Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą?

2007-07-11 13:00

Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą?

Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą?

Terminowa i prawidłowa wypłata wynagrodzeń należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy (art. 85 kp) wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym, w stałym i ustalonym z góry terminie. Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą?

Termin wypłaty wynagrodzenia

Termin wypłaty wynagrodzenia powinien być określony w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania, ewentualnie w układzie zbiorowym pracy, a w ich braku w umowie o pracę. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie wypłaca się „z dołu" a zatem po wykonaniu pracy. Jeśli termin ustalony jako dzień wypłaty wynagrodzenia jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie powinno być wypłacone w dniu poprzedzającym.

Na skargę do PIP i nie tylko..

W przypadku jeśli pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia pracownik może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli wyniki kontroli potwierdzą nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzeń, właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy mają prawo wydać decyzję nakazującą wypłatę wynagrodzeń. Decyzja taka podlega natychmiastowemu wykonaniu, co oznacza, iż wniesienie odwołania od takiej decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Jeśli wyniki kontroli potwierdzą nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzeń, właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy mają prawo wydać decyzję nakazującą wypłatę wynagrodzeń.Pracownik może również wytoczyć powództwo o zapłatę zaległych wynagrodzeń. W takim wypadku pracownik może dochodzić poza kwotą wynagrodzenia również odsetki za opóźnienie.

Ponadto jeśli w związku z niewypłaceniem wynagrodzenia pracownik poniósł szkodę może również dochodzić odszkodowania na zasadach określonych w art. 471 kodeksu cywilnego, bowiem w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio te przepisy kodeksu cywilnego, które nie pozostają w sprzeczności z zasadami prawa pracy.

W przypadku odszkodowania należy jednak pamiętać, iż pracownik będzie musiał wykazać nie tylko niewykonanie, nienależyte wykonanie umowy o pracę, co w tym wypadku sprowadzać się będzie do wykazania, iż nie otrzymał w terminie wynagrodzenia, ale także szkodę oraz związek przyczynowy pomiędzy szkodą a niewykonaniem, nienależytym wykonaniem umowy. Nie wystarczą tu same twierdzenia, że szkoda powstała, ale konieczne jest udowodnienie faktu powstania szkody oraz jej wysokości.

Rozwiązanie umowy na skutek braku pensji

W przypadku nieterminowej wypłaty wynagrodzeń pracownik ma także prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 1 1 kodeksu pracy, bowiem nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń kwalifikuje się jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

W jedynym z wyroków Sąd Najwyższy wskazał, iż pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia (wyrok SN z dnia 04-04-2000, I PKN 516/99, OSNP 2001/16/516). Pracodawca nie może zatem zarzucać, iż nieterminowe regulowanie wynagrodzeń spowodowane jest np. utratą płynności finansowej.

W przypadku nieterminowej wypłaty wynagrodzeń pracownik ma także prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 1 1 kodeksu pracy. W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia pracownikowi przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie należne jest w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu należy wskazać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia musi być złożone w terminie jednego miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracy.

W przypadku nieterminowej wypłaty wynagrodzeń, termin 1-miesięczny powinien być liczony od dnia w którym pracownik dowiedział się o tym, że nie otrzymał w terminie należnego wynagrodzenia, a zatem praktycznie od dnia, w którym wypłata wynagrodzenia powinna nastąpić. Jeśli pracownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia po upływie 1-miesięcznego terminu, oświadczenie to będzie nieskuteczne.

Gdy pracodawca odmówi wypłaty odszkodowania, odszkodowania można dochodzić na drodze postępowania sądowego. W jednym pozwie można połączyć roszczenie o zapłatę wynagrodzenia, które nie zostało przez pracodawcę uregulowane oraz roszczenie o zapłatę odszkodowania. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy można wytoczyć przed sąd właściwy dla siedziby pracodawcy, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Pracownik, który wnosi pozew, w postępowaniu przed sądem I instancji nie musi regulować opłat sądowych, chyba że dochodzi roszczeń powyżej 50 000 zł. Trzeba jednak pamiętać, iż jeśli pracownik przegra sprawę zostanie obciążony opłatą sądową, a jeśli po stronie pracodawcy będzie występował profesjonalny pełnomocnik również kosztami zastępstwa procesowego.

Zasądzając należność pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, sąd z urzędu nadaje wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności w części nie przekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Oznacza to, iż co do tej części można wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności i sprawę skierować do postępowania egzekucyjnego.

Spóźniona wypłata to kara dla pracodawcy

Nieterminowe regulowanie wynagrodzeń stanowi również wykroczenie przeciwko prawom pracownika i zagrożone jest karą grzywny od 1000,00 zł do 30 000,00 zł. Szczególnie złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy, może uzasadniać także odpowiedzialność karną osoby zobowiązanej do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

Nieterminowe regulowanie wynagrodzeń stanowi również wykroczenie przeciwko prawom pracownika i zagrożone jest karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Karą grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności do lat 3 zagrożone jest również niewykonanie obowiązku wypłaty wynagrodzenia lub innego świadczenia ze stosunku pracy jeśli obowiązek ten wynika z orzeczenia sądu. W związku z tym w przypadku zwłoki w wypłacie wynagrodzeń, czy też w sytuacji gdy pracodawca uchyla się od wypłaty zasądzonego świadczenia można również zawiadomić właściwe organy ścigania.

Pracownikowi który nie otrzymał na czas wynagrodzenia przysługuje więc wiele środków ochrony prawnej. Najskuteczniejszym sposobem egzekwowania praw pracowniczych jest droga postępowania sądowego. Postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy trwają coraz krócej i nie są aż tak sformalizowane jak postępowania w innych sprawach. Dzięki temu droga postępowania sądowego jest coraz częściej wykorzystywana przez pracowników.

Autorka jest aplikantką radcowską, prawnikiem w Kancelarii Prawnej Sampraus Sp.k.


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2015-08-12 08:47:36 80.50.152.* | irena87
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [3]
ja tez mam taki problem termin ma pracodawca na 10 a pensja jest juz 4 miesiac po 20 albo i pozniej co mam robic aby tez potem szef nie mial pretensji ze donioslem na niego i zeby pracy nie stracic
2015-08-13 18:36:56 pablo_89
Przede wszystkim zacznij szukać innej pracy. Pracodawca nie robi łaski, że wypłaca Ci pensję. Tak samo, jak Ty nie robisz łaski płacąc za bułki w spożywczaku.
2015-08-14 10:29:14 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Przecież wyraźnie 'irena87' napisała, że chodzi jej o załatwienie sprawy bez utraty tej pracy.
Gdyby o to nie chodziło- po prostu dałaby pracodawcy 'dyscyplinarkę' z art. 55, par. 1'1 KP i tyle.
2015-08-12 12:41:32 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To trudna sprawa w takim razie. Można złożyć skargę do PIP. W tej sytuacji nie może być ona anonimowa, ale Inspekcja nie może informować pracodawcy, że jej kontrola jest wynikiem skargi i czyjej (o ile skarżący o to nie wystąpi). Podobnie dane te mogą być utajnione w samy dokumencie- protokole kontroli.
2015-05-18 16:48:14 83.30.76.* | Rudy918
Witam co mam zrobić gdy na umowie mam termin wypłaty do 15 a pensje za każdym razem są po czasie. Tłumaczenia że przelew z NFZ nie doszedł są za każdym razem. Dodatkowo dostałem dwa pity jeden z umowa o pracę drugi z zlecenie a nie podpisałem.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-05-19 10:26:29 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
1. Co ma kwestia NFZ do tego ? Pracodawca ma kontrakt z Funduszem ?

2. Czy poza tym, że umowy zlecenia nie podpisano- to również jej nie wykonywano ? Czy pobierano z niej wynagrodzenie ?
2015-04-14 17:33:00 46.227.34.* | Bart306
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
W firmie Kredyt Express zawsze spóźniają się z pensjami kilka dni i klamali że niby przelew tak długo idzie...
Takie firmy powinny byc karane a nieudolny zarząd zmieniony.
Współczuję każdemu kto miał do czynienia z tymi ludzmi z zarządu.
2015-03-13 10:18:57 176.103.173.* | Xxxxx163
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [1]
Co zrobic jezeli firma w ktorej pracowalem odeszla do innego miasta i nie wyplacila mi i okolo 160 osob wyplat i musze dodac ze ta firma byla zatrudniona jako "zewnetrzna" na terenie duzego zakladu ktory podziekowaj jej za wspolprace... i teraz tak dzwoniac do tej firmy zewnetrznej jestesmy odsyłani do tej ktora ja wynajela i na odwrot a pieniedzy jak nie bylo jak tak nie ma.
2015-03-13 13:20:22 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Stroną zobowiązaną do zapłaty jest ten pracodawca, z którym była podpisana umowa Od niego należy jej dochodzić. W razie jego niewypłacalności* roszczenia te spłaca Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

* w rozumieniu prawnym tj. Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
2015-03-03 11:03:33 31.61.131.* | anonim:)
Witam .
Chciałam się dowiedzieć gdzie mogę zgłosić jeśli wypłaty co miesiąc są źle wypłacane, potrącenia byłybez zgody pracownika . Dopiero jak byli postraszeni kodeksem prawa dostaliśmy dokument który ''musimy ,, podpisać . I w tym roku potrafią podejść i dać papier aby ppit pisać potrącenie za wrzesień 2014 .
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-10-13 12:44:42 83.28.139.* | Furei
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [1]
Czy takie zgłoszenie o zaległą wypłatę można zgłosić do PIP także w sytuacji, gdy pracowało się zagranicą, dokładnie w Holandii? Sprawa wygląda tak, że pracodawca zalega z wypłatą za ostatni tydzień pracy już trzeci tydzień oraz z pieniędzmi za godziny wakacyjne, a także z wypłatą za pieniądze należne za bycie kierowcą pracowników do i z miejsca pracy. To wszystko jest w sytuacji, gdy pracownik już skończył pracę w Holandii i wrócił do Polski. Czy jest możliwość, aby polski urząd do spraw prawa pracy pomógł pracownikowi w uzyskaniu należnych pieniędzy?
2014-10-13 13:45:52 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Można, ale procedura odbywa się na zasadzie dobrej współpracy z swoim odpowiednikiem w innym kraju, a nie na zasadzie jurysdykcji- ta miałaby zastosowanie, gdyby był Pan do pracy oddelegowany przez polskiego pracodawcę, był zatrudniony przez polską agencję pracy lub polskie przedstawicielstwo owego pracodawcy zagranicznego.
2014-09-16 17:44:53 178.37.204.* | bejbe911
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [1]
jestem już wyczerpana chodzeniem na konto,miiałam umowę zlecenie płaca do 15stego każdego miesiąca.pierwsza dali 28.06,druga 20-stego ,trzecią czekam do tej pory,mam zobowiązania bankowe jestem już spózniona co robic..dzwonie tam to mowią,ze przelew idzie z zagranicy tydzień,czemu wiec na umowie mam do 15-stego/
2014-09-16 20:15:27 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Wielokrotnie już to w tym wątku napisano. Przedsądowe wezwanie do zapłaty, przy braku reakcji-pozew cywilny. Jak w przypadku każdego dłużnika.
Skoro zlecenie to kwestie sądu pracy nie wchodzą zasadniczo w grę.
2014-08-17 05:33:35 178.182.68.* | zyczliwy
Odradzam prace w Agora w sklepie Bytom S.A omijac szerokim łukiem!
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-07-28 11:24:34 89.71.124.* | ja24567
Spolka Doppler w Warszawie notorycznie opóźnia się z wypłatą wynagrodzeń,pracownicy apteki nie otrzymują pensji od 2 miesięcy,albo otrzymują szczątkowe wynagrodzenia,porażka
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-06-10 17:39:28 164.127.1.* | stowa
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
dzis jest 10 a sanpro job services(agencja pracy) nie wyplacila mi pieniedzy . nie idzcie do tych zlodziei
2014-05-12 12:49:50 62.244.147.* | RafalGramogster
FIRMA DIS-EXPO WYSZMONTÓW 124A [0]
FIRMA DIS-EXPO, WYSZMONTÓW 124A NOTORYCZNIE SPÓŹNIAŁA SIĘ Z WYPŁATAMI KTÓRE MIAŁY BYĆ DO KOŃCA MIESIĄCA, POTEM DO 10 NASTĘPNEGO!!! WYPŁATY SIĘGAŁY NAWET TYDZIEŃ SPÓŹNIENIA...... JUŻ TAM NIE PRACUJĘ !! DZIADOSTWO
2014-04-23 17:46:25 83.10.107.* | ja12345
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
Meble Doktór ze spóźnia się z pensjami i robie wiele innych przekrętów
2014-04-09 17:08:47 89.78.236.* | ja4448585
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
u mnie w pracy nikt (89%) osob pracuje bez umowy o prace a i z wyplatami problem...
krak-mies krakow jaroslaw naruszewicz tak wlasnie robi
2014-03-10 16:49:19 193.242.136.* | loooliiitttaaaa
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
dayli polska sp, z o,o, też czekaja do ostatniej chwili!!
2013-12-17 21:47:01 83.4.149.* | byłypracownik
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [1]
Sportwerk we Wrocławiu każdego miesiąca zalega z wypłatami, które i tak wynoszą najniższą krajową.
-1 spadek
2014-01-08 07:07:58 164.126.47.* | Zrospaczona
Witam poszukuje podpowiedzi co robić pracuje w firmie która notorycznie opóźnia się z wypłatami mam z nimi podpisaną umowę zlecenie i nie wiem do jakiej instytucji mam się zwrócić aby wreszcie wyegzekwować swoje pieniądze ........ Czytając różne fora wywnioskowałam iż umowa zlecenie nie chroni mnie przed nieuczciwym pracodawcą ... Proszę jeśli ktoś wie gdzie mogę się zwrócić o pomoc nadmienię iż nie chodzi tu o 500 czy 600 zł a o przeszło 1800 zł mało iż pracujemy w warunkach opłakanych to do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy jeszcze wynagrodzenia za Listopad :( ( dla przykładu wypłatę za październik dostaliśmy 21. 12.2013 ) ..

Z góry dziękuje za rady i Pomoc Pozdrawiam
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2013-08-19 12:09:57 80.55.66.* | hen101
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
Grabinex Strzegom - notorycznie opóźnia wypłatę wynagrodzeń.
2013-08-19 12:09:40 80.55.66.* | hen101
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
Grabinex Strzegom - notorycznie opóźnia wypłatę wynagrodzeń.
2013-08-15 20:40:26 95.49.140.* | pblo
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
markus budownicwo wielka jedna porażka
2013-06-11 11:54:43 87.207.232.* | wawil
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
FIRMA ADE LINE SKLEPY ALMI DECOR -- WYPŁATY SĄ WYPŁACANE W 2 RATACH OD WIELU JUŻ MIESIĘCY!!!! SKANDAL!!!
2013-06-09 15:00:34 46.113.28.* | strugany drwal
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [2]
Firma rodzinna podatkowa z tradycjami mieszcząca się W Bytomiu S.*.r notorycznie od kilkunastu miesięcy wypłaca pensje na raty swoim pracownikom choć posiada zyski , nie informując pracownika o takim fakcie! bez żenady słowa wytłumaczenia płaci wtedy gdy ma kaprys , płacąc najniższą krajową jeszcze "okrada" pracownika w tak haniebny sposób bardzo ciekawa reklama firmy podatkowej!!???
2014-01-08 07:13:14 164.126.47.* | ......445
Witam podobnie robi firma Ochrony osób i mienia formacja z Zabrza mało tego zatrudniają ludzi za stawkę .......... 3 zł na godzinę Przestrzegam wszystkich przed tą firmą ....
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-05-13 14:38:17 93.105.232.* | mam dosc polski
DROPLA w Słupsku takze ma gdzies pracownikow, noc w noc bez dni wolnych, ucinaja pensje nawet do 700zl o ile w ogole w koncu wyplata wplywa na konto, mozna i trzy tygodnie czekac i narobic sobie dlugow i szwadron komornikow i udaja ze nie wiedza o co chodzi, perfidnie jeszcze namawiaja zeby pracownicy wracali. Malo mozna im zrobic bo UMOWA ZLECENIE ich chroni!
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2013-03-16 14:51:42 89.74.208.* | Daniel93
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
tech-com zalega mi z wypłatą 3 miesiące. do tej pory czekam na wypłatę
2013-03-12 19:48:05 83.28.232.* | pracownik bez pensji i prowizji
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
Getin Noble Bank (Placówka partnerska Moneda Milena Cacko) w Ząbkach to kolejna spóźnialska firma!
2013-03-10 08:26:59 95.160.44.* | jaronnnn
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
Makarony Polskie S.A z Rzeszowa to kolejna firma co nie wypłaca wynagrodzeń na czas... gdzie jest PIP...
2013-03-06 11:39:34 chojrak
Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
od tego jest PIP czyli Panstwowa Inspekcja Pracy mozna jej zglosic problemy wynikajace z relacji pracownik pracodawca. Miedzy innymi wlasnie opoznienia dotyczace wyplat wynagrodzen. Od tego jest ta instytucja
647 awans
2012-11-17 21:37:15 76.166.176.* | ktos586
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
firma NEXT MARKETS SA Z GDYNI notorycznie spoznia sie z wyplatami dla pracownikow lub nie wyplaca ich w ogole...
2012-11-14 13:48:28 46.171.21.* | kasia7777
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [1]
WARSDOM I ALMAMER!!! kto zna te firmy to powinien wiedzieć jakie on mają zobowiązania i zaległości wobec swoich pracowników!!!

To jest żałosne traktują pracownika jak woła roboczego z napisem wolontariusz na plecach !!!!
2013-08-07 09:01:31 87.206.164.* | volley
JA RÓWNIEŻ DOŁĄCZAM SIĘ DO TEGO, ŻE ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA WYPŁACA WYNAGRODZENIA PO 2-3 MIESIĄCACH. TO SKANDAL!!! I NIE BYŁY TO MAŁE PIENIĄDZE.
2012-05-21 15:23:22 83.2.47.* | maxior
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [1]
gieffe impianti radomsko :D
tam dopiero sa zaległosci
2012-05-21 15:24:44 katarina86  [ Bywalec forum ]
wszędzie chyba się zdarzają zaległości, a pracownik niewiele może, bo nie chce też jakoś zadzierać z szefostwem. Można by niby to PIPu sprawę zgłosić, ale czy ktoś ma odwagę i czy mu się chce angażować?
2012-02-11 18:18:11 77.237.22.* | mądrala
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [1]
Ciat Sp. z o.o. (Gryfit) z Goleniowa/Konstantynowa Łódzkiego i Emis ze Rzgowa/Warszawy to kolejne dwie firmy, w których nie ma co liczyć na terminowość wypłat. Ciat może ma i małe opóznienia, ale regularne. 11-12 to powoli standard każdego miesiąca. Emis ma dluższe opóźnienia.
2012-05-21 15:24:28 83.2.47.* | maxior
ja rozumiem dzien dwa opuznienia zdarza sie
ale w gieffe wypłaty zalegaja od 3-4 miesiecy
2011-12-07 20:05:17 oszukani3
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [1]
UWAGA na Firmę Verso / Vantex ul. Czestochowska 38/52 Łódź (
Galeria Łódzka ) zero wypłaty, zero odpowiedzi. Jaka firma taki zarząd. Teraz tylko złożyć wypowiedzenie i do sądu pracy.
2012-06-25 01:33:37 159.205.138.* | ryten
przylaczam sie do komentarza wyżej firma beznadziejna, nie szanuja pracownika. obiecuja ale nie spelniaja obietnic. Wazne zeim sie kasa trzyma kieszeni. Co do wyplat to wylko swieca oczyma ze moze dzis albo jutro albo ze juz poszlo... i ciagle niby maja opoznienia z bankiem. Ogolnie nie polecam tej firmy jako pracodawce
2011-11-02 12:44:12 83.14.176.* | robin7
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
Było juz o tym niżej, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Czy jeśli w umowie mam płatne wynagrodzenie do ostatniego dnia miesiąca, a wypłate dostaję około 5-7, czy to upoważnia mnie do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia? Chodzi o to, że w kodeksie jest mowa o 10 następnego miesiaca. Co w tym przypadku ma wartość nadrzędną: kodeks czy umowa o pracę?
2011-10-24 22:46:04 87.99.97.* | anonim99
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [2]
UWAGA na prywatną szkołę Elementarz w Katowicach!!! Każdy nauczyciel w tej szkole ma opóźnienie w wypłacie CO MIESIĄC o 2-3tygodni, i tak miesiąc w miesiąc od kilku lat, w umie o pracę na czas nieokreślony jest napisane, że przelewają najpóźniej do 10każdego miesiąca (i tak jest przez pierwsze 2miesiące), cała reszta to ZAWSZE opóźnienie od2 do 3tygodni!!!
2013-03-06 09:44:28 46.205.55.* | vikcza
Ja mam teraz tak samo z firmą Daily Group w Poznaniu - przelew powinien być do 20go każdego miesiąca, niestety minęły już2 tyg. a oni zbywają wszystkich lektorów!! Firma mieści się Poznaniu, a lektorzy uczą w województwie łódzkim, więc póki co kontakt jest mailowo-telefoniczny. Na maile o kasę nie raczą odpowiadać, a przez telefon mówią, że już dziś powinny pójść ostatnie przelewy!!
2013-05-10 16:13:41 83.11.136.* | elmerka
Tak samo zachowują się w firmie Online Innovative Services Sp. z o. o. Wawa-Krk.
2011-10-16 15:41:50 83.19.140.* | ewet
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
Czy SOLID o tym wie?
Czy PIP może sie zainteresować faktem wypłaty 20 każdego miesiaca?
Kodeks mówi,ze max do 10 następnego miesiąca,a SOLID ma swoje,
PAŃSTWO W PAŃSTWIE,CZY PRAWO DLA WYBRANYCH?
2011-10-10 20:41:58 89.231.224.* | biały mużyn
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
UWAGA na Agencje Detektywistyczną "RENOMA" z Będzina. Firma już od kilku miesięcy notorycznie spóźnia się z wypłatami dla pracowników.Obcinają pensje.Zalegają także za urlopy. Jest to przecież Zakład Pracy Chronionej i dostają dofinansowanie z PEFRON-u za każdego pracownika z gr. Więc tłumaczenie się że Kontrahenci nie płacą im na czas ich nie usprawiedliwia. Wiemy że płacą na czas a oni tylko obracają naszą kasą. Człowiek zarabia najniższa krajową,ledwo koniec z końcem wiąże, a oni mają to gdzieś. Bo przecież dla siebie to oni mają wszystko na czas.
-1 spadek
2011-09-29 11:03:20 78.8.212.* | fgfsdgsdfgsdfgsd
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
napisać do okrągłego stołu - i przedstawionych mu 21 postulatów, he,he,he,he,he,he,he,he,he,he,he,he,
2011-09-18 11:36:51 79.184.162.* | MLkaczynski
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [2]
co mam zrobic jak pracodawca nie wyplaca pieniedzy ? dzis 18 a wyplaty jak nima tak nima NIKT ! a prezes nie rozumie ze ludzie maja rodziny na utrzymaniu , pozyczki dlugi ????? ma to w dupie ten koles a pieniazki na co innego (przyjemnosci) zawsze znajdzie ! chcialem to zglosic i nie tylko ja firme solbus do PIPU,ale zostalem wygnany bo firma jest w upadlosci zakladowej i nic pip nie zrobi ;/;/ zostaje tylko SIE PROSIC O SWOJE PIENIADZE ;/;/;;/ PFFFFFF
2011-09-19 19:29:35 Kokos9
Jaki kraj , taki obyczaj.Szukaj nowej pracy, bo to pewnie już agonia.Długi ściągnie najpierw państwo.Jeżeli zostanie coś z majątku to dopiero dla pracowników.
2012-09-28 18:45:13 89.73.102.* | ~Kuba

Długi ściągnie najpierw państwo.Jeżeli zostanie coś z majątku to dopiero dla pracowników.


Nie wprowadzaj w błąd:
http://www.prawoupadlosciowe.pl/kolejnosc-zaspokajania-wierzycieli/
2011-09-13 13:44:43 188.127.19.* | Fan Firmy Biogened
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
Firma Biogened S.A. z Łodzi ul. Pojezierska 99 notorycznie spóźnia się z wypłatą wynagrodzeń oraz premii kwartalnej za wyniki sprzedażowe ("nagroda") swoim pracownikom. To skandal , aby prezes firmy oficjalnie podczas szkoleń służbowych tłumaczył tą sytuację " poczynionymi inwestycjami" i w związku z tym brakiem płynnych środków na pensję! Jego wynagrodzenie zapewne owe inwestycje ominęły...
http://www.biogened.pl/
2011-07-15 05:12:19 89.174.48.* | nono
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
Hmmm... jeśli chodzi o stare zobowiązania (praca wykonana) to pewnie prawnicy i windykatorzy będą mieli do powiedzienia więcej niż ja. Z mojej strony mogę natomiast polecić warszawską (dostępną w pełni przez internet) firmę która chroni płatności:)
-13 spadek
2010-12-09 13:19:44 87.96.14.* | Rakus
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [4]
Proponuję zmienić pracę jeśli to komuś nie odpowiada, ale również każdy z nas niech się zastanowi czy przypadkiem aby napewno jest uczciwy w stosunku co do swojego pracodawcy. Czasy komuny już dawno minęły
2012-11-07 06:41:45 93.105.23.* | Pracownik538
[...]

### POST USUNIĘTY Z POWODU ZŁAMANIA REGULAMINU FORUM MONEY.PL ###

2012-11-07 06:41:00 93.105.23.* | Pracownik538
[...]

### POST USUNIĘTY Z POWODU ZŁAMANIA REGULAMINU FORUM MONEY.PL ###

2011-09-29 11:00:34 78.8.212.* | sadfdsfde
no jak się jest takim pracodawcom jak ty, to zawsze będziesz powoływał się na komunę.
2011-04-05 11:14:55 77.112.251.* | oszukanaJolanta
niby czasy komuny minely ale wciaz zasada jest jedna: SAMEMU ZAROBIC JAK NAJWIECEJ A PRACOWNIKOWI DAC JAK NAJMNIEJ-i to z łaską... ja czekam na wyplate zaleglego wynagrodzenia ponad 2 mce!! Nie chcilam robic zadymy a za kazdym razem zbywana bylam bardzo mila i przyjacielska rozmowa. Dzis moja cierpliwosc sie skonczyla i niestety kieruje sprawe do PIPu. Dodam,ze z tym pracodawca pozegnalam sie wlasnie 2,5 mca temu bo zostalam zwyczajne oszukana!!!
2010-03-19 14:49:50 83.25.106.* | przedsiębio...
Re: Co zrobić kiedy kontrachenci spóźniają się z zapłatą? [1]
może ludzie których obdarzyliśmy zaufaniem i żądzą naszym krajem tzw.ustawodawcy
wreszcie staną w obronie firm uczciwych i wymyślą np. choćby taką ustawe jak :
NP.NIE WOLNO PODATNIKOWI ZROBIĆ ODLICZYĘŃ (VAT i DOCHODOWY) DO MOMENTU ZAPŁATY ZA FAKTURĘ lub inny sposób ochrony .Firmy nagminnie nie płacą swoim kontrachentom to z czego mamy płacić wypłaty i inne świadczenia ??????
2011-05-10 15:32:35 46.113.212.* | przesladowcazlodziei
ty idioto mówisz o jakiejś śmiesznej ustawie? ogarnij się jeleniu bo taki z ciebie biznesmen jak z koziej dupy trąba i naucz się pisać poprawnie! kontrahent cepie pisze się przez "h" a nie "ch"! i ty reprezentujesz jakąś firmę? co mnie i innych interesuje, że ci kontrahenci nie płacą.. twój interes twój problem. Weź kredyt będziesz miał na pokrycie wynagrodzeń! Tępa pało najlepiej krzywdzić ludzi którzy na ciebie i tworzą rodzinkę tyrają?! Sam się weź do roboty a nie siedzisz z worami i liczysz kase!
2010-03-12 15:26:16 89.76.9.* | jijajan
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? Publiczna kara chłosty może poprawić sytuacje [0]
Myślę wprowadzenie chłosty spóżnionego znacznie przyspiesyło by wypłatę karę wini wykonywać dłużnicy.
2010-03-12 15:23:50 89.76.9.* | 987
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? Publiczna kara chłosty może poprawić sytuacje [0]
Myślę wprowadzenie chłosty spóżnionego znacznie przyspiesyło by wypłatę karę wini wykonywać dłużnicy.
2010-03-12 15:21:59 89.76.9.* | jjan
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? Publiczna kara chłosty może poprawić sytuacje [0]
Myślę wprowadzenie chłosty spóżnionego znacznie przyspiesyło by wypłatę karę wini wykonywać dłużnicy.
2009-12-18 14:05:20 87.206.184.* | bezdomny11
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
Ściema , ładnie wszystko napisane lecz realia są inne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2009-12-02 21:29:06 77.113.223.* | kubaluz
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
Powiadomić natychmiast Państwową Inspekcję Pracy, której pracownicy pobirają pensje, aby przepisy prawa pracy były przestrzegane.
2009-08-20 10:58:07 82.210.130.* | KrzysiekJakim
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [2]
zgłosić go jako dłużnika, a przed rozpoczeciem współpracy sprawdzac firmy np. na informacjakredytowa.pl czy dana firma nie ma długów i innych zaległości
2009-11-10 16:00:05 95.160.241.* | sssssss
Firma Ng2 spóźnia się z wypłatami dla pracowników!!
2010-02-09 23:46:12 188.33.26.* | szcz ccc
tak.. moge to potwierdzic ... spolka NG2 .. czyli siec sklepow CCC i BOOti..- spozniaja sie z wyplata wynagrodzen dla pracownikow!!!!!!!!!!!!!!!!!skandal ZENADA!!!!!!!
2009-08-14 15:16:16 78.8.119.* | 2J
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [1]
Niestety wypisują tu (czasem kompletne bzdury same "mądrale"). W większości przypadków sam pracodawca jest ofiarą idiotycznych przepisów, tzw. zatorów płatniczych i ogólnie prawniczego bałaganu. Niestety to nie polski pracodawca wywołał kryzys ale za to musi z nim walczyć pomimo szumnych zapowiedzi pomocy... :)
2009-12-02 16:23:24 83.238.132.* | Rugby
jaki kryzys
2009-08-11 22:42:20 91.146.224.* | dodusia
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [0]
Witam
dziś11/08 nie otrzymałam wypłaty bo w firmie pojawił się syndyk , jestem na wypowiedzeniu przez firmę i należy mi się miesięczny ekwiwalent .proszę o pomoc do kogo mam sie zwrócił żebym otrzymała wypłatę i ekwiwaliant. czy wystarczy złożyć do sądu wniosek o niewypłacenie wypłaty w terminie powiem tyle ze pracowałam w monnari
2009-03-11 12:09:12 83.22.223.* | milawiola
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [1]
pozew o zapłatę złożony w sadzie w Katowicach ul Warszawaska 45, dnia 3 grudnia 2008 o wypłatę wynagrodzenia za PAŻDZIERNIK, listopad 2008 będzie roztrzygnięty na 2 rozprawie 07.04.2009 , bo 1 była polubowna. Sędzina próbowawała przekonać pracodawcę aby odstępił od odsetek za zwłokę.
2009-04-07 21:14:52 79.175.213.* | danak
chyba pracownika a nie pracodawce?
2008-11-20 09:01:28 153.19.2.* | pen
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [2]
po pierwsze nie wolno pracować za darmo - nie ma wypłaty natychmiast składamy wypowiedzenie w trybie natychmiastowym (bo może być tylko gorzej)
po drugie składamy pozew w sądzie pracy
po trzecie przez komornika egzekwujemy co się nam należy -dostaną tylko ci ,którzy pierwsi o to wystapią, dla pozostałych zabraknie.
2009-08-14 08:31:39 79.184.130.* | viti44
Zalecam zrobic tak jak pisze "pen" z tym , że wypowiedzenie nie w trybie natychmiastowym bo sąd moze miec watpliwości co do podstaw a w trybie ustawowym z zachowaniem okresu wypowiedzenia za który tez należy ci się wynagrodzenie .
2009-01-07 13:48:18 81.190.84.* | T.
Dokładnie !
2008-08-23 17:36:24 88.156.24.* | casablanca
Re: Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? [2]
otórz muszę Cię - niestety - zmartwić, nie możesz zrobić NIC. Propunuję szybko zacząć szukać lepszej pracy. Mówię to z pełną swiadomością, ponieważ osobiście dotknął mnie ten problem. Ani Inspektor Pracy, ani nagłośnienie sprawy w mediach dotychczas nie przyniosły rezultatu. Ale po kolei...Mój mąż przez 18 lat pracował w pewnym zakładzie. Pierwsze symptomy w postaci opóźnień w płaceniu, czy wypłacaniu wynargodzeń w ratach, co świadczyłoby o pogarszającej się sytuacji zakładu poprostu zbagatelizowaliśmy, zwalając to na chwilową utratę plynności finansowej zakładu (przecież tyle lat wszystko było OK!). Niestety, prawdopodobnie szukajac wyjścia z impasu własciciel firmy podpisał umowę dzierżawy zakładu, w której to umowie z żaden sposób nie były uregulowane spracy pracowników. Efekt? Od maja do tej pory pracodawca nie zapłacił mężowi wynagrodzenia, co gorsza, pracownicy mają obowiązujące w świetle prawa dwie umowy o pracę (z dotychczasowym pracodawcą i dzierżawcą). Pomimo, że produkcja w zakładzie stoi od czerwca, pracownicy nie otrzymali żadnych formalnych informacji ani wypowiedzeń i jak nie trudno się domyślić nikt nie poczuwa się do obowiązku uregulowania zaległych zobowiązań. Wojewódzki Inspektor Pracy rozkłada ręcę, tłumacząc na antenie radiowej, że to "patowa sytuacja" (o zgrozo!). Dochodzenie swoich praw pracownicy zlecili prawnikowi, jednakże na dzień dzisiejszy sprawy nie posunęły się do przodu (wiadomo - w sądach też trwa jeszcze sezon ogórkowy). Jedyne co nam pozostaje, to niestety czekać, może pracownicy (ok. 30 osób) dostaną jakieś pieniądze z FGŚP, ale to wszystko tak długo trwa.... Reasumując - nie licz na to, że coś się zmieni, poprawi na lepsze w Twoim zakładzie, nie czekaj, aż Cię dopadnie taka "patowa" sytuacja jak mnie, szukaj lepszej, stabilnej firmy.Powodzenia!
2008-11-12 02:13:02 decybel
Praca za darmo nazywa sie niewolnictwem , a niewolnictwo jest nielegalne w polsce . W powyzszej sytuacji wypada zlozyc wniosek do Ministerstwa Pracy (jezeli takie jeszcze istnieje i funkcjonuje). Prawo zostalo zlamane podwazeniem umowy o prace ze strony pracodawcy .Jezeli na cwaniaków nie ma rady , to wypada kupic GINSU i sie pociac. Prawdziwy dziki wschód .
2008-11-19 14:21:21 212.2.96.* | Szmaja
Niestety niewolnictwo to zmuszanie do pracy, a nie praca za darmo i nie bardzo da się to tak ugryźć, bo ostatecznie pewnie nikogo nikt nie zmusza... Jakby co, to zawsze można usłyszeć, że przecież jest tyle innych zakładów albo w ostateczności można się przekwalifikować. Bo nikogo nie obchodzi sytuacja człowieka, który pracował w jednej firmie naście lat, a teraz nagle musi zmierzyć się z rynkiem pracy...

Byłam w podobnej sytuacji - prawie zawsze dostawaliśmy pieniądze w ratach, nigdy w terminie. Jedyną rzecz którą można zrobić w tej sytuacji (o której mi wiadomo) to powiadomić Urząd Skarbowy, bo często zdarza się tak, że mimo że fizycznie pieniądze nie są wypłacane pracownikom, to jednak koszty wynagrodzeń są ujmowane w sprawozdaniach finansowych. A wynagrodzenie staje się kosztem w momencie wypłacenia, a nie naliczenia. Na przykład - jeśli pracodawca wynagrodzenie za miesiąc październik wypłacił pracownikowi w listopadzie, to koszt w sprawozdaniu finansowym też powinien pomniejszyć zysk przedsiębiorcy w listopadzie, a nie w październiku. Ale oczywiście zwykle pracodawcy ujmują ten koszt w momencie naliczenia a nie wypłacenia - a tu już Urząd Skarbowy ma coś do powiedzenia, bo jest to zaniżenie dochodu w celu uniknięcia podatku dochodowego...