Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Nabycie prawa własności przez zasiedzenie

Nabycie prawa własności przez zasiedzenie

Autor: Krzysztof Kałłaur | 2008-12-05 13:04

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia prawa własności. Jego główną funkcją jest umożliwienie dostosowania, pod określonymi warunkami, stanu prawnego do stanu rzeczywistego.

U podstaw tej instytucji leży przekonanie, że nieuregulowanie spraw własnościowych przez długi czas może godzić w bezpieczeństwo obrotu prawnego. Jednocześnie możliwość uporządkowania stosunków prawnych w omawiany sposób jest ograniczona koniecznością spełnienia pewnych dodatkowych przesłanek. Takie ograniczenie jest niezbędne, gdyż zapewnienie realizacji swoich praw przez podmioty do tego uprawnione jest jedną z gwarancji bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Z treści art. 172 § 1 kc oraz art. 174 kc wynika, że zasiedzenia może dokonać posiadacz samoistny rzeczy. Zgodnie z art. 336 kc, posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto włada nią faktycznie jak właściciel, co odróżnia go od posiadacza zależnego, który włada faktycznie rzeczą jak użytkownik, najemca lub na podstawie innego prawa nad rzeczą cudzą. Rozwijając dyspozycję przytoczonego artykułu należy stwierdzić, że przez władanie rzeczą jak właściciel rozumiemy wykonywanie w stosunku do rzeczy wszelkich praw, jakie przysługują właścicielowi rzeczy takich jak prawo do używania i zużycia rzeczy, prawo do pobierania z niej pożytków czy prawo do obciążania rzeczy lub rozporządzania nią.

Warto podkreślić, że okoliczność, czy dany posiadacz jest faktycznie właścicielem posiadanej rzeczy nie ma znaczenia. Istotny jest zakres uprawnień, jakie posiadacz wykonuje w stosunku do rzeczy oraz tytuł prawny, z jakiego swoje prawo wywodzi. Posiadacz samoistny nie wywodzi swoich praw z żadnej czynności prawnej i korzysta w stosunku do rzeczy z pełni praw przysługujących właścicielowi. Tymczasem posiadacz zależny realizuje w stosunku do rzeczy jedynie ściśle określone uprawnienia, które wywodzi ze stosunku prawnego.

Tytułem przekładu art. 336 kc wymienia najemcę jako posiadacza zależnego. Jego tytuł prawny do przedmiotu najmu wynika z innego stosunku prawnego (umowy najmu), może także wykonywać w stosunku do przedmiotu najmu tylko niektóre uprawnienia, jakie przysługują właścicielowi. W konsekwencji posiadacz zależny nie może nabyć prawa własności rzeczy przez zasiedzenie.
Warto podkreślić, że ze szczególną sytuacją mamy do czynienia w wypadku nieruchomości znajdujących się we władaniu Skarbu Państwa. Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa Sądu Najwyższego niedopuszczalne jest zasiedzenie przez Skarb Państwa, jeżeli uzyskanie posiadania nastąpiło na skutek aktu, który został następnie unieważniony jako sprzeczny z prawem.

Przedmiotem zasiedzenia może być zarówno prawo własności ruchomości jak i prawo własności nieruchomości. Co do ruchomości należy stwierdzić, że przedmiotem zasiedzenia może być każda rzecz ruchoma, która może być przedmiotem prawa własności. W konsekwencji, przedmiotem zasiedzenia nie mogą być rzeczy wyłączone z obrotu, gdyż w ich wypadku wyłączony jest skutek w postaci nabycia prawa własności. Przedmiotem zasiedzenia może być także nieruchomość.

ZOBACZ TAKŻE:

Przyjmuje się, że przedmiotem zasiedzenia mogą być tylko rzeczy będące samoistnym przedmiotem prawa własności, w związku z czym niemożliwe jest zasiedzenie części składowej nieruchomości. Powyższa uwaga nie dotyczy jednak przynależności rzeczy głównej, która może być odrębnym przedmiotem własności, w związku z czym może być również przedmiotem zasiedzenia. W doktrynie prawa cywilnego uznaje się również możliwość zasiedzenia lokalu lub budynku wraz ze związanym z nim prawem współwłasności lub współużytkowania wieczystego.

Kodeks cywilny przewiduje odmienne przesłanki zasiedzenia ruchomości i nieruchomości. Z punktu widzenia obrotu gospodarczego, największe znaczenie ma problematyka zasiedzenia nieruchomości. Zasiedzenie nieruchomości uwarunkowane jest spełnieniem przesłanki posiadania samoistnego oraz od upływu czasu. Zagadnienie posiadania samoistnego zostało już przedstawione powyżej, tytułem przypomnienia należy stwierdzić, że posiadanie samoistne jest równoznaczne z wykonywaniem do posiadanej nieruchomości wszelkich praw przysługujących właścicielowi. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 339 kc obowiązuje domniemanie, zgodnie z którym osoba faktycznie władająca rzeczą jest jednocześnie posiadaczem samoistnym.

Istotne jest, by posiadanie było nieprzerwane. W związku z powyższym, kodeks cywilny przyjmuje domniemanie ciągłości posiadania, czego nie przerywa niemożność posiadania wywołana przez przeszkodę przemijającą (art. 340 kc). Ponadto, zgodnie z art. 337 kc, posiadacz samoistny nie traci posiadania przez to, że oddaje drugiemu rzecz w posiadanie zależne.

Drugą przesłanką niezbędną do zasiedzenia nieruchomości jest upływ czasu. Długość czasu potrzebnego do zasiedzenia jest uzależniona od istnienia dobrej wiary posiadacza. W przeciwieństwie do zasiedzenia ruchomości, zarówno posiadacz w dobrej jak i w złej wierze może zasiedzieć nieruchomość. Jedyną konsekwencją pozostawania nabywcy w złej wierze jest wydłużenie okresu posiadania, jaki jest niezbędny do zasiedzenia nieruchomości. Samoistny posiadacz w dobrej wierze nabywa własność po 20 latach nieprzerwanego posiadania nieruchomości (art. 172 §1 kc), zaś posiadacz samoistny działający w złej wierze nabywa własność nieruchomości po 30 latach nieprzerwanego posiadania (art. 172 § 2 kc). Co istotne, zgodnie z art. 7 kc, domniemywa się istnienie dobrej wiary posiadacza. Żeby zasiedzieć nieruchomość po upływie 20 lat, posiadacz musi wykazać istnienie dobrej wiary jedynie w momencie objęcia nieruchomości w posiadanie.

ZOBACZ TAKŻE:

Późniejsze uzyskanie informacji o roszczeniach prawowitego właściciela nie wpływa na wydłużenie okresu posiadania wymaganego do zasiedzenia nieruchomości. Dla obliczania terminu nieprzerwanego posiadania nieruchomości niezwykle istotna jest możliwość doliczenia sobie okresu posiadania poprzednika, jeżeli nastąpiło przeniesienie posiadania. Jeżeli poprzedni posiadacz był posiadaczem w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy wraz z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej trzydzieści lat (art. 176 § 1 zd. 2 kc)

Przedmiotem zasiedzenia mogą być również ruchomości. Należy jednak zwrócić uwagę na okoliczność, że zasiedzenie ruchomości jest uwarunkowane spełnieniem surowszych kryteriów. W dalszym ciągu, podobnie jak w wypadku nieruchomości, podmiot musi być posiadaczem samoistnym ruchomości oraz wykazać się odpowiednim okresem samoistnego nieprzerwanego posiadania - w wypadku ruchomości przedmiotowy okres wynosi trzy lata (art. 174 kc). Zasadnicza różnicą między zasiedzeniem ruchomości a nieruchomości, poza długością okresu wymaganego posiadania, jest wprowadzenie dodatkowego kryterium istnienia dobrej wiary.

W konsekwencji posiadacz ruchomości w złej wierze nie może zasiedzieć ruchomości. Co więcej, posiadacz musi wykazać się dobrą wiarą nie tylko w momencie objęcia ruchomości w posiadanie, ale również w całym okresie posiadania ruchomości. Jeżeli więc posiadacz ruchomości uzyska informacje o roszczeniach prawowitego, staje się automatycznie posiadaczem w złej wierze, co uniemożliwia mu zasiedzenie przedmiotowej ruchomości.

Co prawda roszczenie windykacyjne właściciela w stosunku do ruchomości przedawnia się po upływie lat dziesięciu (w myśl ogólnej reguły art. 118 kc), co uniemożliwia mu dochodzenie swoich praw na drodze postępowania sądowego po upływie wskazanego terminu, niemniej jednak właściciel nadal pozostaje osobą uprawnioną. Wobec powyższego, w wypadku, gdyby właściciel ruchomości wszedł ponownie w posiadanie swojej ruchomości, nie będzie zobowiązany do jej wydania posiadaczowi.

Kodeks cywilny nie różnicuje skutków zasiedzenia w stosunku do ruchomości i nieruchomości. W chwili spełnienia przesłanek wymaganych do zasiedzenia, posiadacz nabywa własność z mocy prawa. Niezależnie od powyższego, posiadacz powinien wystąpić do sądu o stwierdzenie zasiedzenia i uzyskać w ten sposób potwierdzenie tego faktu. Zgodnie z art. 609 § 1 kpc, do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie nabycia zasiedzenia własności uprawniony jest każdy zainteresowany. Wniosek powinien spełniać przesłanki formalne wynikające z przepisów ogólnych a także wskazywać na innych zainteresowanych. Jeżeli wnioskodawca nie wskaże innych zainteresowanych, sąd opublikuje ogłoszenie wzywające wszystkich zainteresowanych do udziału w sprawie (art. 609 § 2 kpc). Dopiero po upływie trzech miesięcy od dnia zamieszczenia ogłoszenia sąd może wyznaczyć rozprawę.

Jeżeli w trakcie postępowania sąd stwierdzi, że przesłanki zasiedzenia zostały spełnione, wyda postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia, które będzie potwierdzeniem nabycia przez wnioskodawcę określonych praw, a w przypadku nieruchomości, będzie podstawą do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Warto zaznaczyć, że orzeczenie sądu ma charakter deklaratoryjny, gdyż nabycie prawa następuje z mocy prawa, a orzeczenie sądowe jedynie to potwierdza. Co więcej, w postanowieniu sądu wskazywana jest data, z którą nastąpiło zasiedzenie.

Autor jest prawnikiem z Kancelarii Miller, Canfiled, W.Babicki, A.Chełchowski i Wspólnicy Sp.k.Krzysztof Kałłaur


Powiązane tagi:
nieruchomość zasidzenie prawo własnosciPochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2013-11-23 22:19:12 83.28.120.* | Anita998
Re: Nabycie prawa własności przez zasiedzenie [2]
witam,
moja mama żyje w związku z moim ojcem, lecz ten jest 'psychopatyczny'. jak cos jest nie tak zawsze 'wygania' ja do matki u ktorej moja mama jest zameldowana. moja mama mieszka w domu mojego ojca od 20 lat. czy ma jakiekolwiek prawo do tego domu? moze sie sama tam zameldowac i pelnic funkcje wlasciciela?
2013-11-24 19:47:15 81.190.62.* | .doradca.
Powiem Tobie tak Anito; prawo do tego domu będziesz miała jedynie Ty po śmierci Twojego ojca, pod warunkiem,że jesteś jedynym dzieckiem Twojego ojca.
Dziwi mnie tylko brak przez 20 lat dokonanych uregulowań prawnych ze strony Twojej mamy, dotyczących miejsca zameldowania i samego związku z Twoim ojcem
2013-11-25 10:56:51 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Oraz pod warunkiem, że ojciec przed śmiercią nie ożeni się, nie spłodzi innego dziecka, nie wykona 'ruchów' testamentowych lub darowizny mieszkania.

A z meldunkiem- fakt- nadal istnieje taki obowiązek, więc owa matka wręcz musi się w tym domu zameldować.
-1 spadek
2012-06-25 00:10:34 109.155.21.* | anna951
Re: Nabycie prawa własności przez zasiedzenie [0]
Witam,

Moj tata zwiazal sie z kobita z ktora sie teraz rozchodzi (brak zwiazku formalnego). Kobieta grozi, ze wyprowadzi sie dopiero po otrzymaniu polowy wartosci mieszkania. Dodam tylko, ze mieszkala ona z nami przez 15lat (staly meldunek) i chce walczyc o zasiedzenie. Czy bedzie miala szanse?

Z gory dziekuje
2012-02-12 14:54:17 82.160.6.* | ZALAMANA
Re: Nabycie prawa własności przez zasiedzenie [0]
Witam i proszę o szybką radę nie wiem co zorbić, gdyż ja w spadku dosałałam połowę działek będzocych udziałami wspołwslasnosci, a takze w calosci dom stojy na tej dzialce, teraz jak sąsiad robil zasiedzenie na druga polowe by zrobic kolejn o rozgraniczenie zasiedzial polowe mojego domu i tak starcilam spadek czy to jets mozliwe i jak sie bronic przeciez nie bede placic za cos co jest moje i od czego juz zaplacilam co mialam zaplacic! sasiad stal sie wlascicielem mojego domu bezprawnie przez niedopowiedzenie w wyroku sadowym! POMOCY!!!!!!!!
2012-01-27 19:13:00 81.219.106.* | niepoinformowana
Re: Nabycie prawa własności przez zasiedzenie [0]
Witam mam takie pytanie teściowa chce nabyć dom poprzez zasiedzenia jej mama zmarła w 1986 roku teściowa ma teraz 73 lata a mieszka w tym domu odkąd przyjechali z Białorusi w 1958 i jest to dom własnościowy i zapisany na jej matkę ale teściowa cały czas tam mieszka i jest zameldowana na stałe no ważne też że od 26 lat płaci teściowa podatek i ma na to dokument. Proszę o jakieś informacje. Czy jej się należy i po ilu latach ?
16 awans
2011-12-05 11:53:50 80.54.24.* | anusia21174
Re: Nabycie prawa własności przez zasiedzenie [0]
Mam takie pytanie mieszkam w domu u moich rodziców z mezem i córka w którym mam tylko jeden pokoik nie mam warunków jest mieszkanie obok mnie którym się opiekuje własciciel tego mieszkania nie zyje ale sa dzieci które sie tym przez 15 lat nieinteresowali i tak jest do dzis nie były połacane przez 20 lat zadne rachunki i podatek za do mieszkanie czy ja bym miała jakiekolwiek szanse opiekujac sie tym mieszkaniem przez 20lat ubiegac sie o nabycie tej nieruchomosci przez zasiedlenie
2011-12-05 11:53:50 80.54.24.* | anusia21174
Re: Nabycie prawa własności przez zasiedzenie [0]
Mam takie pytanie mieszkam w domu u moich rodziców z mezem i córka w którym mam tylko jeden pokoik nie mam warunków jest mieszkanie obok mnie którym się opiekuje własciciel tego mieszkania nie zyje ale sa dzieci które sie tym przez 15 lat nieinteresowali i tak jest do dzis nie były połacane przez 20 lat zadne rachunki i podatek za do mieszkanie czy ja bym miała jakiekolwiek szanse opiekujac sie tym mieszkaniem przez 20lat ubiegac sie o nabycie tej nieruchomosci przez zasiedlenie
2011-12-05 11:53:49 80.54.24.* | anusia21174
Re: Nabycie prawa własności przez zasiedzenie [0]
Mam takie pytanie mieszkam w domu u moich rodziców z mezem i córka w którym mam tylko jeden pokoik nie mam warunków jest mieszkanie obok mnie którym się opiekuje własciciel tego mieszkania nie zyje ale sa dzieci które sie tym przez 15 lat nieinteresowali i tak jest do dzis nie były połacane przez 20 lat zadne rachunki i podatek za do mieszkanie czy ja bym miała jakiekolwiek szanse opiekujac sie tym mieszkaniem przez 20lat ubiegac sie o nabycie tej nieruchomosci przez zasiedlenie
2011-12-05 11:53:49 80.54.24.* | anusia21174
Re: Nabycie prawa własności przez zasiedzenie [0]
Mam takie pytanie mieszkam w domu u moich rodziców z mezem i córka w którym mam tylko jeden pokoik nie mam warunków jest mieszkanie obok mnie którym się opiekuje własciciel tego mieszkania nie zyje ale sa dzieci które sie tym przez 15 lat nieinteresowali i tak jest do dzis nie były połacane przez 20 lat zadne rachunki i podatek za do mieszkanie czy ja bym miała jakiekolwiek szanse opiekujac sie tym mieszkaniem przez 20lat ubiegac sie o nabycie tej nieruchomosci przez zasiedlenie
2011-12-05 11:53:48 80.54.24.* | anusia21174
Re: Nabycie prawa własności przez zasiedzenie [0]
Mam takie pytanie mieszkam w domu u moich rodziców z mezem i córka w którym mam tylko jeden pokoik nie mam warunków jest mieszkanie obok mnie którym się opiekuje własciciel tego mieszkania nie zyje ale sa dzieci które sie tym przez 15 lat nieinteresowali i tak jest do dzis nie były połacane przez 20 lat zadne rachunki i podatek za do mieszkanie czy ja bym miała jakiekolwiek szanse opiekujac sie tym mieszkaniem przez 20lat ubiegac sie o nabycie tej nieruchomosci przez zasiedlenie
2011-12-05 11:53:45 80.54.24.* | anusia21174
Re: Nabycie prawa własności przez zasiedzenie [0]
Mam takie pytanie mieszkam w domu u moich rodziców z mezem i córka w którym mam tylko jeden pokoik nie mam warunków jest mieszkanie obok mnie którym się opiekuje własciciel tego mieszkania nie zyje ale sa dzieci które sie tym przez 15 lat nieinteresowali i tak jest do dzis nie były połacane przez 20 lat zadne rachunki i podatek za do mieszkanie czy ja bym miała jakiekolwiek szanse opiekujac sie tym mieszkaniem przez 20lat ubiegac sie o nabycie tej nieruchomosci przez zasiedlenie
2011-08-09 22:49:16 75.59.207.* | Annad148
Re: Nabycie prawa własności przez zasiedzenie [0]
Witam! Mam pytanie odnośnie nieruchomości, w której mieszkam 18 lat bez zameldowania. Na początku miałam zameldowanie ale tylko tymczasowe, ale podstawowe opłaty, które przychodzą np. woda, energia, itp. są wystawiane na moje nazwisko. Nie mam zameldowania, ponieważ osoba, która tam mieszkała i przekazywała mi tę nieruchomość nie była jej właścicielem (to była córka właścicieli, która wyjechała do USA i przestała tą nieruchomością interesować). Przez dłuższy czas miałam telefoniczny kontakt z właścicielami tej nieruchomości, teraz oni nie żyją a ja nadal jestem w posiadaniu tej nieruchomości. Nikt się tym nie interesuje od prawie 20 lat, ja tu mieszkam, prowadzę niezbędne remonty i opłacam wszystkie opłaty związane z tą nieruchomością. Chciałabym wiedzieć czy po upływie 20 lat mogłabym ubiegać się o nabycie tej nieruchomości przez zasiedzenie, czy brak meldunku może wyeliminować moje prawa do tej nieruchomości. Jakie kroki powinnam podjąć by tego nie stracić lub mieć przynajmniej prawo do pierwokupu.
Bardzo proszę o wsparcie mnie swoją radą. Z góry dziękuję!
2010-05-23 11:06:13 83.2.136.* | gosc1
Re: Nabycie prawa własności przez zasiedzenie [0]
Polecam serwis, dzięki któremu można najsprawniej rozwiązać każdy problem prawny. Składając zapytanie możesz liczyć bezpłatnie na profesjonalną analizę sprawy i dokumentacji oraz znalezienie prawnika specjalizującego się w zagadnieniach związanych z Twoim problemem prawnym.
Link: http://www.nagrodanabank.pl/linkform/generate/partner/41767/product/26
Na pewno warto się skontaktować, żeby profesjonalnie rozwiązać problem prawny.
2009-12-15 19:26:45 83.29.253.* | xxxxxxxx
Re: Nabycie prawa własności przez zasiedzenie [1]
Witam mam problem, moi dziadkowie dostali od Huty im. Lenina dom (dom był przydziałem dla pracowników Huty). Po 25 ciu latach gdy Wałensa oddawał ziemie kościołowi oddał też te domki w którym mieszkali moi dziadkowie, podstepem zdobyli podpisy zrzekające się prawa do tych domów (podpisy na kardce papieru bez notariusza) . Były pisma do Zarządu Huty i Prezydenta Miasta Krakowa, Siostry Norbertanki obiecywały sprzedaz tych domków i tak zwlekały przez dłuższy czas. Po 50 latach Użytkowanie przez moich Dziadków a poźniej Ojca Siostry zakonne które oddyskały swoja ziemie chcą wyburzyć domki i wystawić nowe a ludzi mieszkających w nich chcą wysiedlić w tym moich rodziców (nie gwarantując lokalu zastępczego) którzy mieszkają w jednym z tych domków i mają pismo że Huta daje im ten domek w urzytkowanie mój ojciec jako syn dziadków ma prawo mieszkać w lokalu jest tak napisane w piśmie umowy z 1964 r. Były pisane pisma do prezydenta miasta krakowa lecz ten umywa rence i nie chce sie mieszać pomiedzy ludzi a Siostry... Czy w tym parzypadku mój Ojciec może się starać o prawo do lokalu po przez zasiedlenie??? PROSZĘ o pomoc z góry dziękuję
2010-01-12 23:47:21 81.190.51.* | T.
Tutaj nie otrzymasz rozwiązania na swój problem , ponieważ nabycie nieruchomości na drodze zasiedzenia wymaga spełnienia konkretnych warunków upoważniających do starania się o powyższe .
Dlatego najlepiej udać się do dobrego prawnika i osobiście szczegółowo przedstawić Jemu wszystko , co z tym związane .
Wówczas On Wam powie ,czy macie szansę na zasiedzenie.
2009-12-15 19:26:09 83.29.253.* | xwojtekx
Re: Nabycie prawa własności przez zasiedzenie [0]
Witam mam problem, moi dziadkowie dostali od Huty im. Lenina dom (dom był przydziałem dla pracowników Huty). Po 25 ciu latach gdy Wałensa oddawał ziemie kościołowi oddał też te domki w którym mieszkali moi dziadkowie, podstepem zdobyli podpisy zrzekające się prawa do tych domów (podpisy na kardce papieru bez notariusza) . Były pisma do Zarządu Huty i Prezydenta Miasta Krakowa, Siostry Norbertanki obiecywały sprzedaz tych domków i tak zwlekały przez dłuższy czas. Po 50 latach Użytkowanie przez moich Dziadków a poźniej Ojca Siostry zakonne które oddyskały swoja ziemie chcą wyburzyć domki i wystawić nowe a ludzi mieszkających w nich chcą wysiedlić w tym moich rodziców (nie gwarantując lokalu zastępczego) którzy mieszkają w jednym z tych domków i mają pismo że Huta daje im ten domek w urzytkowanie mój ojciec jako syn dziadków ma prawo mieszkać w lokalu jest tak napisane w piśmie umowy z 1964 r. Były pisane pisma do prezydenta miasta krakowa lecz ten umywa rence i nie chce sie mieszać pomiedzy ludzi a Siostry... Czy w tym parzypadku mój Ojciec może się starać o prawo do lokalu po przez zasiedlenie??? PROSZĘ o pomoc z góry dziękuję
2009-01-10 20:34:53 79.162.25.* | edgarhoover
Re: Nabycie prawa własności przez zasiedzenie [0]
A ja wiem co dziś zjem:)
2009-01-07 14:26:15 81.190.84.* | T.
Re: Nabycie prawa własności przez zasiedzenie [0]
Dobrze byłoby rozwinąć to powyższe " masło maślane " i dokładniej sprecyzować nabycie prawa własności poprzez zasiedzenie , tak samoistne jak i zależne . Najlepiej uprościć , bo nic nie stoi temu na przeszkodzie ! Sądy będą wówczas miały mniejszy problem do rozwiązania . Także koszty jak i sam proces postępowania sądowego znacznie skróci się.
-2 spadek
2008-12-10 22:14:02 79.186.113.* | nora
Re: Nabycie prawa własności przez zasiedzenie [1]
Rzeczywiście , zrozumieć szczegółowo ten artykuł to trzeba mieć wykształcenia prawnicze. Jestem wykształcona ale czy nie można przy formach prawnych , starac się choć odrobinę tłumaczyć język prawniczy na polski. Radosna twórczość prawników. GRATULACJE>
2009-01-09 07:25:15 83.3.176.* | Haś.
Nie jestem wykształcony, wniosek - nie jestem prawnikiem. Ale niestety zrozumiałem, że ma to na celu doprowadzenie stanu prawnego do zgodności ze stanem faktycznym, jeśli się nie myle. A że długo i zawile, myślę że należy rozwiązać wiele związanych z tym kwesti, znanych lub mogących pojawić się w trakcie postępowania.
2008-12-05 14:12:01 1991
Re: Nabycie prawa własności przez zasiedzenie [4]
te artykuły prawne są dla ludzi którzy nie sa prawnikami, czy można je pisać zrozumiałym językiem dla przeciętnego Kowalskiego
2008-12-11 07:41:44 89.74.134.* | ssdddd
Mam mieszkanie kwaterunkowe,w którym zamieszkuje przez 30lat.Czy mogę tu wykorzystać prawo nabycia prawa własności przez zasiedzenie???Bardzo prosze o pomoc w tej sprawie.
-1 spadek
2008-12-12 10:07:50 93.89.196.* | 1/2 prawnik
Jeżeli mieszkanie zostało przekazane jako najem, a tak wnioskuję to niestety taka możliwość nie istnieje.
2009-01-07 19:06:06 83.3.176.* | druga 1/2 prawnik
można sobie zasiedzieć najem .
2012-05-12 14:51:19 95.49.102.* | genzo
najem jest do roku 1990 r. potem roznie sie go nazywa i inne prawa to to sa!???? kiedys nie bylo nic innego tylko najem - szczegolnie po 1945 r. - a zasiedzenie zalezne?- dlaczego nikt nie powie wprost? czy nie mozna dac wyraznych wskazowek ludziom? przecie to juz demokracja.
Najnowsze wiadomości
Podobne artykuły