Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
2007-12-28 09:29

Kupno mieszkania

Kupno mieszkania

W przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię jego zadłużenia.

Możliwe jest kilka rodzajów obciążeń: hipoteki zabezpieczające wierzytelności określonych podmiotów, ograniczone prawa rzeczowe (np. użytkowanie) ciążące na nieruchomości, wreszcie zadłużenie względem gminy lub podmiotów gospodarczych.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem

Dokonując zakupu mieszkania, kupujący powinien przede wszystkim sprawdzić, czy nie jest ono obciążone hipoteką, i w tym celu zbadać treść prowadzonej dla niego księgi wieczystej. Księgę można przejrzeć osobiście, bądź zwrócić się do wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu o wydanie odpisu z księgi. Szczególną uwagę należy zwracać na dział IV, gdzie odnotowuje się hipoteki oraz dział III, w którym odnotowywane są ciężary, ograniczenia i wzmianki o egzekucji prowadzonej z nieruchomości.

Sprawdzenia najlepiej dokonywać bezpośrednio przed zawarciem umowy tak, aby wyeliminować ryzyko powstania nowych wpisów. Uwagę zwracać należy również na informacje o wzmiankach dot. wniosków o dokonanie wpisu, gdyż stanowią one sygnał dla potencjalnego nabywcy, że prowadzone jest postępowanie dot. wpisu w księdze. Nie tylko bowiem wpis w księdze, lecz już sama wzmianka o wniosku o jego dokonanie wyłącza rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych, a tym samym i ochronę ewentualnego nabywcy.

Możliwe jest kilka rodzajów obciążeń: hipoteki zabezpieczające wierzytelności określonych podmiotów, ograniczone prawa rzeczowe (np. użytkowanie) ciążące na nieruchomości, wreszcie zadłużenie względem gminy lub podmiotów gospodarczych. Przed zakupem mieszkania rozsądnie jest sprawdzić czy istnieje zadłużenie wobec dostawców mediów czy wobec urzędu miasta/gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Z uwagi na ochronę danych osobowych kupujący nie uzyska takich informacji samodzielnie. Może jednak żądać od sprzedającego mieszkanie przedstawienia zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami.

Kupujemy mieszkanie z długiem

Co do zasady nie ma przeszkód w zbywaniu ,,zadłużonych" mieszkań. Własność jest prawem zbywalnym, a czynności prawne powodujące powstanie obowiązków po stronie dotychczasowego właściciela nie mogą wyłączyć ani ograniczyć jego uprawnienia do rozporządzania będącą jego własnością rzeczą.

Co więcej, ustawa o księgach wieczystych i hipotece uznaje za niedopuszczalne same nawet zastrzeżenia, przez które właściciel nieruchomości zobowiązuje się względem wierzyciela hipotecznego, że nie dokona zbycia lub obciążenia nieruchomości przed wygaśnięciem hipoteki.

Chcąc kupić zadłużone mieszkanie można zastosować rozwiązania, które pozwolą zminimalizować niebezpieczeństwo naruszenia interesów kupującego.

Po pierwsze możliwe jest zawarcie umowy przedwstępnej, w której zbywca zobowiąże się do sprzedaży nieruchomości wolnej od obciążeń, wskutek czego do zawarcia umowy przyrzeczonej będzie mogło dojść dopiero po spłacie zadłużenia. Spłata taka nastąpić może zarówno ze środków sprzedającego, jak i np. z zadatku.

Chcąc kupić zadłużone mieszkanie można zastosować rozwiązania, które pozwolą zminimalizować niebezpieczeństwo naruszenia interesów kupującego. W tym drugim przypadku, jeżeli z winy sprzedającego nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej, kupujący będzie mógł żądać od sprzedawcy podwójnej wysokości kwoty zadatku. Jeżeli umowa przedwstępna zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, kupujący będzie mógł ponadto dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.

Możliwe jest też przejęcie długu zbywcy przez nabywcę danej nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu ceny sprzedaży mieszkania o wysokość przejętego zadłużenia. Do przejęcia długu wymagana będzie jednak dodatkowo zgoda wierzyciela, która powinna zostać udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Rękojmia za wady prawne

Jeżeli kupujący nieświadomie, a więc bez przedsięwzięcia wspomnianych wyżej zabezpieczeń, nabył mieszkanie, które okazało się być obciążone prawem osoby trzeciej, ma on możliwość skorzystania z uprawnień, jakie daje mu instytucja rękojmi za wady prawne. Sprzedawca jest bowiem zobowiązany zbyć rzecz wolną od obciążeń. Jeżeli nie uczyni on zadość temu obowiązkowi, kupujący będzie mógł od umowy odstąpić, co spowoduje konieczność zwrotu przez strony wzajemnie otrzymanych świadczeń.

Alternatywnie, może on żądać obniżenia pierwotnej ceny. Równolegle do każdego z tych żądań, kupujący może ponadto wystąpić o naprawienie szkody powstałej wskutek istnienia wady, chyba że byłaby ona następstwem okoliczności, za które sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi.

Należy pamiętać, iż realizacja wskazanych uprawnień jest ograniczona czasowo. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne wygasają bowiem generalnie z upływem roku od dnia, w którym kupujący dowiedział się o wadzie.

Autorką artykułu jest Agata Okorowska - radca prawny i wspólnik Kancelarii Prawnej BSO Prawo&Podatki Bramorski, Szermach, Okorowska we Wrocławiu

tagi

sprzedaż, nieruchmości, kupno, rynek wtórny, zakup mieszkania, obciążenia nieruchomości

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2008-01-07 19:18:53 83.24.127.* | qwq
Re: Jak bezpiecznie kupić mieszkanie? [3]
Szanowna Pani a co obchodzą mnie długi w gminie czy dla dostawców mediów poprzedniego właściciela są to zadłużenia osobiste i mnie nie dotyczą.
2008-03-13 08:17:15 80.48.216.* | zizi
Kupiłe w grudniu 2006r mieszkanie bez zdłużenia. Właściciel przedstawił książeczkę mieszkaniową z uregulowanymi wpłatami za ostatni rok. Po kupnie mieszkania okazało się że na funduszu eksploatacyjnym (media, woda,śmieci,ścieki,CO) za rok 2006 jest zadłużenie 1062 zł. Zarządca wspólnoty opciążył mnie tą kwotą po interwencji u zarządcy zmniejszył mi spłatę do 320zł za grudzień. Czy jestem zobowiązany ją zapłacic?
Posiadam pisemne zobowiązanie właściciela do uregulowania wszelkich zaległych należności do dnia 15 grudnia 2006 włącznie.
2008-08-12 20:50:53 83.24.148.* | qwq
zapis o tym że płatności związane z utrzymaniem nieruchomości przejmuje strona z dniem jej przejęcia jest standardowy, powinien Pan zapłacić czynsz za połowę grudnia, natomiast wspólnota w przypadku nie uregulowania zadłużenia przez poprzedniego właściciela powinna wystąpić na drogę sądową Powodzenia
2008-03-17 11:01:48 62.233.173.* | asdasd
Jeżeli w umowie notarialnej jest paragraf, w którym jest zapis, że wszystkie koszta ekspoatacyjne do momentu wydania mieszkania ponosi strona sprzedająca to nie, natomiast jeśli takowego zapisu nie ma może mieć Pan problem z wyegzekwowaniem tych należności. Najlepiej byłoby skonsultować się z jakimś prawinikiem - często, przynajmniej w większych miastach możan uzyskać taką informacje za darmo na dyżurach prawników np na uczelniach lub instytucjach które własnie takich porad udzielają.