

Warto podkreślić, że w trakcie wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Stanowi o tym art. 35 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co istotne, w kwestii podziału majątku małżeńskiego, podlega mu jedynie ten wspólny, przedmioty z majątków osobistych nie podlegają podziałowi.

Majątek wspólny może zostać podzielony, w przypadku zgodnej woli stron w drodze umownego podziału, a także w razie jakiegokolwiek sporu, na mocy orzeczenia sądu, podczas sądowego podziału. W razie zgodnego, umownego podziału majątku, kwestie jego dokonania nie budzą wątpliwości, wyznaczają go złożone wzajemnie zgodne oświadczenia woli. Inaczej rzecz się ma, przy wyborze drugiej z form, kiedy w jego sposób ingeruje władza sądownicza.

Wniosek o podział majątku

Podział sądowy majątku małżeńskiego jest jednym z rodzajów postępowania cywilnego. Jest to postępowanie wszczynane na wniosek. Sprawy o podział majątku wspólnego należą do kompetencji wydziałów cywilnych sądów rejonowych. W sprawach o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej sądem właściwym jest sąd rejonowy miejsca położenia rzeczy, a jeśli wspólność ustała wskutek śmierci jednego z małżonków właściwym jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania zmarłego. Sprawy o podział majątku wspólnego mogą być także poddane pod rozstrzygniecie sądu polubownego.

Wniosek o podział majątku winien spełniać określone wymogi formalne, m. in. zawierać oznaczenie stron, wartość majątku podlegającemu podziałowi, zgłoszone żądanie, uzasadnienie żądania oraz powołanie dowodów w sprawie. Wnioskodawca winien szczegółowo wymienić majątek będący przedmiotem postępowania. Wniosek o podział majątku podlega opłacie sądowej stałej w kwocie 1000 złotych. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku, pobiera się opłatę stałą w wysokości 300zł.

Do wniosku o

Konkubinat i małżeństwo - jakie mamy prawa?

podział majątku należy dołączyć dokument, z którego wynika ustanie wspólności majątkowej, np. wyrok rozwodowy, małżeńską umowę majątkową, wyrok sądu ustanawiający rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa. Skład oraz wartość majtku wspólnego podlegają ustaleniu przez sąd. Skład majątku ustala się według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej, zaś jego wartość według cen rynkowych z daty podziału. W sprawach o podział majątku, często pojawia się konieczność skorzystania z pomocy biegłego, który wyceni wartość majątku. Opinia biegłego jest jednym ze źródeł dowodowych.

Sposoby podziału

Sposób podziału majątku małżeńskiego, ustalany jest przede wszystkim z uwzględnieniem zgodnej propozycji przedstawionej przez strony postępowania. W przypadku braku takowej, sąd podejmuje autorytatywną decyzję w tym zakresie, w orzeczeniu końcowym rozstrzygając szczegółowo o dziale. Pamiętać należy, że udziały małżonków, o których można mówić dopiero po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, co do zasady są równe. Jest to jednak domniemanie, które można obalić. Małżonkowie mogą żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym a także, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi. Małżonkowie mogą również ustalić nierówne udziały w intercyzie i określić, że po ustaniu wspólności udziały w majątku wspólnym będą różne.

Majątek może zostać podzielony na trzy sposoby. Jednym z nich jest podział w naturze. Obejmuje on głównie nieruchomości, z racji charakteru tego elementu majątku wspólnego. Sąd przyznaje uczestnikom części odpowiadające wartością ich udziałów, uwzględnia przy tym stan faktyczny adekwatny dla konkretnej sprawy. Jeśli w wyniku podziału fizycznego powstaną różnice, można przyznać stosowne dopłaty pieniężne.

Kolejnym sposobem jest przyznanie danego składnika majątku jednemu z uczestników postępowania, przy jednoczesnym zobowiązaniu do spłaty drugiego małżonka. Ten sposób podziału pojawia się w przypadku, kiedy dany składnik nie da się podzielić fizycznie, a jego wartość jest na tylne znaczna, że zasady współżycia społecznego nakazują spłacić stronę pozbawioną tej części majątku. Sposób spłaty sąd reguluje z uwzględnieniem stanowiska uczestników, zgodnie z przepisami prawa oraz z zasadami współżycia społecznego. W przypadku braku możliwości podziału majątku dorobkowego z uwzględnieniem dwóch powyższych sposobów, sąd zdecyduje o sprzedaży rzeczy i podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży.

Nadmienić należy, że możliwość wystąpienia z wnioskiem o dokonanie podziału majątku jest prawem, z którego można skorzystać w dowolnym czasie po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Oznacza to, że prawo do złożenia wniosku o podział majątku nie podlega przedawnieniu.

Anna Hejnar – Zawisza jest adwokatem z Kancelarii Adwokackiej z Warszawy


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2014-09-10 11:19:46 82.160.214.* | AAAnula
Re: Podział majątku małżeńskiego przez sąd [3]
Witam. Mój były mąż, według orzeczenia sądu, powinien mi zwrócić pewną sumę pieniędzy. Powinien... Mimo, że już minęło kilka miesiecy nadal nie oddał. Co dalej powinnam zrobić?
2014-09-10 11:31:44 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
Wniosek do tego samego sądu o nadanie klauzuli wykonalności owego wyroku sądu o podziale.

http://prawo.money.pl/iep/haslo,klauzula;wykonalnosci,760.html
2014-09-10 11:45:26 82.160.214.* | AAAnula
i z tym wyrokiem mam isć do komornika? A jeżeli komornikowi nie uda się odzyskać tych pieniedzy? Bo alimentów nie udało się komornikowi ściągnąć i teraz dostaję zasiłek z funduszu alimentacyjnego.
2014-09-10 11:51:09 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
No tak, to otwiera drogę do 'uruchomienia' komornika, jeśli nadal dłużnik pozostanie oporny.
2014-08-01 13:21:41 7up_84
Re: Podział majątku małżeńskiego przez sąd [1]
a kto wie jak to jest ? Tesciowa przepisała mieszkanie dla corki pośmiertnie ( jak tesciowa umrze to mieszkanie jest corki) i to sie wydazyło juz po 2 latach małzenstwa po 4 latach chcemy sie rozejsc i chcemy sami podzielic majatek lub przez sad jezeli sie nie dogadamy to czy temieszkanie tez podlega podziałowi ???
2014-08-01 21:21:06 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
Pośmiertnie ? tzn. jest to zapis windykacyjny ? Zatem przedmiot zapisu wejdzie do majątku odrębnego córki bez względu na trwającą w tym czasie jej wspólność małżeńską.
2013-10-28 00:15:24 78.8.181.* | mała154
Re: Podział majątku małżeńskiego przez sąd [0]
Czy alimenty płacone przez ex meza na dziecko pozamałzeńskie o którym ja nie wiedziałam przed naszym slubem podlegaja odliczeniu w czasie podziału majatku jako jego dług osobisty płacony z majatku wspólnego/
2013-08-14 10:09:18 kalarepa8
Re: Podział majątku małżeńskiego przez sąd [7]
Witam. mam pytanie czy jak przed zawarciem związku małżeńskiego rodzice przepisali mi mieszkanie czy mąz ma do niego prawo? Pozdrawiam
2013-08-14 12:16:01 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie. Jest to pani majątek osobisty, odrębny, który nie stanowi majątku wspólnego.

Można to zmienić podpisując umowę rozszerzającą wspólność małżeńską o ten majątek, dokonując darowizny lub sprzedaży udziału w mieszkaniu mężowi.
2013-11-01 08:43:53 blumenalle
Tez mialem majatek swoj.Biegly sadowy mnie oszukal.Prokuratura w Boleslawcu probuje ta sprawe zamiesc pod dwan.
Witam .Chcialbym ostrzec przed SKORUMPOWANYM OSZUSTEM bieglym sadowym z Jeleniej Gory jerzym karpinskim ktory oszukal mnie na wycenie mojego nowego domu .Ten OSZUST zanizyl wartosc domu o 50 %.Ten OSZUST porownal moj dom do domow z XVIII wieku.
Zachecam do strony:
https://www.facebook.com/groups/184006265083523/
http://fundacja.lexnostra.pl/index.php/wiadomosci/interwencje/205-biegly-rzeczoznawca-pozbawil-go-majatku
Jerzy Karpiński - Sekretarz w Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych
http://3obieg.pl/biegly-zly
http://fundacja.lexnostra.pl/index.php/wiadomosci/interwencje/205-biegly-rzeczoznawca-pozbawil-go-majatku
http://wgospodarce.pl/opinie/7986-fundacja-lex-nostra-biegly-rzeczoznawca-pozbawia-czlowieka-majatku
2013-08-15 19:33:07 kalarepa8
Witam i bardzo dziękuje za odpowiedz. zle to napisałam bo mieszkanie rodzice przepisali mi w formie darowizny. w umowie jest ujęte "że jest ona panną"także mam nadzieję ze mąż nigdy nie będzie miał do niego prawa. Pozdrawiam
2013-08-16 08:59:32 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, jak napisałem. Nie będzie miał prawa, jeśli jakąś inną czynnością prawną sama Pani mieszkania jemu indywidualnie nie przekaże lub nie uwspólni drogą włączenia do majątku małżeńskiego.

Bez ww czynności tylko po Pani śmierci nabędzie je(lub udział) jako spadkobierca, jeśli nadal będzie Pani mężem.

Ps. Darowizna domyślnie zawsze trafia majątku odrębnego. Nawet gdy w czasie małżeństwa dostanie Pani kolejną. Tylko w przypadku wyraźnego zaznaczenia przez darczyńcę, że obdarowuje Panią ORAZ małżonka, trafia ona do majątku wspólnego.
2013-08-19 06:32:39 kalarepa8
Dziękuje ogromnie za POMOC. teraz jestem spokojna. ostatnio otarłam się o śmierć także strach mam w sobie wielki nie potrafię zaufać mężowi. okazało się ze mąz za czasów kawalerskich miał z inna kobieta osiemnastoletnią córkę. wspólnie wychowujemy naszego czternastoletniego syna. wolałabym żeby po mojej śmierci tylko syn miał prawo do tego mieszkania. jeszcze raz bardzo dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam
2013-08-19 09:59:12 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Ale tak jak napisałem- po Pani śmierci, jeśli nadal będzie Pani miała męża będzie on spadkobiercą i odziedziczy owo mieszkanie wraz z synem. By uzyskać pewność całkowitej własności dla syna po prostu należy dokonać za swego życia darowizny tego mieszkania na jego rzecz.
2012-11-30 10:38:22 91.233.236.* | marzenna961
Re: Podział majątku małżeńskiego przez sąd [1]
Mam kredyt w banku PKO SA wspólnie z ex małżonką na dom .Ja jestem głównyn kredytobiorcą i spłacam kredyt sam od początku i mieszkam w domu,ex małżonka wyprowadziła się już w trakcie rozwodu jak mogą podzielić dom w sądzie.
2013-08-21 14:49:41 77.252.224.* | bogdan62
różnie
18 awans
2012-11-13 13:09:37 83.28.99.* | Alicja884
Re: Podział majątku małżeńskiego przez sąd [0]
Jestem po rozwodzie. Proszę o informację czy Sad podzieli dom, jak mąż nie chce się wyprowadzić i nie chce spłacić mnie, żadne rozmowy nie wchodzą w grę, nie wiem co robić?
2012-02-25 17:14:22 80.48.145.* | Ryszard Kwiatkowski
Podział mieszkania. [0]
Chciałbym zapytać czy mój ojciec zanim przepisze na mnie testament notarialny mój ojciec ma prawo podzielić czy sąd decyduje? Ponieważ ja jako syn jestem pierwszym spadkobiercą , a ci pozostali moi dwaj bratankowie umarł mój brat zostawił dwóch synów. Moje mieszkanie ma 54 m2, Ponieważ moja mama chciała na mnie przepisać mieszkanie a nie zdążyła przepisać z powodu udaru mózgu i ja jako główny spadkobierca mam do tego prawo?
2012-01-10 19:16:18 piojanowski@o2.pl
Re: Podział majątku małżeńskiego przez sąd [0]
mam kredyt w banku PKO SA wspólnie z ex małżonką ona jest głównym kredytobiorca sprawa jest u komornika ale tylko ja splacam kredyt była ma to w... jak moge podzielić to w sądzie?
Najnowsze wiadomości
Podobne artykuły